สารจากคณบดี

รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ในนามคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาต่อมา  ด้วยภารกิจในการให้การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อสร้างเภสัชกรและนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เมื่อมองย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าความสำเร็จในปัจจุบันของคณะฯ มีต้นกำเนิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของปูชนียบุคคลของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะฯ และเป็นคณบดีท่านแรกของคณะฯ จากการวางรากฐานที่ดีและการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของท่านอ.ประดิษฐ์ คณะฯ จึงสามารถพัฒนาองค์กรตามปณิธานของผู้ก่อตั้งมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสามัคคี และความเสียสละของคณาจารย์และบุคลากรทุกยุคทุกสมัยของคณะฯ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังรากฐานลึกซึ้งอยู่ในใจของบุคลากรทุกคน
 
 
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค อัตราความต้องการสมัครเข้าเรียนในคณะฯ ของนักเรียนในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจากต่างประเทศให้ความสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง บัณฑิตของคณะฯ เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่าของคณะฯ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และคณะฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยผ่านความร่วมมือในการทำงานกับภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนภาคเอกชน เช่น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ รวมทั้งสถานพยาบาลของเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้บริการวิชาการที่คณะฯ จัดทำยังได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปดังจะเห็นได้จาก การที่เว็บไซต์ของคณะฯ โดยเฉพาะในส่วนของการให้ความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน ได้รับการเยี่ยมชมกว่า 1,000,000 ครั้งต่อเดือน

 

 

การดำเนินงานและการพัฒนาคณะฯ ในช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2563 ของผู้บริหารชุดใหม่นี้ จะมุ่งเน้นในการต่อยอดจากรากฐานที่ดีของคณะฯ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ (knowledge-based economy) และพัฒนาตนเองออกจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (middle-income trap) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เปิดโอกาสให้คณะฯ สามารถใช้ศักยภาพของคณะฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่

 

 

ในด้านการศึกษา จุดเน้นในด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะฯ จะเป็นการสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติผ่านการเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพทางการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมไปถึงการปรับกระบวนการเรียนการสอนไปสู่การศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) โดยการนำเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติแทนระบบการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์สู่นักศึกษาโดยตรงในรูปแบบเดิม รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนจากการประเมินเมื่อจบการเรียนเป็นการประเมินย่อยระหว่างการเรียนและการสะท้อนผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ที่สำคัญจะต้องมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการเรียน อันจะเป็นรากฐานหลักที่สำคัญตลอดหลักสูตร นอกจากนี้การเรียนร่วมวิชาชีพ (inter-professional education) จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักของการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นเภสัชกรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย

 

 

ในด้านการวิจัย คณะฯ จะผลักดันให้เกิดการขยายตัวของงานวิจัยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และขยายแนวทางการวิจัยจากเดิมให้ครอบคลุมถึงการทำวิจัยที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และทรัพยากรในประเทศ รวมไปถึงการมุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เช่น การวิจัยเกี่ยวกับใช้ยาในผู้สูงอายุ การคิดค้นยาใหม่เพื่อรักษาโรคอุบัติใหม่ต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและอาเซียน นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยที่มีผลกระทบกับนโยบายระดับชาติและนานาชาติ เช่น เศรษฐศาสตร์การสาธารณสุข (health economics) เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพของชาติ ผลกระทบของปัญหาจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ต่อสังคม

 

 

ในด้านการบริการวิชาการ คณะฯ จะพัฒนาการบริการวิชาการที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยอย่างเต็มตัว และจะมุ่งหน้าขยายบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อประเทศ โดยจะเน้นการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการขยายผลด้านการบริการวิชาการต่อไป โดยจุดเน้นจะเป็นส่วนของ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (MUPY-CAPQ), อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และโรงงานยาใหม่ของคณะฯ ที่วิทยาเขตศาลายา

 

 

ตลอดก้าวย่างแห่งความสำเร็จที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ทุกคนยังคงมุ่งมั่น ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อต้อนรับความท้าทายใหม่ในทศวรรษข้างหน้า โดยมีนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลสำคัญของคณะฯ และเป็นช่องทางในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญของคณะฯ  อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความสนใจในวิชาชีพของการเป็นเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชกรรม หรือเป็นผู้ที่มองหาโอกาสในการร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับคณะฯ ในนามของตัวแทนคณะฯ ดิฉันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจค่ะ

 

 

รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020