เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล


1. สำนักงานคณบดี


    1.1 งานบริหารทั่วไป
 

 
      หน่วยงานภายในงานบริหารทั่วไป
 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  โทรศัพท์ 096-812-3805
 • หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร
    1.2 งานคลังและพัสดุ
  ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
  โทรศัพท์: 0-2354-4316, 095-598-4724
      หน่วยงานภายในงานคลังและพัสดุ
 • หน่วยการเงิน
 • หน่วยพัสดุ
 • งานคลังและพัสดุ
 • หน่วยบัญชี
    1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
  โสรัจ ทัศนเจริญ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
  โทรศัพท์: 0-2354-4324, 096-812-3216
      หน่วยงานภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
 • หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
 • หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

2. สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา


    2.1 งานกลยุทธ์และแผน
  สุทธินี แทนนิมิต

หัวหน้างานกลยุทธ์และแผน
  โทรศัพท์: 02-354-7501, 096-812-1096
      หน่วยงานภายในงานกลยุทธ์และแผน
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพ
 • หน่วยแผนและนโยบาย
    2.2 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
  อัมพร สงคศิริ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 
      หน่วยงานภายในงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 • หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

3. สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ


    3.1 งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  นารถอนงค์ ไทยพิทักษ์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
  โทรศัพท์: 0-2354-4318, 096-812-1041
      หน่วยงานภายในงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
 • หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
  โทรศัพท์ 096-812-3652
 • หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
 • หน่วยบริการสัตว์ทดลอง
 • หน่วยวารสารคณะเภสัชศาสตร์
    3.2 งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
 

 
      หน่วยงานภายในงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
 • สถานที่ผลิตยา(โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร)
  โทรศัพท์ 082-794-0308
 • คลังข้อมูลยา
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายเคมี)
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายสมุนไพร)
  โทรศัพท์ 096-812-3539
 • ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายจุลชีววิทยา)
  โทรศัพท์ 096-812-3281
 • ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
  โทรศัพท์ 091-801-2915

4. สำนักงานวิชาการและกิจการนักศึกษา


    4.1 งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สุพิน สรรค์วิทยากุล

หัวหน้างานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  โทรศัพท์: 0-2354-3748, 096-812-0646
      หน่วยงานภายในงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • หน่วยพัฒนาการศึกษา
 • หน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
 • หน่วยทะเบียนประมวลผลและบริการการศึกษา
    4.2 งานกิจการนักศึกษา
 

  โทรศัพท์: 0-2354-3749, 096-812-0696
      หน่วยงานภายในงานกิจการนักศึกษา
 • หน่วยพัฒนาอาชีพและศิษย์สัมพันธ์
 • หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
    4.3 งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  สุรัญชนา แก้วสถิตย์

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
  โทรศัพท์: 0-2354-3747, 096-812-1048
      หน่วยงานภายในงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา
 • หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง

5. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร


     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้