ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสาส์นจากคณบดี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ในนามคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาต่อมา ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างเภสัชกรและนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อมองย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าความสำเร็จในปัจจุบันของคณะฯ มีต้นกำเนิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของปูชนียบุคคลของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะฯ และเป็นคณบดีท่านแรกของคณะฯ จากการวางรากฐานที่ดีและการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของท่านอ.ประดิษฐ์ คณะฯ จึงสามารถพัฒนาองค์กรตามปณิธานของผู้ก่อตั้งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสามัคคี และความเสียสละของคณาจารย์และบุคลากรทุกยุคทุกสมัยของคณะฯ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากฐานลึกซึ้งอยู่ในใจของบุคลากรทุกคน ... อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำเภสัชมหิดล

สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020