เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่าจะมาเป็นเภสัชมหิดล

พ.ศ. 2485 สถาปนา “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบการกระทรวงการสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ตอนที่ 16 เล่มที่ 59 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2511 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2511 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท และ คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ใน “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” เพิ่มขึ้นอีก 2 คณะขึ้นตามนโยบายและโครงการของรัฐบาล ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 ด้านการแพทย์ ซึ่งต้องการเพิ่มการผลิตทันตแพทย์และเภสัชกร (เดิมมีคณะเภสัชศาสตร์อยู่แล้วคณะหนึ่ง ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบัน จึงได้กำหนดชื่อคณะเภสัชศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ที่ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท ว่าคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท)

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2511 สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์ ซึ่งขณะนั้นเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และรักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” อีกตำแหน่งหนึ่ง
พ.ศ. 2512 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย โดยยกเลิกกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2513 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งที่ 593/2513 แต่งตั้ง นายไฉน สัมพันธารักษ์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแต่งตั้งนายประดิษฐ์ หุตางกูร ให้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล อีกตำแหน่งหนึ่ง
พ.ศ. 2515 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2515 อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติให้จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์  ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้โอนคณะเภสัชศาสตร์เดิมไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2515 เป็นต้นไป ทำให้เหลือคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท อยู่เพียงคณะเดียวในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติอนุมัติให้คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ตัดคำว่า “พญาไท” ออก ชื่อ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” จึงปรากฏใช้จนถึงทุกวันนี้


ทำเนียบคณบดี

1. ศาสตราจารย์ ชัชวาล โอสถานนท์ (รักษาการ) พ.ศ. 2511-2513
2. อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร (รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท) พ.ศ. 2513-2515
3. อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร พ.ศ. 2515-2526
4. ศาสตราจารย์(พิเศษ) สุคนธ์ พูนพัฒน์ พ.ศ. 2526-2530
5. รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ พ.ศ. 2530-2534
6. รองศาสตราจารย์ พจนีย์ สุริยะวงศ์ พ.ศ. 2534-2536
7. รองศาสตราจารย์ จันทรา ชัยพานิช พ.ศ. 2536-2540
8. รองศาสตราจารย์  อรพรรณ มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2540-2544
9. ศาสตราจารย์ สมพล ประคองพันธ์ พ.ศ. 2544-2546
10. ศาสตราจารย์ ธีรชัย ฉัทโรจน์ศิริ (รักษาการ) พ.ศ. 2546-2547
11. ศาสตราจารย์ สมพล ประคองพันธ์ พ.ศ. 2547
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ พ.ศ. 2547
13. ศาสตราจารย์ อำพล ไมตรีเวช พ.ศ. 2547-2551
14. รองศาสตราจารย์ จุฑามณี สุทธิสีสังข์ พ.ศ. 2551-2559
15. รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล พ.ศ. 2559-2563
16. รองศาสตราจารย์ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้