เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บุคลากรสายวิชาการ


ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 112 คน ในจำนวนนี้กำลังศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 17 คน โดยได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 2 คน,  รองศาสตราจารย์ 31 คน,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 46 คน,  อาจารย์ 14 คน,  ผู้ช่วยอาจารย์ 18 คน,  และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 คน บุคลากรเหล่านี้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก 85 คน,  เทียบเท่าปริญญาเอก 9 คน,  ปริญญาโท 9 คน,  และปริญญาตรี 9 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนดังแสดงในกราฟด้านล่างนี้ -- ข้อมูล ณ วันที่ 07/12/2566 เวลา 00:22:34 น.

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ


หมายเหตุ: รายชื่อบุคลากรเรียงลำดับตามตัวอักษร (ก-ฮ)

กชพรรณ ชูลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: kotchaphan.cho@mahidol.ac.th
กชรัตน์ ชีวพฤกษ์ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: kodcharat.che@mahidol.ac.th
กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: krisada.sak@mahidol.ac.th
กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: krit.thi@mahidol.ac.th
กอบธัม สถิรกุล (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: korbtham.sat@mahidol.ac.th
กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: kuntarat.aru@mahidol.ac.th
กัลยาณี โตนุ่ม (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: Kanlayanee.ton@mahidol.ac.th
กิตติศักดิ์ ศรีภา (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: kittisak.srp@mahidol.ac.th
คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี   ติดต่อ: khanit.san@mahidol.ac.th
จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: jaturong.pra@mahidol.ac.th
จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: jiraphong.suk@mahidol.ac.th
จิระพรรณ จิตติคุณ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี   ติดต่อ: jiraphun.jit@mahidol.ac.th
จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: jiraporn.lea@mahidol.ac.th
เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: jennis.mea@mahidol.ac.th
ฉวีวรรณ สุวรรณเวโช (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: Chaweewan.sua@mahidol.ac.th
ฉัตรชากร เอื้อติวงศ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: chatchakorn.eur@mahidol.ac.th
ชญานิน กีรติไพบูลย์ (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: Chayanin.kir@mahidol.ac.th
ชนิสรา แก้วสระแสน (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: chanisara.kae@mahidol.ac.th
ชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: chaiyawat.aon@mahidol.ac.th
ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: chaiwat.ane@mahidol.ac.th
ชิดตะวัน หิรัญสมบูรณ์ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: chidtawan.hir@mahidol.ac.th
ชุติมา เพชรกระจ่าง (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: chutima.mat@mahidol.ac.th
ณัฏฐินี อนันตโชค (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: natthinee.ana@mahidol.ac.th
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช (ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: nuttanan.sin@mahidol.ac.th
ณัฐวุฒิ เจริญไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: nattawut.chr@mahidol.ac.th
ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: duangjai.tun@mahidol.ac.th
ดวงดาว ฉันทศาสตร์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: doungdaw.cha@mahidol.ac.th
ถาวรีย์ ถิละเวช (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: thavaree.thi@mahidol.ac.th
ธนกร วงศ์จารุเดช (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: thanakorn.von@mahidol.ac.th
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: thanarat.sua@mahidol.ac.th
ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: thanika.pat@mahidol.ac.th
ธฤตา กิติศรีปัญญา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: tharita.kit@mahidol.ac.th
ธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: teerawat.son@mahidol.ac.th
ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: teerawit.aud@mahidol.ac.th
ธีระพงศ์ อร่ามเรือง (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: teerapong.ara@mahidol.ac.th
ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: theerut.lua@mahidol.ac.th
นพดล จันทร์หอม (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี   ติดต่อ: noppadol.cha@mahidol.ac.th
นรรฆวี แสงกลับ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: nakkawee.sae@mahidol.ac.th
นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: nutputsorn.cha@mahidol.ac.th
นันทนา นุชถาวร (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: nantana.nuc@mahidol.ac.th
นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: nisarat.sir@mahidol.ac.th
เนติ สุขสมบูรณ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: naeti.suk@mahidol.ac.th
บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: brompoj.pru@mahidol.ac.th
บุญธิดา มระกูล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: boontida.mor@mahidol.ac.th
เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: benyakan.pon@mahidol.ac.th
ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: pramote.tra@mahidol.ac.th
ปรีชา มนทกานติกุล (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: preecha.mon@mahidol.ac.th
ปองทิพย์ สิทธิสาร (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: pongtip.sit@mahidol.ac.th
ปองพล ทนุผล (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: Pongpol.tha@mahidol.ac.th
ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: pattamapan.lom@mahidol.ac.th
ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: piyatip.khn@mahidol.ac.th
ปิยนุช โรจน์สง่า (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: piyanuch.roj@mahidol.ac.th
ผกากรอง วนไพศาล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: pagakrong.wan@mahidol.ac.th
ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: pakatip.rue@mahidol.ac.th
พงศธร มีสวัสดิ์สม (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: pongsatorn.mee@mahidol.ac.th
พิชญา ดิลกพัฒนมงคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: pitchaya.dil@mahidol.ac.th
พิมพิกา กาญจนดำเกิง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: pimpikar.kan@mahidol.ac.th
ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: farsai.cha@mahidol.ac.th
ภัทรพล หลักแหลม (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: phattalapol.lha@mahidol.ac.th
ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: bhanubong.boc@mahidol.ac.th
มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: montree.jat@mahidol.ac.th
มนทยา สุนันทิวัฒน์ (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: montaya.sun@mahidol.ac.th
มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: montarat.tha@mahidol.ac.th
มัลลิกา ชมนาวัง (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: mullika.tra@mahidol.ac.th
เมธี ศรีประพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: methee.sri@mahidol.ac.th
เมธี พุ่มทุ่ม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: methee.phu@mahidol.ac.th
ยิ่งรัก บุญดำ ช่วยบุญ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: yingrak.boo@mahidol.ac.th
ลีณา สุนทรสุข (ศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: leena.sun@mahidol.ac.th
ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: luerat.anu@mahidol.ac.th
วชรพล แสงศิวะฤทธิ์ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี   ติดต่อ: wacharapol.sae@mahidol.ac.th
วรดนู วิเศษวิชาพร (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: voradanu.vis@mahidol.ac.th
วรวรรณ กิจผาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: worawan.kit@mahidol.ac.th
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ (ศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: varaporn.jun@mahidol.ac.th
วริสรา ปาริชาติกานนท์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: warisara.par@mahidol.ac.th
วสุ ศุภรัตนสิทธิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา   ติดต่อ: wasu.sur@mahidol.ac.th
วัชระ อาจหาญ (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: Watchara.art@mahidol.ac.th
วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี   ติดต่อ: wanvisa.udo@mahidol.ac.th
วารี ลิมป์วิกรานต์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: waree.lim@mahidol.ac.th
วิชิต โนสูงเนิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: wichit.nos@mahidol.ac.th
วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: wipharak.bun@mahidol.ac.th
วิรัตน์ อัศวภาณุมาศ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: wirat.asa@mahidol.ac.th
วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: vilasinee.sat@mahidol.ac.th
วีณา สาธิตปัตติพันธ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: veena.nuk@mahidol.ac.th
วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: veerawat.tee@mahidol.ac.th
ศยามล สุขขา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: sayamon.suk@mahidol.ac.th
ศวิตา จิวจินดา (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: savita.che@mahidol.ac.th
ศาศวัต วิศาลศิริกุล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: satsawat.vis@mahidol.ac.th
ศิตาพร ยังคง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: sitaporn.you@mahidol.ac.th
ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: supatat.chu@mahidol.ac.th
สมนึก บุญสุภา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย   ติดต่อ: somnuk.bun@mahidol.ac.th
สมภพ ประธานธุรารักษ์ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์   ติดต่อ: sompop.pra@mahidol.ac.th
สมหญิง พุ่มทอง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: somying.pum@mahidol.ac.th
สลินทิพย์ จารุสินธนากร (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: salinthip.jar@mahidol.ac.th
สวรรยา บูรณะผลิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี   ติดต่อ: sawanya.bur@mahidol.ac.th
สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม   ติดต่อ: satit.put@mahidol.ac.th
สุธาน บัวใหญ่ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: Sutan.bua@mahidol.ac.th
สุธิดา ศรีฤทธิ์ถา (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: Suthida.srr@mahidol.ac.th
สุเมธ จงรุจิโรจน์ (อาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา   ติดต่อ: sumet.cho@mahidol.ac.th
สุรกิจ นาฑีสุวรรณ (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: surakit.nat@mahidol.ac.th
สุรศักดิ์ วิชัยโย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: surasak.wic@mahidol.ac.th
อภิรัฐ ม่วงเกษม (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: apirat.mua@mahidol.ac.th
อมราพร วงศ์รักษ์พานิช (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: amaraporn.won@mahidol.ac.th
อรสา สุริยาพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี   ติดต่อ: orasa.sur@mahidol.ac.th
อัญชลี จินตพัฒนากิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: anchalee.jin@mahidol.ac.th
อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา   ติดต่อ: arnatchai.mai@mahidol.ac.th
อุกฤษฏ์ สิทธิบุศย์ (ผู้ช่วยอาจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: Ukrit.sit@mahidol.ac.th
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว (รองศาสตราจารย์)
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม   ติดต่อ: usa.chi@mahidol.ac.thสารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้