เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล


1. สำนักงานคณบดี


    1.1 งานบริหารทั่วไป
 

 
 • หน่วยสารบรรณ
  โทรศัพท์ภายใน 1118, 1119
 • หน่วยทรัพยากรบุคคล
  โทรศัพท์ภายใน 1509, 3203
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  โทรศัพท์ 096-812-3805, 096-812-3216 โทรศัพท์ภายใน 1129, 1138
 • หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร
  โทรศัพท์ 096-812-3652 โทรศัพท์ภายใน 1105, 1110
 • หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  โทรศัพท์ภายใน 1509
 • หน่วยติดต่อขอรับบริการ
 • หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
  โทรศัพท์ภายใน 1509
    1.2 งานคลังและพัสดุ
  ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
  โทรศัพท์: 0-2354-4316, 096-812-0713
 • หน่วยการเงิน
  โทรศัพท์ภายใน 1106, 1107
 • หน่วยพัสดุ
  โทรศัพท์ภายใน 1106, 1107
 • หน่วยบัญชี
  โทรศัพท์ภายใน 1106, 1107
    1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
  โสรัจ ทัศนเจริญ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
 
 • หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
  โทรศัพท์ภายใน 5702, 5720
 • หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
  โทรศัพท์ภายใน 5702, 5720

2. สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา


    2.1 งานกลยุทธ์และแผน
  สุทธินี แทนนิมิต

หัวหน้างานกลยุทธ์และแผน
 
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพ
  โทรศัพท์ภายใน 1313
 • หน่วยแผนและนโยบาย
  โทรศัพท์ภายใน 1139, 1313
    2.2 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  อัมพร สงคศิริ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 
 • หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
  โทรศัพท์ภายใน 1211
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์ภายใน 1211

3. สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ


    3.1 งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  นารถอนงค์ ไทยพิทักษ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  โทรศัพท์: 0-2354-4318, 096-812-1041
 • หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
  โทรศัพท์ภายใน 1714, 1715
 • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
  โทรศัพท์ภายใน 1210
 • หน่วยบริการสัตว์ทดลอง
  โทรศัพท์ภายใน 5748
 • หน่วยวารสารคณะเภสัชศาสตร์
  โทรศัพท์ภายใน 1210
    3.2 งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
 

 
 • สถานที่ผลิตยา(โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร)
  โทรศัพท์ภายใน 4200
 • คลังข้อมูลยา
  โทรศัพท์ภายใน 5301
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายเคมี)
  โทรศัพท์ภายใน 5538
 • อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
  โทรศัพท์ 096-812-3561 โทรศัพท์ภายใน 1100
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายสมุนไพร)
  โทรศัพท์ 096-812-3539 โทรศัพท์ภายใน 5501
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายจุลชีววิทยา)
 • ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
  โทรศัพท์ 091-801-2915

4. สำนักงานวิชาการและกิจการนักศึกษา


    4.1 งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สุพิน สรรค์วิทยากุล

หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  โทรศัพท์: 0-2354-3748, 096-812-0646
 • หน่วยพัฒนาการศึกษา
  โทรศัพท์ภายใน 1507
 • หน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  โทรศัพท์ภายใน 1507
 • หน่วยทะเบียนประมวลผลและการบริการการศึกษา
  โทรศัพท์ภายใน 1507
    4.2 งานกิจการนักศึกษา
 

  โทรศัพท์: 0-2354-3749, 096-812-0696
 • หน่วยพัฒนาอาชีพและศิษย์สัมพันธ์
  โทรศัพท์ภายใน 1508
    4.3 งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  สุรัญชนา แก้วสถิตย์

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  โทรศัพท์: 0-2354-3747, 096-812-1048
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา
  โทรศัพท์ภายใน 1128
 • หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง
  โทรศัพท์ภายใน 1128
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง

5. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร


     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020