เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

สารจากคณบดี


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลครับ

“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ในนามคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาต่อมา โดยมีปูชนียบุคคลของคณะฯ ได้แก่ อ.ประดิษฐ์ หุตางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคณะฯ และเป็นคณบดีท่านแรก จากจุดกำเนิดในอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะฯ ได้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดห้าทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของปัจจัยแวดล้อมนานัปการ แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันและความมุ่งมั่นอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมของบุคลากรของคณะฯ ในทุกยุคทุกสมัย ได้ทำให้ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาค โดยเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังพร้อมไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่เกื้อหนุนการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการเช่น ระบบห้องสมุดมาตรฐานระดับสากล ห้องปฏิบัติการจำนวนมากที่ครอบคลุมการเสริมทักษะการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครันและทันสมัย ระบบสารสนเทศที่รองรับการเรียนของนักศึกษาได้ทั้งในสถานที่และแบบออนไลน์ เป็นต้น


ทางคณะฯ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ที่มีคุณภาพระดับโลกในทุกพันธกิจต่อไปในอนาคต ในด้านการศึกษาพวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยอาศัยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ใช้ได้จริง เพื่อให้ศิษย์เหล่านั้นไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ในด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ คณะฯ มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและวงการวิชาการในระดับโลก และรวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยชี้นำสังคมไทยในการใช้ยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ อย่างปลอดภัยและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะฯ มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ประชาสังคมในการช่วยผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลสำคัญของคณะฯ และเป็นช่องทางในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญของคณะฯ หากท่านมีความสนใจในวิชาชีพของการเป็นเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชกรรม หรือเป็นผู้ที่มองหาโอกาสในการร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับคณะฯ ทางเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจครับ


รองศาสตราจารย์ เภสัชกร สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้