เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8694ภาควิชาเภสัชกรรมเป็นภาควิชาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรจำนวนมากกว่า 20 คน รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ตลอดจนการวิจัยในวิชาการทางเภสัชกรรม 3 ด้าน ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก โดยเนื้อหาวิชาที่ภาควิชาสอนในการศึกษาระดับปริญญาตรีเน้นไปที่การให้ความรู้พื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพ

ในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และ ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกอีก 1 หลักสูตร การศึกษาทุกหลักสูตรเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นับตั้งแต่เปิดหลักสูตรดังกล่าว มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากภาควิชาไปเป็นจำนวนมากกว่า 200 คน ประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้บัณฑิตทุกคนล้วนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ

คณาจารย์ในภาควิชามีผลงานวิจัยและงานแต่งตำราและหนังสือที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่มากกว่า 1,000 เรื่อง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ความเชี่ยวชาญในสาขางานวิจัยต่างๆ ของคณาจารย์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จึงได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล องค์กร และ ภาคอุตสาหกรรม

ที่ตั้งของภาควิชา ภาควิชาตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์


โทรศัพท์ : 0-2644-8694

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้