เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
  • หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา รวมระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 6 ปี ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตการศึกษา รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 223 หน่วยกิต
  • จะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 รวมจำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2567 (อย่างไรก็ตามการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนอาจมีความล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรฯ อยู่ในระหว่างการขอรับการรับรองหลักสูตรจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอีกครั้งในภายหลัง)
  • มุ่งเน้นการปฏิบัติทางเภสัชกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม มีความเกื้อกูลและตอบแทนสังคม (Social Contribution) รวมไปถึงทักษะและมโนทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง (Entrepreneurial Mindset)
  • มุ่งเน้นความรู้ทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยแบบจำเพาะแต่ละบุคคล (Personalized Medicine) สำหรับประชากรกลุ่มทั่วไป ประชากรกลุ่มพิเศษ ซึ่งได้แก่ ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และมารดาให้นมบุตร

รูปภาพ

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ศึกษา การรับเข้าศึกษา แผนการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ Apply Direct Admission

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้