เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง

งานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติที่ถูกอ้างอิง


1
ชื่อท้องถิ่นของพรรณไม้ไทย.
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, อุบลวรรณ บุญเปล่ง ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2552; 4(1): 1-8 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Cited=3 Indexed in=ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

3  cited

2
ต้นทุนต่อหน่วยของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานี.
จันทนา พัฒนเภสัช, อาทร ริ้วไพบูลย์, วัชรา ริ้วไพบูลย์, เพ็ญชลี หมื่นพล, สุกัญญา ภัยหลักลี้, ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ วารสารวิชาการสาธารณสุข 2010; 19(4): 550-558. ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=1 Indexed in=TCI

1  cited
งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ถูกอ้างอิง


1
Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorders.
Rehm J*, Mathers C, Patra J, Popova S, Thavorncharoensap M, Teerawattanaon Y. The Lancet 2009; 373(9682): 2223-2233. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=30.758 Cited=359 Indexed in=Scopus,

359  cited

2
Fake artesunate in southeast Asia.
Newton P, Proux S, Green M, Smithuis F, Rozendaal J, Prakongpan S, Chotivanich K, Mayxay M, Looareesuwan S, Farrar J, Nosten F, White NJ*. Lancet 2001; 357(9272): 1948-1950. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=13.251 /h-index=409 Cited=118 Indexed in=Scopus,

118  cited

3
Drug physical state and drug-polymer interaction on drug release from chitosanmatrix films.
Puttipipatkhachorn S*, Nunthanid J, Yamamoto K, Peck GE. J Control Release 2001; 75(1-2):143-153 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.626 /h-index=115 Cited=99 Indexed in=Scopus,

99  cited

4
Physical properties and molecular behavior of chitosan films.
Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S*, Yamamoto K, Peck GE. Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(2): 143-157 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.557 /h-index=42 Cited=96 Indexed in=Scopus,

96  cited

5
Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by Garcinia mangostana (mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line.
Moongkarndi P*, Kosem N, Kaslungka S, Luanratana O, Pongpan N, Neungton N. Journal of Ethnopharmacology 2004;90:161-166. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.420 /h-index=74 Cited=86 Indexed in=SCOPUS

86  cited

6
Manganese complexes pf curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N, Sumanont Y. Free Radic Biol Med35(12):1632-44, 2003; 35(12): 1632-1644 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=5.063 /h-index=141 Cited=75 Indexed in=Scopus

75  cited

7
Antimicrobial effects of Thai medicinal plants against acne-inducing bacteria.
Chomnawang MT*, Surassmo S, Nukoolkarn VS, Gritsanapan W. Journal of Ethnopharmacology 2005; 101(1-3): 330-333 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.554 /h-index=74 Cited=71 Indexed in=Scopus,

71  cited

8
Feather degradation by Bacillus sp. FK 46 in submerged cultivation.
Suntornsuk W*, Suntornsuk L. Bioresour Technol 2003; 86: 239-43(impact factor 2003: 1.382) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.382 /h-index=91 Cited=64 Indexed in=Scopus

64  cited

9
Chitosan drug binding by ionic interaction.
Boonsongrit Y, Mitrevej A, Mueller BW*. Eur J Pharm Biopharm 2006 Apr; 62(3): 267-74. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.185 /h-index=59 Cited=63 Indexed in=Scopus,

63  cited

10
Comparative antioxidant activities of curcumin and its demethoxy and hydrogenated derivatives.
Somparn P, Phisalaphong C, Nakornchai S, Unchern S, Morales NP*. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2007; 30 (1): 74-78. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.614 /h-index=54 Cited=61 Indexed in=Scopus,

61  cited

11
Evaluation of the nitric oxide radical scavenging activity of manganese complexes of curcumin and its derivative.
Sumanont Y, Murakami Y, Tohda M, Vajragupta O, Matsumoto K, Watanabe H*. Biol Pharm Bull 2004;27(2):170-3. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.392 /h-index=54 Cited=59 Indexed in=Scopus

59  cited

12
Influence of methylation process on the degree of quaternization of N-trimethyl chitosan chloride.
Polnok A.; Borchard G.; Verhoef JC.; Sarisuta N.; Junginger HE*. Eur J Pharm Biopharm 2004; 57(1):77-83. ผลงานจาก: . IF=1.878 /h-index=59 Cited=58 Indexed in=Scopus

58  cited

13
Antidiabetic activity of Aloe vera Linn. Juice I. Clinical trial in new cases of diabetes mellitus.
Yongchaiyudha S, Rungpitarangsi V, Bunyapraphatsara N, Chokechaijaroenporn A Phytomedicine 1996;3 (2): 241-243 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=55

55  cited

14
Peroral delivery of insulin using chitosan derivatives: A comparative study of polyelectrolyte nanocomplexes and nanoparticles.
Jintapatanakit A, Junyaprasert VB, Mao S, Bakowsky U, Kissel T*. Int J Pharm 2007; 342(1-2) Sep: 240-249. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=54 Indexed in=Scopus,

54  cited

15
Glucosamine long-term treatment and the progression of knee osteoarthritis: systematic review of randomized controlled trials.
Poolsup N*, Suthisisang C, Channark P, Kittikulsuth W. Ann Pharmacother 2005; 39(6): 1080-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.837 /h-index=64 Cited=53 Indexed in=Scopus,

53  cited

16
Self-assembled polyelectrolyte nanocomplexes between chitosan derivatives and insulin.
Mao S, Bakowsky U, Jintapattanakit A, Kissel T*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2006; 95(5): 1035-1048 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.228 /h-index=84 Cited=51 Indexed in=Scopus,

51  cited

17
Antidiabetic activity of Aloe vera L. Juice. II. Clinical trial in diabetes mellitus patients in crombination with glibenclamide.
Bunyapraphatsara N, Yongchaiyidha S, Rungpitarangsi V, Chokechaicharoenporn A Phytomedicine 1996;3(2):245-248 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=49

49  cited

18
Emulsion gel beads of calcium pectinate capable of floating on the gastric fluid: Effect of some additives, hardening agent or coating on release behavior of metronidazole.
Sriamornsak P*, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Sci 2005;24:363-373. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.347 /h-index=61 Cited=49 Indexed in=Scopus,

49  cited

19
Improved dissolution of ofloxacin via solid dispersion.
Okonogi S, Yonemochi E, Oguchi T, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. Int J Pharm 1997; 156:175-80 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=49 Indexed in=SCOPUS

49  cited

20
Capillary electrophoresis of phytochemical substances.
Suntornsuk L*. J Pharm Biomed Anal 2002; 27(5): 679-698 (impact factor 1.17) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.360 /h-index=61 Cited=48 Indexed in=Scopus

48  cited

21
Purification and characterization of chitinase from Bacillus circulans No. 4.1.
Wiwat C, Bhumiratana A, Siwayapran P. Curr Microbiol 1999;39: 134-40 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=48 Indexed in=SCOPUS

48  cited

22
Quantitation of vitamin C content in herbal juice using direct titration.
Suntornsuk L*, Gritsanapun W, Nilkamhang S, Paochom A. J Pharm Biomed Anal 2002; 28(5): 849-855 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=27.000 /h-index=61 Cited=48 Indexed in=Scopus,

48  cited

23
Hypocholesterolimic and antioxidant effects of aqueous extracts from the dried calyx of Hibicus sabdariffa L. in hypocholesterolemic rats.
Hirupanich V, Utaipat A, Morales NP, Bunyapraphatsara N, Sato H, Herunsalee A, Suthisisang C*. Journal of Ethnopharmacology 2006;103:252-260 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.625 /h-index=74 Cited=46 Indexed in=Scopus,

46  cited

24
The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis.
Chaiyakunapruk N*, Kitikannakorn N, Nathisuwan S, Leeprakobboon K, Leelasettagool C. Am J Obstet Gynecol 2006 Jan; 194(1): 95-9. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.805 /h-index=120 Cited=46 Indexed in=Scopus,

46  cited

25
Encapsulation of ascorbyl palmitate in nanostructures lipid carriers (NLC) – Effects of formulation parameters on physicochemical stability.
Teeranachaideekul V, Muller RH, Junyaprasert VB*. Int J Pharm 2007; 340(1-2) Aug: 198-206 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=44 Indexed in=Scopus,

44  cited

26
Recent advances of capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis.
Suntornsuk L*. Anal Bioanal Chem 2010; 398(1): 29-52. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.480 /h-index=65 Cited=43 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS,

43  cited

27
Development of ascorbyl palmitate nanocrystals applying the nanosuspension technology.
Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB, Souto EB, Muller RH Int J Pharm 2008; 354(1-2): 227-234. Apr ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.061 /h-index=68 Cited=41 Indexed in=Scopus,

41  cited

28
Development of pulsatile release tablets with swelling and rupturable layers.
Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S*, Dashevsky A, Paeratakul O, Bodmeier RA. J Control Release 2004; 95(2): 147-159. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.297 /h-index=115 Cited=41 Indexed in=Scopus

41  cited

29
In vitro HIV type 1 reverse transcriptase inhibitory activities of Thai medicinal plants and Canna indica L.rhizomes.
Woradulayapinij W, Soonthornchareonnon N, Wiwat C*. Journal of Ethnopharmacology 2005; 101(1-3): 84-9 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.554 /h-index=74 Cited=41 Indexed in=Scopus,

41  cited

30
Mucoadhesive properties of various pectins on gastrointestinal mucosa: An in vitro evaluation using texture analyzer.
Thirawong N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P*. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 132-140. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=41 Indexed in=Scopus,

41  cited

31
Influence of oil content on physicochemical properties and skin distribution of Nile red-loaded NLC .
Teeranachaideekul V, Boonme P, Souto EB, Muller RH, Junyaprasert VB*. J Control Release 2008; 128(2): 134-141. Jun ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=5.690 /h-index=93 Cited=40 Indexed in=Scopus,

40  cited

32
Megastigmane and iridoid glucosides from Clerodendrum inerme.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Hiraga Y, Yamasaki K*. Phytochemistry 2001; 58(2): 333-336 ผลงานจาก: . IF=1.296 /h-index=81 Cited=40 Indexed in=Scopus,

40  cited

33
Prevention of kainic acid-induced changes in nitric oxide level and neuronal cell damage in the rat hippocampus by manganese complexes of curcumin and diacetylcurcumin.
Sumanont Y, Murakami Y, Tohda M, Vajragupta O, Watanabe H, Matsumoto K*. Life Sci 2006; 78(16): 1844-1849. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.389 /h-index=95 Cited=39 Indexed in=Scopus,

39  cited

34
Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection : systematic review of randomized controlled trials.
Poolsup N*, Suthisisang C, Prathanturarug S, Asawamekin A, Chanchareon U. J Clin Pharm Ther 2004;29(1):37-45. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.984 /h-index=37 Cited=38 Indexed in=Scopus

38  cited

35
Effect of Garcinia mangostana on inflammation caused by Propionibacterium acnes.
Chomnawang MT*, Surassmo S, Nukoolkarn VS, Gritsanapan W. Fitoterapia 2007;78(6) Sep:401-408 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.106 /h-index=37 Cited=38 Indexed in=Scopus,

38  cited

36
Lactic acid bacteria from healthy oral cavity of Thai volunteers: inhibition oforal pathogens.
Sookkhee S*, Chulasiri M, Prachyabrued W. J Appl Microbiol 2001; 90(2): 172-179 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.479 /h-index=70 Cited=38 Indexed in=Scopus,

38  cited

37
Modification of physicochemical and mechanical properties of shellac by partial hydrolysis.
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Luangtana-anan M, Nuntanid J, Oguchi T, Tozuka Y,Yamamoto K, Puttipipatkhachorn S*. Int J Pharm 2004;278(1):41-49. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.039 /h-index=84 Cited=38 Indexed in=Scopus

38  cited

38
Analysis of HIV-1 CRF_01 A/E protease inhibitor resistance: structural determinants for maintaining sensitivity and developing resistance to atazanavir.
Clemente JC, Coman RM, Thiaville MM, Janka LK, Jeung JA, Nukoolkarn S, Govindasamy L, Agbandje-McKenna M, McKenna R, Leelamanit W, Goodenow MM, Dunn BM*. Biochemistry 2006 May; 45(17):5468-77. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=3.633 /h-index=159 Cited=37 Indexed in=Scopus,

37  cited

39
Development of sustained release theophylline coated with calcium pectinate.
Sriamornsak P, Prakongpan S, Putiipipathkhachorn S, Kennedy RA. J Control Release 1997; 47:221-32 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. Cited=37 Indexed in=SCOPUS

37  cited

40
Characterization of chitosan acetate as a binder for sustained release tablets.
Nunthanid J*, Laungtana-anan M, Sriamornsak P, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S, Lim LY, Khor E. J Control Release 2004;99: 15-26. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.297 /h-index=115 Cited=36 Indexed in=ISI-WOS

36  cited

41
Effect of process variables on the microencapsulation of vitamin A palmitate by gelatin-acacia coacervation.
Junyaprasert VB*, Mitrevej A, Sinchaipanid N, Boonme P, Wurster DE Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(6): 561-566 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.557 /h-index=42 Cited=36 Indexed in=Scopus,

36  cited

42
Magnetic nanoparticle formulations for DNA and siRNA delivery.
Olga Mykhaylyk O*, Dialekti Vlaskou,Tresilwised N,Pithayanukul P, Winfrid Moller, Christian Plank. Journal of magnetism and magnetic materials 2007; 311(1) Spec. Iss. Apr: 275-281. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.704 /h-index=86 Cited=36 Indexed in=Scopus,

36  cited

43
Preparation and in vitro evaluation of a multiple-unit floating drug delivery system based on gas formation technique.
Sungthongjeen S*, Paeratakul O, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2006 Nov; 324(2): 136-143. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=36 Indexed in=Scopus,

36  cited

44
Antiproliferative activity of Thai medicinal plant extracts on human breast adenocarcinoma cell line.
Moongkarndi P*, Kosem N, Luanratana O, Jongsomboonkusol S, Pongpan N. Fitoterapia 2004:75:375-377. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.042 /h-index=37 Cited=35 Indexed in=Scopus

35  cited

45
Comparative quantitative structure-activity study of radical scavengers.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Wongkrajang Y. Bioorg Med Chem 2000; 8(11): 2617-2628 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.799 /h-index=69 Cited=35 Indexed in=Scopus,

35  cited

46
Manganese complexes of curcumin analogues: evaluation of hydroxyl radical scavenging ability, superoxide dismutase activity and stability towards hydrolysis.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Berliner LJ Free Radic Res 2004 Mar;38(3):303-14. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.744 /h-index=72 Cited=35 Indexed in=Scopus

35  cited

47
Repellency of essential oils extracted from plants in Thailand agianst four mosquito vectors (Diptera:Culicidae) and oviposition deterrent effects agianst Aedes aegypti (Diptera:Culicidae).
Tawatsin A*, Asavadachanukorn P, Thavara U, Wongsinkongman P, Bansidhi J, Boonruad T, Chavalittumrong P, Soonthornchareonno N, Komalamisra N, Mulla MS. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006: 37(5): 915-931. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=35 Indexed in=Scopus,

35  cited

48
Xanthan-alginate composite gel beads: Molecular interaction and in vitro characterization.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2007; 331(1) Feb: 61-71. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=34 Indexed in=Scopus,

34  cited

49
Lotthanongine, an unprecedented flavonoidal indole alkaloid from the roots of Thai medicinal plant, Trigonostemon reidioides,.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Kraisintu K, Yamasaki K*. Tetrahedron Letters 2002; 43(16): 2941-2943 ผลงานจาก: . IF=2.357 /h-index=107 Cited=33 Indexed in=Scopus,

33  cited

50
Simultaneous determination of paracetamol and chlorpheniramine maleate by micellar electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Pipitharome O, Wilairat P. J Pharm Biomed Anal 2003;33:441-449(impact factor 2003: 1.425) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.425 /h-index=61 Cited=33 Indexed in=Scopus

33  cited

51
Berberine, a natural isoquinoline alkaloid, induces NAG-1 and ATF3 expression in human colorectal cancer cells.
Piyanuch P, Sukhthankar M, Gritsanapan W, Baek SJ*. Cancer Letters 2007; 258(2) Dec: 230-240. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.398 /h-index=84 Cited=32 Indexed in=Scopus,

32  cited

52
Calcium pectinate gel coated as an alternative carrier to caicium pectinate beads.
Sriamornsak S, Puttipipathkhachorn S, Prakongpan S. Int J Pharm 1997; 156, 189-94 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=32 Indexed in=SCOPUS

32  cited

53
Active site binding modes of curcumin in HIV-1 protease And integrase.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Morris MG, and Olson JA. Bioorganic & Medicinal Chemistry letters 2005; 15(14): 3364-3368 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.478 /h-index=74 Cited=31 Indexed in=Scopus,

31  cited

54
Fungal chitosan production on food processing by-products,.
Suntornsuk W*, Pochanavanich P, Suntornsuk L. Process Biochemistry 2002; 37(7): 727-729 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.143 /h-index=62 Cited=31 Indexed in=Scopus,

31  cited

55
Systematic review of the efficacy of antiretroviral therapies for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection.
Suksomboon N, Poolsup N*, Ket-Aim S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2007; 32(3) Jun: 293-311. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.364 /h-index=37 Cited=31 Indexed in=Scopus,

31  cited

56
New cytotoxic 1-azaanthraquinones and 3-aminonaphthoquinone from the stem bark of Goniothalamus marcanii.
Soonthornchareonnon N, Suwanborirux K, Bavovada R, Patarapanich C, Cassady JM. J Nat Prod 1999; 62: 1390-4 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=30 Indexed in=SCOPUS

30  cited

57
Physicochemical properties and biocompatibility of N-trimethyl chitosan: Effect of quaternization and dimethylation.
Jintapattanakit A, Mao S, Kissel T, Junyaprasert VB*. Eur J Pharm Biopharm 2008; 70(2): 563-571 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.344 /h-index=46 Cited=30 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

30  cited

58
4-hydroxybenzoic acid : a hypoglycemic constituent of aqueous extract of Pandanus odorus root.
Peungvicha P, Temsiririrkul R, Prasain JK, Tezuka Y, Kadota S, Thirawarapan S, Watanabe H Journal of Ethnopharmacology 1998; 62: 79-84 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=29 Indexed in=SCOPUS

29  cited

59
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: cimetidine.
Jantratid E, Prakongpan S, Dressman JB, Amidon GL, Junginger HE, Midha KK, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2006;93(5):974-984 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.228 /h-index=84 Cited=29 Indexed in=Scopus,

29  cited

60
Cytoprotective and cytotoxic effects of curcumin: Dual action on H2O2-induced oxidative cell damage in NG108-15 cells.
Mahakunakorn P, Tohda M, Murakami Y, Matsumoto K, Watanabe H*, Vajragupta O. Biol Pharm Bull 2003; 26(5): 725-8 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.124 /h-index=54 Cited=29 Indexed in=Scopus

29  cited

61
Separation of cold medicine ingredients by capillary electrophoresis.
Suntornsuk L*. Electrophoresis 2001; 22(1): 139-143 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.282 /h-index=114 Cited=29 Indexed in=Scopus,

29  cited

62
The metabolic syndrome and chronic kidney disease in a southeast asian cohort.
Kitiyakara C*, Yamwong S, Cheepudomwit S, Domrongkitchaiporn S, Unkurapinun N, Pakpeankitvatana V, Sritara P. Kidney International 2007; 71(7) Apr: 693-700. ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. IF=4.922 /h-index=159 Cited=29 Indexed in=Scopus,

29  cited

63
Anti-venom potential of butanolic extract of Eclipta prostrata against Malayan pit viper venom.
Pithayanukul P*, Laovachirasuwan S, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R Journal of Ethnopharmacology 2004.90, 347-52. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.420 /h-index=74 Cited=28 Indexed in=Scopus

28  cited

64
HIV inhibitor from Thai bitter gourd.
Jiratchariyakul W*, Wiwat C, Vongsakul M, Somanabandhu A, Leelamanit W, Fujii I, Suwannaroj N, Ebizuka Y. Planta Med 2001; 67(4): 350-3 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาชีวเคมี. IF=2.085 /h-index=58 Cited=28 Indexed in=Scopus,

28  cited

65
In vitro evaluation of intestinal absorption of desmopressin using drug-delivery systems based on superporous hydrogels.
Polnok A; Verhoef JC; Borchard G; Sarisuta N; Junginger HE*. Int J Pharm 2004; 269(2): 303-310. ผลงานจาก: . IF=2.039 /h-index=84 Cited=28 Indexed in=Scopus

28  cited

66
Inhibition of Naja kaouthia venom activities by plant polyphenols.
Pithayanukul P*, Ruenraroengsak P, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R, Saenoon S. Journal of Ethnopharmacology 2005.97, 527-533. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.554 /h-index=74 Cited=28 Indexed in=Scopus,

28  cited

67
Molecular interaction in alginate beads reinforced with sodium starch glycolate or magnesium aluminum silicate, and their physical characteristics.
Puttipipatkhachorn S, Pongjanyakul T*, Priprem A. Int J Pharm 2005;293:51-62. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.156 /h-index=84 Cited=28 Indexed in=Scopus,

28  cited

68
Q10-loaded NLC versus nanoemulsions: Stability, rheology and in vitro skin permeation.
Junyaprasert VB*, Teeranachaideekul V, Souto EB, Boonme P, Müller RH. Int J Pharm 2009; 37(1-2): 207-214. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.962 /h-index=84 Cited=28 Indexed in=Scopus,

28  cited

69
Anti-implantation effects of indomethacin and celecoxib in rats.
Sookvanichsilp N*, Pulbutr P. Contraception 2002; 65: 373-378 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.443 /h-index=56 Cited=27 Indexed in=Scopus

27  cited

70
Bioactive constituents from roots of Bursera tonkinensis.
Jutiviboonsuk A, Zhang H*, Tan GT, Ma C, Van Hung N, Manh Cuong N, Bunyapraphatsara N, Soejarto DD, Fong HH. Phytochemistry 2005 Dec; 66(23): 2745-2751. ผลงานจาก: งานกลยุทธ์และแผน, ภาควิชาเภสัชเคมี, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.780 /h-index=81 Cited=27 Indexed in=Scopus,

27  cited

71
Characterization of microemulsion structures in the psedoternary phase diagram of isopropyl palmitate/water/Brij 97:1-butanol.
Prapaporn Boonme, Karen Krauel, Anja Graf, Thomas Rades, Varaporn Buraphacheep Junyaprasert*. AAPS Pharm Sci Tech 2006;7(2): Article 45 ผลงานจาก: . IF=0.857 /h-index=21 Cited=27 Indexed in=Scopus,

27  cited

72
Serotypes of Crytococcus neoformans isolated from patients prior to and during the AIDS era in Thailand.
Sookroongreug S, Nilakul C. Ruangsomboon O, Chuakul W, Eampokalap B. Mycopathologic 1996; 135:75-8 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Cited=27

27  cited

73
Antioxidant activity of Siamese Neem tree (VP1209).
Sithisarn P, Supabphol R, Gritsanapan W*. Journal of Ethnopharmacology 2005; 99:109-112 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.554 /h-index=74 Cited=25 Indexed in=Scopus,

25  cited

74
Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion.
Sakulku U, Nuchuchua O, Uawongyart N, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. Int J Pharm 2009; 372(2): 105-111. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.962 /h-index=84 Cited=25 Indexed in=Scopus,

25  cited

75
Feasibility of biowaiver extension to biopharmaceutics classification system class III drug products: cimetidine.
Jantratid E, Prakongpan S, Amidon GL, Dressman JB*. Clin Pharmacokineet 2006;45(4):385-99. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.115 /h-index=94 Cited=25 Indexed in=Scopus,

25  cited

76
The in vitro and ex vivo antioxidant properties, hypolipidaemic and antiatherosclerotic activities of water extract of Moringa oleifera Lam. leaves.
Chumark P, Khunawat P, Sanvarinda Y*, Phornchirasilp S, Morales NP, Phivthong-ngam L, Ratanachamnong P, Srisawat S, Pongrapeeporn K. Journal of Ethnopharmacology 2008; 116(3): 439-446. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.260 /h-index=54 Cited=25 Indexed in=Scopus,

25  cited

77
Acaricidal daphnane diterpenoids from Trigonostemon reidioides (KURZ) CRAIB roots.
Soonthornchareonnon N*, Sakayarojkul M, Isaka M, Mahakittikun V, Chuakul W, Wongsinkongman P Chem Pharmaceut Bull 2005; 53(2): 241-3 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.246 /h-index=14 Cited=24 Indexed in=Scopus,

24  cited

78
Adverse effect of rifampin on quinine efficacy in uncomplicated falciparum malaria.
Pukrittayakamee S, Prakongpan S, Wanwimolruk S, Clemens R, Looareesuwan S., White NJ* Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2003; 47(5): 1509-1513 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.246 /h-index=151 Cited=24 Indexed in=Scopus

24  cited

79
Design and evaluation of floating multi-layer coated tablets based on gas formation .
Sungthongjeen S*, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(1): 255-263. May ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.344 /h-index=46 Cited=24 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

24  cited

80
Dissolution improvement of high drug-loaded solid dispersion.
Okonogi S*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2006 Jun 2; 7(2): E1-E5. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.857 /h-index=21 Cited=24 Indexed in=Scopus,

24  cited

81
Identification of a novel secreted protease from Pseudomonas aeruginosa that causes corneal erosions.
Marquart ME, Caballero AR, Chomnawang M, Thibodeaux BA, Twining SS, O Invest Ophthalmol Vis Sci 2005 Oct; 46(10): 3761-3768. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, งานคลังและพัสดุ. IF=3.643 /h-index=114 Cited=24 Indexed in=Scopus,

24  cited

82
Alginate-based pellets prepared by extrusion/spheronization: a preliminary study on the effect of additive in granulating liquid.
Sriamornsak P*, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 227-235. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=23 Indexed in=Scopus,

23  cited

83
Expression and characterization of chitinase genes from Aeromonas hydrophila and Pseudomonas maltophilia in Bacillus thuringiensis.
Wiwat C, Siwayapram P, Lertchanwanichkul M, Pantuwatana S, Bhumiratana A. Gene 1996; 179: 119-26 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=23

23  cited

84
Iminosugar-producing Thai medicinal plants.
Asano N*, Yamauchi T, Kagamifuchi K, Shimizu N, Takahashi S, Takatsuka H, Ikeda K, Kizu H, Chuakul W, Kettawan A, Okamoto T J Nat Prod 2005; 68(8): 1238-42 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=2.267 /h-index=67 Cited=23 Indexed in=Scopus,

23  cited

85
Use of pectin as a carrier for intragastric floating drug delivery: carbonate salt contained beads.
Sriamornsak P*, Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Carbohydrate Polymers. 2007; 67(3) Feb: 436-445. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.782 /h-index=64 Cited=23 Indexed in=Scopus,

23  cited

86
A new cytotoxic daphnane diterpenoid, rediocide G, from Trigonostemon reidioides.
Chuakul W, Tempeam A, Thasana N, Pavaro C, Siripong P, Ruchirawat S*. Chem Pharmaceut Bull 2005 Oct; 53(10): 1321-1323. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.246 /h-index=49 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

87
Application of aerosol solvent extraction system (ASES) process for preparation of liposomes in dry and reconstitutable form.
Kunastitchai S, Pichert L, Sarisuta N, Muller Bw*. Int J Pharm 2006 Jun 19:316(1-2):93-101. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

88
Capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis: A survey on recent applications.
Suntornsuk L*. J. Chromatogr. Sci. 2007; 45(9) Oct: 559-577. (impact factor 1.18) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.869 /h-index=32 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

89
In vitro properties film-coated dilitiazem hydrochloride pellets compressed into tablets.
Sarisuta N, Punpreuk K. J Control Release 1994; 31: 215-22 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=22

22  cited

90
Manganese-Based Complexs of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents.
Vajragupta O*, Boonchong P, Yaowared S,Hiroshi W, Wongkrajang Y, Kammasud N. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2003;11:2329-2337 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.158 /h-index=69 Cited=22 Indexed in=Scopus

22  cited

91
Multiunit controlled-release diclofenac sodium capsules using complex ofchitosan with sodium alginate or pectin.
Mitrevej A*, Sinchaipanid N, Rungvejhavuttivittaya Y, Kositchaiyong V. Pharm Dev Technol 2001; 6(3): 385-392 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.797 /h-index=27 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

92
Rapid micropropagation of Curcuma longa L. using bud explants pre-cultured in thidiazuron-supplemented liquid medium.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Phaidee Y, Saralamp P. Plant Cell Tissue Organ Cult 2005; 80:347-51. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.113 /h-index=36 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

93
Systematic review of the benefits of self-monitoring of blood glucose on glycemic control in type 2 diabetes patients .
Poolsup N, Suksomboon N*, Jiamsathit W. Diabetes Technol Ther 2008; 10(Suppl.1): S51-S66. Jun ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.127 /h-index=32 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

94
Toxicity of chitinase-producing Bacillus thuringiensis against diamond back month lavae.
Wiwat C*, Bhumiratana A, Pantuwatana S, Thaithanan S. J Invertebr Pathol 2000; 76(4): 270-277 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.142 /h-index=38 Cited=22 Indexed in=Scopus,

22  cited

95
Antiinflammatory screening of the medicinal plant Gynura procumbens.
Iskander MN*, Song Y, Coupar IM, Jiratchariyakul W. Plant Foods Hum Nutr 2002; 57: 233-244 ผลงานจาก: งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.232 /h-index=23 Cited=21 Indexed in=Scopus

21  cited

96
Application of hot-melt coating for controlled release of propranolol hydrochloride pellets.
Sinchaipanid N*, Junyaprasert V, Mitrevej A. Powder Tech 2004;141(3): 203-209. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.968 /h-index=56 Cited=21 Indexed in=Scopus

21  cited

97
Investigation of novel alginate-magnesium aluminum silicate microcomposite films for modified-release tablets.
Pongjanyakul T*, Priprem A, Puttipipatkhachorn S. J Control Release 2005; 107(2): 343-50 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.696 /h-index=115 Cited=21 Indexed in=Scopus,

21  cited

98
Antifungal Activity of Curcuma longa grown in Thailand.
Wuthi-udomlert M*, Gritsanapan W, Luanratana O, Caichompoo W. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000; 31(1Suppl1): 178-182. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=20 Indexed in=Scopus,

20  cited

99
Chromanamide and nicotinyl amide derivatives : inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma.
Vajragupta O*, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P Free Radic Res 2000; 32(2): 145-155 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.493 /h-index=72 Cited=20 Indexed in=Scopus,

20  cited

100
Conformational dependence of serotonin theoretical pKa prediction.
Pratuangdejkul J, Nosoongnoen W, Guerin G-A, Loric S, Conti M, Launay J-M, Manivet P*. Chemical Physics Letters. 2006; 420(4-6) Mar: 538-544. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.462 /h-index=134 Cited=20 Indexed in=Scopus,

20  cited

101
Effect of grinding of b-cyclodextrin and glybenclamide on tablet properties. Part I. In Vitro.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Junyaprasert V Drug Dev Ind Pharm 1996; 22 (1): 120-130 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=20

20  cited

102
Mechanistic studies of branched-chain alkanols as skin permeation enhancers.
Chantasart D, Li SK*, He N, Warner KS, Prakongpan S, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2004 Mar;93(3):762-79. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.180 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus

20  cited

103
Structure-activity relationship for chemical skin permeation enhancers: Probing the chemical microenvironment of the site of action.
Warner KS*, Li SK, He N, Suhonen TM, Chantasart D, Bolikal D, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2003;92:1305-22 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.070 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus

20  cited

104
Transdermal delivery of hydrophobic and hydrophilic local anthesthetics from o/w and w/o Brij 97-based microemulsions.
Junyaprasert VB*, Boonme P, Songkro S, Krauel K, Rades T. J Pharm Pharmceut Sci 2007; 10(3): 288-298 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.689 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus,

20  cited

105
Antioxidant effects of aqueous extracts from dried calyx of Hibiscus sabdariffa Linn. (Roselle) in vitro using rat low-density lipoprotein (LDL).
Hirunpanich V, Utaipat A, Morales NP, Bunyapraphatsara N, Sato H, Herunsalee A, Suthisisang C*. Biol Pharm Bull 2005 Mar;28(3):481-484 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.317 /h-index=54 Cited=19 Indexed in=Scopus,

19  cited

106
Determination of berberine content in the stem extracts of Coscinium fenestratum by TLC densitometry.
Rojsanga P, Gritsanapan W*, Suntornsuk L. Med Princ Pract 2006; 15 (5):373-378 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.442 /h-index=16 Cited=19 Indexed in=Scopus,

19  cited

107
High-frequency shoot multiplication in Curcuma longa L using thidiazuron.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Phaidee Y, Saralamp P. Plant Cell Rep 2003;21: 1054-9. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.423 /h-index=51 Cited=19 Indexed in=Scopus

19  cited

108
Mucoadhesion of pectin as evidence by wettability and chain interpenetration .
Sriamornsak P*, Wattanakorn N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S. Carbohyd Polym 2008; 74(3): 458-467 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.644 Cited=19 Indexed in=Scopus,

19  cited

109
Paraoxonase 1 status in the Thai population.
Phuntuwate W, Suthisisang C*, Koanantakul B, Mackness MI, Mackness B. J Hum Genet. 2005;50(6):293-300 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.978 /h-index=44 Cited=19 Indexed in=Scopus,

19  cited

110
3D-QSAR studies on chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitors,.
Ungwitayatorn J*, Samee W, Pimthon J. J Mol Struct 2004; 689 (1-2):99-106. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.200 /h-index=48 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

111
Anti-herpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis.
Bunyapraphatsara N*, Dechsree S, Yoosook C., Herunsalee A, Panpisutchai Y Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology 2000; 6(6): 421-424 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

112
Bioactive dammarane triterpenes from the mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza.
Homhual S, Bunyapraphatsara N*, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong H HS, Zhang HJ. J Nat Prod 2006;69(3):421-4 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.418 /h-index=67 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

113
Boosting oncolytic adenovirus potency with magnetic nanoparticles and magnetic force.
Tresilwised N, Pithayanukul P*, Mykhaylyk O, Holm PS, Holzmüller R, Anton M, Thalhammer S, Adigüzel D, Döblinger M, Plank C. Mol Pharmaceut 2010; 7(4): 1069-1089. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=5.408 /h-index=33 Cited=18 Indexed in=Scopus, Pubmed, ISI-WOS

18  cited

114
Effect of fenofibrate therapy on paraoxonase1 status in patients with low HDL-C levels.
Phuntuwate W, Suthisisang C*, Koanantakul B, Chaloeiphap P, Mackness B, Mackness M. Atherosclerosis. 2008; 196(1): 122-128. Jan ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=4.601 /h-index=89 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

115
Identification and functional characterization of the moss physcomitrella patens delta5-desaturase gene involved in arachidonic and eicosapentaenoic acid biosynthesis.
Kaewsuwan S, Cahoon EB, Perroud PF, Wiwat C, Panvisavas N, Quatrano RS*, Cove DJ, Bunyapraphatsara N. J Biol Chem 2006;281(31):21988-97 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=5.808 /h-index=333 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

116
Physicochemical characteristics, cytotoxicity, and antioxidant activity of three lipid nanoparticulate formulations of alpha-lipoic acid.
Ruktanonchai U*, Bejrapha P, Sakulkhu U, Opanasopit P, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert VB, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(1): 227-234. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.190 /h-index=21 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

117
Release profile comparison and stability of diltiazem-resin microcapsules in sustauned release suspensions.
Junyaprasert VB*, Manwiwattanakul G. Int J Pharm 2008; 352(1-2): 81-91. Mar ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.061 /h-index=68 Cited=18 Indexed in=Scopus,

18  cited

118
Alginate-magnesium aluminum silicate composite films: Effect of film thickness on physical characteristics and permeability.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S Int J Pharm 2008; 346(1-2): 1-9.Jan ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.061 /h-index=68 Cited=17 Indexed in=Scopus,

17  cited

119
Effect of poly(lactide-co-glycolide) molecular weight on the release of dexamethasone sodium phosphate from microparticles.
Jaraswekin S*, Prakongpan S, Bodmeier R. J Microencapsul 2007 Mar;24(2):117-28. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.168 /h-index=37 Cited=17 Indexed in=Scopus,

17  cited

120
Effects of manganese complexes of curcumin and diacetylcurcumin on kainic acid-induced neurotoxic responses in the rat hippocampus.
Sumanont Y, Murakami Y,Tohda M , Vajragupta O, Watanabe H, Matsumoto K*. Biol Pharm Bull 2007;30(9) Sep: 1732—1739 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.614 /h-index=54 Cited=17 Indexed in=Scopus,

17  cited

121
Formation, physical stability and in vitro antimalarial activity of dihydroartemisinin nanosuspensions obtained by co-grinding method .
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S*, Chavalitshewinkoon-Petmitr P,Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2008; 34(3): 314-322. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.104 /h-index=33 Cited=17 Indexed in=Scopus,

17  cited

122
A comparison of the in vivo kinetics of Plasmodium falciparum ring-infectederythrocyte surface antigen-positive and -negative erythrocytes.
Newton PN, Chotivanich K, Chierakul W, Ruangveerayuth R, Teerapong P, Silamut K, Looareesuwan S, White NJ* Blood 2001; 98(2): 450-457 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=9.273 /h-index=265 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

123
Antimalarial activity of biflavonoids from Ochna integerrima.
Ichino C, Kiyohara H, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Ishiyama A, Sekiguchi H, Namatame M, Otoguro K, Omura S, Yamada H*. Planta Med 2006 Jun: 72(7): 611-4 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.746 /h-index=58 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

124
Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza.
Homhual S, Zhang H, Bunyapraphatsara N*, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Medecar AD, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS. Planta Med 2006;72:255-260 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.746 /h-index=58 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

125
Comparison of skin transport and metabolism of ethyl nicotinate in various species.
Ngawhirunpat T*, Opanasopit P, Prakongpan S. Eur J Pharm Biopharm 2004 Nov;58(3):645-51. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.878 /h-index=59 Cited=16 Indexed in=Scopus

16  cited

126
Formulation of tablets from the crude extract of Rhinacanthus nasutus (Thai local plant) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae: A preliminary study.
Rongsriyam Y, Trongtokit Y*, Komalamisra N, Sinchaipanich N, Apiwathnasorn C, Mitrejet A. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37(2): 265-271 ผลงานจาก: . /h-index=24 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

127
Heavy metals in green musseis (Perna viridis) From the Gulf of Thailand.
Ruangwises N, Ruangwises S. Jounal of Food Protection 1998; 61: 94-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Cited=16 Indexed in=SCOPUS

16  cited

128
Hepatoprotective potential of extracts from seeds of Areca catechu and Nutgalls of Quercus infectoria.
Pithayanukul P*, Nithitanakool S, Bavovada R. Molecules 2009; 14(12): 4987-5000. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.738 /h-index=33 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

129
Laboratory and field trial of developing medicinal local thai plant products against four species of mosquito vectors.
Trongtokit Y, Rongsriyam Y, Komalamisra N*, Krisadaphong P, Apiwathnasorn C Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004; 35(2): 325-333 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=24 Cited=16 Indexed in=SCOPUS

16  cited

130
Possible mechanism of hypoglycemic effect of 4-hydroxybenzoic acid, a constituent of Pandanus odorus root.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Japanese Journal of Pharmacology 1998; 78(3): 395-398 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=16 Indexed in=SCOPUS

16  cited

131
Precision improvement for the analysis of flavonoids in selected Thai plants by capillary zone electrophoresis.
Suntornsuk L*, Anurukvorakun O. Electrophoresis 2005; 26(3): 648-660. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.850 /h-index=114 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

132
Synergistic growth inhibitory effects of Phyllanthus emblica and Terminalia bellerica extracts with conventional cytotoxic agents: Doxorubicin and cisplatin against human hepatocellular carcinoma and lung cancer cells.
Pinmai K*, Chunlaratthanabhorn S, Ngamkitidechakul C, Soonthornchareon N, Hahnvajanawong C. World J Gastroenterology 2008; 14(10): 1491-1497. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.081 /h-index=43 Cited=16 Indexed in=Scopus,

16  cited

133
The role of mucoadhesion of trimethyl chitosan and pygylated trimethyl chitosan and pegylated trimethyl chitosan nanocomplexes in insulin uptake.
Jintapatanakit A, Junyaprasert VB*, Kissel T. Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 98(12): 4818-4830. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.906 /h-index=38 Cited=16 Indexed in=Scopus, Pubmed,

16  cited

134
Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: in vitro evaluations and batch-to-batch uniformity.
Pongjanyakul T*, Prakongpan S, Priprem A Drug Dev Ind Pharm 2003 Sep;29(8):843-53. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.661 /h-index=42 Cited=15 Indexed in=Scopus

15  cited

135
Atomic force microscopy imaging of novel self-assembling pectin-liposome nanocomplexes.
Sriamornsak P*, Thirawong N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Thongborisute J, Takeuchi H. Carbohyd Polym 2008; 71(2): 324-329. Jan ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.644 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

136
Comparison between the effect of omeprazole and rabeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel.
Siriswangvat S,Sansanayudh N, Nathisuwan S, Panomvana D*. Circ J 2010; 74(10): 2187-2192. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.692 /h-index=45 Cited=15 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

15  cited

137
Effect of Charged and Non-ionic Membrane Additives on Physicochemical Properties and Stability of Niosomes.
Junyaprasert VB, Teeranachaideekul V, Supaperm T. AAPS Pharm Sci Tech 2008; 9(3):851-859 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.445 /h-index=13 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

138
Efficacy of low-dose ibuprofen in acute migraine treatment: systematic review and meta-analysis.
Suthisisang C*, Poolsup N, Kittikulsuth W, Pudchakan P, Wiwatpanich P. Ann Pharmacother 2007; 41(11) Nov: 1782-1791. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.985 /h-index=64 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

139
Enhancement of the skin permeation of clindamycin phosphate by aerosol OT/1-butanol microemulsions.
Junyaprasert VB*, Leatwimonlak S, Boonme P, Boonsaner P. Drug Dev Ind Pharm 2007; 33(8) Aug:874-880 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.049 /h-index=42 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

140
Expression of chitinase-encoding genes in Bacillus thuringiensis and toxicity of engineered B. thuringiensis subsp. aizawai toward Lymantria dispar larvae.
Lertcanawanichkul M*, Wiwat C, Bhumiratana A, Dean DH Curr Microbiol 2004;48:175-181 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.075 /h-index=43 Cited=15 Indexed in=Scopus

15  cited

141
Influence of magnesium aluminum silicate on rheological, release and permeation characteristics of diclofenac sodium aqueous gels in vitro.
Pongjanyakul T*, Priprem A, Puttipipatkhachorn S. J Pharm Pharmacol 2005;57:429-434. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.396 /h-index=56 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

142
Molecular docking studies and anti-tyrosinase activity of Thai mango seed kernel extract.
Nithitanakool S, Pithayanukul P*, Bavovada R, Saparpakorn P. Molecules 2009; 14: 257-265. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.738 /h-index=33 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

143
Spray dried rice starch: comparative evaluation of direct compression fillers.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Faroongsarn D. Drug Dev Ind Pharm 1996;22 (7): 87-94 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=15

15  cited

144
The Economic impact of alcohol consumption: A systematic review.
Thavorncharoensap M*, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Chaikledkaew U. Subst Abuse Treat Prev Policy 2009; 4: 20 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=8 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

145
Variation of bioactive components in Curcuma longa in Thailand.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. Curr Sci 2006 ; 91(10): 1397-1400. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.737 /h-index=47 Cited=15 Indexed in=Scopus,

15  cited

146
A solid phase synthetic strategy for the preparation of peptide-based affinity labels: synthesis of dynorphin A analogues.
Leelasvatanakij L, Aldrich JV*. J Pep Res 2000; 56(2): 80-87. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.439 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

147
Abdominal obesity and coronary heart disease in Thai men.
Aekplakorn W, Pakpeankitvatana V, Lee CMY*, Woodward M, Barzi F, Yamwong S, Unkurapinun N, Sritara P. Obesity 2007; 15(4): 1036-1042, April ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, งานบริหารทั่วไป. IF=1.520 /h-index=94 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

148
Alginate-magnesium aluminum silicate films: Effect of plasticizers on film properties, drug permeation and drug release from coated tablets.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2007; 333 (1-2) Mar: 34-44. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

149
Antigen-specific suppression of inflammatory arthritis using liposomes.
Capini C, Jaturanpinyo M, Chang HI, Mutalik S, McNally A, Street S, Steptoe R, O'Sullivan B, Davies N, Thomas R*. J Immunol 2009; 182(6): 3556-65. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. /h-index=7 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

150
Anti-headlice activity of a preparation of Annona squamosa Seed Extract.
Tiangda Ch*, Gritsanapan W, Sookvanichsilp N, Limchalearn A Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000; 31 (Suppl 1), 174-177. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

151
Comparison of UV spectrophotometric method and high performance liquid chromatography for the analysis of flunarizine and its application for the dissolution test.
Busaranon K, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Pharm Biomed Anal 2006; 41:158-164 (impact factor 2005: 1.889) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.032 /h-index=61 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

152
Effects of abiotic and biotic elicitors on growth and isoflavonoid accumulation in Pueraria candollei var. candollei and P. candollei var. mirifica cell suspension cultures.
Korsangruang S, Soonthornchareonnon N, Chintapakorn Y, Saralamp P, Prathanturarug S*. Plant Cell Tiss Org 2010: 103(3): 333-342. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.271 /h-index=36 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

153
Factorail design applied to a non-aqueous capillary electrophoresis method for the separation of beta-agonists.
Anurukvorakun O, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Chromatogr A 2006 Nov, 1134(1-2): 326-32 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.554 /h-index=121 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

154
Modulating drug release and matrix erosion of alginate matrix capsules by microenvironmental interaction with calcium ion.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 187-195. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

155
Pulsed amperometric analysis of beta-agonists using boron-doped diamond thin film electrode: application to flow injection for pharmaceutical analysis.
Karuwan C, Mantim T, Chaisuwan P, Wilaira P, Grudpan K, Jittangprasert P, Einaga Y, Chailapakul O, Suntornsuk L, Anurukvorakun O, Nacapricha D*. Sensors 2006, 6: 1837-1850 (impact factor 2005: 1.208). ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.373 /h-index=28 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

156
Quantitative analysis of aglycone quercetin in 2 mulbery leaves (Morus alba L.) by capillary zone electrophoresis.
Suntornsuk L*, Kasemsook S, Wongyai S. Electrophoresis 2003; 24(7-8): 1236-41(impact factor 200.: 4.040) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.040 /h-index=114 Cited=14 Indexed in=Scopus

14  cited

157
Use of chitosan-alginate as alternative pelletization aid to macrocrystalline cellulose in extrusion/spheronization.
Charoenthai N, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn S*. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2007; 96(9) Sep: 2469-2484. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.942 /h-index=84 Cited=14 Indexed in=Scopus,

14  cited

158
Alcohol, illicit and non-illicit psychoactive drug use and road traffic injury in Thailand: A case-control study.
Woratanarat P*, Ingsathit A, Suriyawongpaisal P, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Wattayakorn K, Anukarahanonta T Accident Anal Prev 2009; 41(3): 651-657. ผลงานจาก: . /h-index=53 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

159
Alginate-based pellets prepared by extrusion/spheronization: Effect of the amount and type of sodium alginate and calcium salts.
Sriamornsak P*, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Weerapol Y, Puttipipatkhachorn S Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(1): 274-284 May ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.344 /h-index=46 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

160
Antioxidant activity and lipid-lowering effect of essential oils extracted from ocimum sanctum l. Leaves in rats fed with a high cholesterol diet.
Suanarunsawat T*, Ayutthaya WDN, Songsak T, Thirawarapan S, Poungshompoo S. J Clin Biochem Nutr 2010; 46(1): 52-59. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.672 /h-index=14 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

161
Comparison of bioactive compounds content, free radical scavenging and anti-acne inducing bacteria activities of extracts from the mangosteen fruit rind at two stages of maturity.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Supabphol R, Gritsanapan W*. Fitoterapia 2009; 80(7): 442-447. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.363 /h-index=37 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

162
Definition of an uptake pharmacophore of the serotonin transporter through 3D-QSAR analysis.
Pratuangdejkul J, Schneider B, Jaudon P, Rosilio V, Baudoin E, Loric S, Conti M, Manivet P*. Curr Med Chem 2005 Sep; 12(20): 2393-2410. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=4.904 /h-index=89 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

163
Effect of degree of esterification of pectin and calcium amount on drug release from pectin-based matrix tablets.
Sungthongjeen S, Sriamornsak P*, Pitaksuteepong T, Somsiri A, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2004; 5(1) Article 9 (http://www.aapspharmscitech.org). ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.938 /h-index=21 Cited=13 Indexed in=Scopus

13  cited

164
New approach for extraction of charantin from Momordica charantia with pressurized liquid extraction.
Pitipanapong J, Chitprasert S, Goto M, Jiratchariyakul W, Sasaki M, Shotipruk A*. Separation and Purification Technology. 2007: 52(3) Jan: 416-422. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.142 /h-index=58 Cited=13 Indexed in=Scopus,

13  cited

165
Phytochemical and antioxidant studies of Laurera benguelensis growing in Thailand.
Manojlovic NT*, Vasiljevic PJ, Gritsanapan W, Supabphol R, Manojlovic I. Biol Res 2010; 43(2): 169-176. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.849 /h-index=26 Cited=13 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,

13  cited

166
Characterization of Yaa Chud medicine on the Thailand-Myanmar border: Selecting for drug-resistant malaria and threatening public health.
Newton PN*, Hampton CY, Alter-Hall K, Teerwarakulpana T, Prakongpan S, Ruangveerayuth R, White NJ, Day NPJ, Tudino MB, Mancuso N, Fernández FM. Am J Trop Med Hyg 2008; 79(5): 662-669. Nov ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.450 /h-index=69 Cited=12 Indexed in=Scopus,

12  cited

167
Chitosan-magnesium aluminum silicate composite dispersions: Characterization of rheology, flocculate size and zeta potential.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharm 2008; 351(1-2): 227-235. Mar ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.061 /h-index=68 Cited=12 Indexed in=Scopus,

12  cited

168
Cytotoxic Properties of Root Extract and Fruit Juice of Trichosanthes cucumerina.
Kongtun S, Jiratchariyakul W*, Kummalue T, Tan-Ariya P, Kunnachak S, Wilhelm Frahm A. Planta Med 2009; 75(8): 839-842 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.037 /h-index=58 Cited=12 Indexed in=Scopus, Pubmed

12  cited

169
Effect of costing methods on unit cost of hospital medical services.
Riewpaiboon A*, Malaroje S, Kongsawatt S. Tropical Medicine and International Health 2007; 12(4) Apr: 554-63 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.466 /h-index=56 Cited=12 Indexed in=Scopus,

12  cited

170
Influences of layering on theophylline pellet characteristics.
Sinchaipanid N*; Chitropas P; Mitrevej A. Pharm Dev Technol 2004; 9(2):163-170. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.614 /h-index=27 Cited=12 Indexed in=Scopus

12  cited

171
Mutagenicity and antimutagenicity of hispidulin and hortensin, the flavonoids from Millingtonia hortensis L.
Chulasiri M, Bunyapraphatsara N, Moongkarndi P Environmental and Molecular Mutagenesis 1992;20:307-312 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=12

12  cited

172
Olanzapine pharmacokinetics are similar in Chinese and Caucasian subjects.
Sathirakul K, Chan C, Teng L, Bergstrom RF, Yeo KP, Wise SD*. Br J Clin Pharmacol 2003; 56:184-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาชีวเคมี. IF=2.531 /h-index=79 Cited=12 Indexed in=Scopus

12  cited

173
Type 1 diabetes and hypercholesterolaemia reveal the contribution of endothelium-derived hyperpolarizing factor to endothelium-dependent relaxation of the rat aorta.
Malakul W, Thirawarapan S, Suvitayavat W, Woodman OL*. Clin Exp Pharmacol P 2008; 35(2): 192-200. Feb ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.196 /h-index=52 Cited=12 Indexed in=Scopus,

12  cited

174
3D-QSAR investigation of synthetic antioxidant chromone derivatives by molecular field analysis.
Samee W, Nunthanavanit P, Ungwitayatorn J Int J Mol Sci. 2008; 9(3): 235-246 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.978 /h-index=17 Cited=11 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

11  cited

175
A comparison of artesunate alone with combined artesunate and quinine in theparenteral treatment of acute falciparum malaria.
Newton PN, Chierakul W, Ruangveerayuth R, Silamut K, Teerapong P, Krudsood S, Looareesuwan S, White NJ*. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 98(2): 450-457 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=9.273 Cited=11

11  cited

176
Analysis of naphthoquinone derivatives in the Asian medicinal plant Eleutherine americana by RP-HPLC and LC-MS .
Paramapojn S, Ganzera M*, Gritsanapan W, Stuppner H. J Pharmaceut Biomed Anal 2008; 47(4-5): 990-993 August ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.629 /h-index=49 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

177
Antibacterial Activity of Thai Medicinal Plants against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Chomnawang MT*, Surassmo S, Wongsariya K, Bunyapraphatsara N. Fitoterapia 2009; 80(2): 102-104. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.363 /h-index=37 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

178
Cetyl palmitate-based NLC for topical delivery of coenzyme Q10 - development, physicochemical characterization and in vitro release studies.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) : 141-148, Aug. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=11 Indexed in=ISI-WOS,

11  cited

179
Diabetes cost model of a hospital in Thailand.
Riewpaiboon A*, Pornlertwadee P, Pongsawat K. Value Health 2007; 10(4) Jul:223-30. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.387 /h-index=35 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

180
Meta-analysis of the efficacy and safety of naproxen sodium in the acute treatment of migraine.
Suthisisang C,* Poolsup N, Suksomboon N, Lertpipopmetha V, Tepwitukgid B. Headache 2010; 50(5): 808-818. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.786 /h-index=70 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

181
Micronization of dihydroartemisinin by rapid expansion of supercritical solutions .
Chingunpitak J, Puttipipatkhachorn S*, Tozuka Y, Moribe K, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2008; 34(6): 609-617. Jun ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.104 /h-index=33 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

182
Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches.
Pongjanyakul S*, Prakongpan S, Priprem A. Drug Dev Ind Pharm 2000; 26 (6): 635-42 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.619 /h-index=42 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

183
Pharmacokinetics of levofloxacin in healthy Thai male volunteers.
Chulavatnatol S, Chindavijak B, Vibhagool A, Wananukul W, Sriapha C, Sirisangtragul C. J Med Assoc Thailand 1999; 82 (11): 1127-35 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=11 Indexed in=SCOPUS

11  cited

184
Screenning of Thai medicinal plant ectracts and their active constituents for in vitro antimalarial activity.
Ichino C, Soonthornchareonnon N, Kiyohara H, Chuakul W, Ishiyama A, Sekiguchi H, Namatame M, Otoguro K, Omura S, Yamada H*. Phytother Res 2006 Apr; 20(4): 307-9. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.144 /h-index=48 Cited=11 Indexed in=Scopus,

11  cited

185
Antimutagenic potential of the Thai herb, Mucuna collettii Lace.
Cherdshewasart W*, Sutjit W, Pulcharoen K, Panriansaen R, Chulasiri M. Journal of Ethnopharmacology 2008;115(1): 96-103 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=2.260 /h-index=54 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

186
Antioxidant and hepatoprotective activities of Thai mango seed kernel extract.
Nithitanakool S, Pithayanukul P*, Bavovada R. Planta Med 2009; 75(10): 1118-1123. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.037 /h-index=58 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

187
Effects of vitamin e supplementation on glycaemic control in type 2 diabetes: Systematic review of randomized controlled trials.
Suksomboon N, Poolsup N*, Sinprasert S. J Clin Pharm Ther 2011; 36(1): 53-63. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.649 /h-index=37 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

188
Gauva leaf extract and topical hemostasis.
Jaiarj P*, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Peungvicha P, Bunyapraphatsara N, Opartkiattikul N Phytother Res 2000; 14:388-91 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.422 /h-index=48 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

189
Molecular docking studies and anti-enzymatic activities of Thai mango seed kernel extract against snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R and Saparpakorn P. Molecules 2009; 14 (4): 1404-1422. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.738 /h-index=33 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

190
New fatty acid esters originate during storage by the interaction of components in Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Nualkaew S, Gritsanapan W, Petereit F, Nahrstedt A*. Planta Med 2004;70:1243-1246 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.639 /h-index=58 Cited=10 Indexed in=Scopus

10  cited

191
Novel inhibitor for fibroblast growth factor receptor tyrosine kinase.
Kammasud N, Boonyarat C,Tsunoda S, Sakurai H, Saiki I, Grierson GS, Vajragupta, O*. Bioorganic & Medicinal Chemistry letters 2007; 17(1) Sep: 4812-4818. ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ. IF=2.604 /h-index=74 Cited=10 Indexed in=Scopus,

10  cited

192
Physicochemical properties of amphotericin B liposomes prepared by reverse-phase evaporation method.
Rojanapanthu P, Sarisuta N*, Chaturon K, Kraisintu K. Drug Dev Ind Pharm 2003; 29: 31-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.661 /h-index=42 Cited=10 Indexed in=Scopus

10  cited

193
The period prevalence of catamenial epilepsy at Prasat Neurological Institute, Bangkok.
Towanabut T, Chulavatnatol S, Suthisisang C, Wanakamanee U. J Med Assoc Thailand 1998;81(12):970-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Cited=10 Indexed in=SCOPUS

10  cited

194
The Safety of Antituberculosis Medications during Breastfeeding.
Tran JH, Montakantikul P Journal of Human Lactation 1998; 14(4): 337-340 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=10 Indexed in=SCOPUS

10  cited

195
Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines.
Hahnvajanawong C, Boonyanugomol W, Nasomyon T, Loilome W, Namwat N, Anantachoke N, Tassaneeyakul W, Sripa B, Namwat W, Reutrakul V*. World J Gastroentero 2010; 16(18): 2235-2243. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.092 /h-index=57 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

196
Characteristics and in vitro release of dextromethorphan resinates.
Pongjanyakul T.*, Prakongpan S., Rungsardthong U. Chancham P. and Priprem A. Powder Tech 2005;152(1-3):100-106 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.219 /h-index=56 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

197
Comparison of the Effects of Chemical Permeation Enhancers on the Lipoidal Pathways of Human Epidermal Membrane and Hairless Mouse Skin and the Mechanism of Enhancer Action.
Chantasart D*, Sa-Nguandeekul P, Prakongpan S, Li SK, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2007 Sep;96(9):2310-2326. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.942 /h-index=84 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

198
Compression behavior spray dried rice starch.
Mitrevej A, Faroongsarng D, Sinchaipanid N. Int J Pharm 1996; 140: 61:8 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=9

9  cited

199
Effect of polysulfonate resins and direct compression fillers on multiple-unit sustained-release dextromethorphan resinate tablets.
Pongjanyakul T*, Priprem A, Chitropas P, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2005; 6(2): Art.No.28 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.417 /h-index=21 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

200
Effect of salts and plasticizers on stability of shellac film.
Luangtana-Anan M*, Limmatvapirat S, Nunthanid J, Wanawongthai C, Chalongsuk R, Puttipipatkhachorn S. J Agricultural and Food Chemistry 2007; 55(3): 687-692. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.532 /h-index=127 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

201
Growth and isoflavonoid accumulation of Pueraria candollei var. candollei and P. candollei var. mirifica cell suspension cultures.
Boonsnongcheep P, Korsangruang S, Soonthornchareonnon N, Chintapakorn Y, Saralamp P, Prathanturarug S*. Plant Cell Tiss Org 2010; 101(2): 119-126. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.271 /h-index=36 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

202
Modulation of drug release kinetics of shellac-based matrix tablets by in-situ polymerization through annealing process .
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Puttipipatkhachorn S, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, .Sriamornsak P*. Eur J Pharm Biopharm 2008; 69(3): 1004-1013. Aug ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.344 /h-index=46 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

203
Molecular targets of apigenin in colorectal cancer cells: Involvement of p21, NAG-1 and p53.
Zhong Y, Krisanapun C, Lee S.-H, Nualsanit T, Sams C, Peungvicha P, Baek SJ*. Euro J Cancer 2010; 46(18): 3365-3374. ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=4.121 /h-index=117 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

204
Physicochemical characterization and in vitro release studies of ascorbyl palmitate-loaded semi-solid nanostructured lipid carriers (NLC gels).
Teeranachaideekul V, Souto EB, Müller RH, Junyaprasert VB*. J Microencapsul 2008; 25(2): 111-120. Mar ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.314 /h-index=31 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

205
Potential cost-effectiveness of a rotavirus immunization program in rural China.
Wang X-Y*, Riewpaiboon A, Von Seidlein L, Chen X-B, Kilgore PE, Ma J-C, Qi S-X, Zhang Z-Y, Hao Z-Y, Chen J-C, Xu Z-Y. Clin Infect Dis 2009; 49(8): 1202-1210. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=8.195 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

206
Quassinoids from Eurycoma harmandiana.
Kanchanapoom T, Kasai R, Chumsri P, Yamasaki K*. Phytochemistry 2001; 57(8): 1205-8 ผลงานจาก: . IF=1.296 /h-index=81 Cited=9 Indexed in=Scopus,

9  cited

207
Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies.
Pongjanyakul T, Prakongpan S, Panomsuk S, Puttipipatkhachorn S, Priprem A. J Pharm Pharmacol 2002; 54: 1345-1350 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=9 Indexed in=SCOPUS

9  cited

208
5-substituted pyrido[2,3-d]pyrimidine, an inhibitor against three receptor.
Kammasud N, Boonyarat C, Sanphanya K, Utsintong M, Tsunoda S, Sakurai H, Saiki I, André I, Grierson DS, Vajragupta O*. Bioorg Med Chem lett 2009 ;19(3):745-50. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.650 /h-index=74 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS, Pubmed

8  cited

209
All-atom molecular dynamics simulation studies of fully hydrated gel phase DPPG and DPPE bilayer.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. J Mol Struct 2009; 921(1-3): 38-50. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.551 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

8  cited

210
Anti- salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
Luanratana O, Phadungkit M*. Nat Prod Res 2006 Jun;20(7): 693-6. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.798 /h-index=18 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

211
Antioxidant and cytoprotective activities of methanolic extract from Garcinia mangostana hulls.
Kosem N, Han YH, Moongkarndi P*. ScienceAsia 2007; 33(3) Sep:283-292 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา. /h-index=6 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

212
Antiproliferative effects of cucurbitacin B in breast cancer cells: Down-regulation of the c-Myc/hTERT/telomerase pathway and obstruction of the cell cycle.
Duangmano S, Dakeng S, Jiratchariyakul W, Suksamrarn A, Smith DR, Patmasiriwat P*. Int J Mol Sci 2010; 11(12): 5323-5338. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.387 /h-index=22 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

213
Aqueous extract of Abutilon indicum Sweet inhibits glucose absorption and stimulates insulin secretion in rodents.
Krisanapun C, Peungvicha P*, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y. Nutri Res 2009; 29(8): 579-587. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.197 /h-index=40 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

214
Capillary zone electrophoresis for enumeration of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus in yogurt.
Lim O, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Chromatogra B 2009; 877(8-9): 710-718. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.777 /h-index=83 Cited=8 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

8  cited

215
Characterization of microstructures formed in isopropyl palmitate/water/Aerosol OT:1-butanol (2:1) system.
Boonme P*, Krauel K, Graf A, Rades T, Junyaprasert VB. Pharmazie 2006; 61: 927-932 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.606 /h-index=25 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

216
Chitosan-pectin composite gel spheres: Effect of some formulation variables on drug release.
Sriamornsak P*, Puttipipatkhachorn S. Macromolecular Symposia 2004;216:17-21. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.691 /h-index=33 Cited=8 Indexed in=Scopus

8  cited

217
Comparison of free radical scavenging activity of Siamese neem tree (Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valeton) leaf extracts prepared by different methods of extraction.
Sithisarn P, Supabphol R, Gritsanapan W*. Med Princ Pract. 2006; 15(3): 219-222. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.442 /h-index=16 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

218
Cost-effectiveness analysis of thiazolidinediones in uncontrolled type 2 diabetic patients receiving sulfonylureas and metformin in Thailand.
Chirakup S, Chaiyakunapruk N*, Chaikledkeaw U, Pongcharoensuk P, Ongphiphadhanakul B, Roze S, Valentine WJ, Palmer AJ. Value Health 2008; 11(suppl. 1): S43-S51. Mar ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.009 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

219
Effect of alkali treatment on properties of native shellac and stability of hydrolyzed shellac.
Limmattavapirat S, Nunthanid J, Luangtana-anan M*, Puttipipatkhachorn S. Pharm Dev Tech 2005;10(1):41-6 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.816 /h-index=27 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

220
Factors affecting health-care costs and hospitalizations among diabetic patients in Thai public hospitals.
Chaikledkaew U*, Pongcharoensuk P, Chaiyakunapruk N, Ongphiphadhanakul B. Value Health 2008; 11(Suppl.1): S69-S74. Mar ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.009 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

221
Floating properties and release characteristics of hollow microspheres of acyclovir.
Junyaprasert VB*, Pornsuwannapha S. Drug Deliv 2008; 15(5): 331-341. June ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.550 /h-index=22 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

222
Improved shuttle vector for expression of chitinase gene in Bacillus thuringiensis.
Lertcanawanichakul M, Wiwat C*. Letters in Applied Microbiology 2000; 31(2): 123-128 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.154 /h-index=53 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

223
In vitro antigonococcal activity of Coscinium fenestratum stem extract.
Chomnawang MT, Trinapakul C, Gritsanapan W*. Journal of Ethnopharmacology 2009; 122(3): 445-449. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.322 /h-index=74 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

224
In vitro antimicrobial activity of Zingiber cassumunar (Plai) oil and a 5% Plai oil gel.
Pithayanukul P*, Tubprasert J, Wuthi-Udomlert M. Phytother Res 2007; 21(2) Feb: 164-169 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.430 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

225
Influence of microenvironment and liposomal formulation on secondary structure and bilayer interaction of lysozyme.
Witoonsaridsilp W, Panyarachun B, Sarisuta N, Muller-Goymann CC*. Colloid Surface B: 2010; 75(2): 501-509. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.600 /h-index=49 Cited=8 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

8  cited

226
Modulation of drug release from glyceryl palmitostearate-alginate beads via heat treatment.
Pongjanyakul T*, Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2006 Aug; 319: 20-28. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

227
Neuropharmacological action of Pluchea indica Less root extract in socially isolated mice.
Thongpraditchote S, Matsumoto K, Temsiririrkkul R, Tohda M, Murakami Y, Watanabe H. Biol Pharm Bull 1996; 19: 379-383 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Cited=8

8  cited

228
Physicochemical characterizations and release studies of nicotine-magnesium aluminum silicate complexes.
Pongjanyakul T*, Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S. Appl Clay Sci 2009; 44(3-4): 242-250. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.784 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

229
Physicochemical properties of ursodeoxycholic acid dispersed in controlled pore glassl.
Okonogi S, Oguchi T. Yonemochi E, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. J Colloid Interface Sci 1999; 216: 276-84 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=8 Indexed in=SCOPUS

8  cited

230
Prevalence of psychoactive drug use among drivers in Thailand: A roadside survey.
Ingsathit A*, Woratanarat P, Anukarahanonta T, Rattanasiri S, Chatchaipun P, Wattayakorn K, Lim S, Suriyawongpaisal P. Accident Anal Prev 2009; 41(3): 474-478. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=53 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

231
Simultaneous determination of R-(-)-, S-(+)-baclofen and impurity A by electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Ployngam S. J Pharmaceut Biomed 2010; 51(3): 541-548. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.453 /h-index=61 Cited=8 Indexed in=Scopus,ISI-WOS,

8  cited

232
Study of anti-inflammatory activities of the pure compounds from Andrographis paniculata (burm.f.) Nees and their effects on gene expression.
Parichatikanond W, Suthisisang C*, Dhepakson P, Herunsalee A. Int Immunopharmacol 2010; 10(11): 1361-1373. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.214 /h-index=51 Cited=8 Indexed in=Scopus,

8  cited

233
The pharmacodynamic study of a potent new antimalarial (MC1).
Satayavivad J*, Watcharasit P, Khamkong P, Tuntawiroon J, Pavaro C, Ruchirawat S Acta Tropica 2004; 89(3): 343-349 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.952 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus

8  cited

234
Virosome and ISCOMS vaccines against newcastle disease: preparation, characterization and immunogenicity.
Homhuan A, Prakongpan S, Poomvises P, Maas RA, Crommelin DJ, Kersten GF, Jiskoot W*. Eur J Pharm Sci 2004; 22(5),459-468 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.949 /h-index=61 Cited=8 Indexed in=Scopus

8  cited

235
3D-QSAR studies on chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitors: application of molecular field analysis.
Nunthanavanit P, Anthony NG, Johnson BF, Mackay SP, Ungwitayatorn J Arch Pharm. 2008; 341(6): 357-364 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.429 /h-index=23 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

236
Antimicrobial activity and effect on isolated guinea pig ileum of barakol.
Gritsanapan W, Mekmanee R, Chulasiri M. Mahidol University J Pharm Sci 1989; 16(2) : 27-31. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=7

7  cited

237
Antiproliferative effect of Erycibe elliptilimba on human breast cancer cell lines.
Kummalue T*, O-charoenrat P, Jiratchariyakul W, Chanchai M, Pattanapanyasat K, Sukapirom K, Iemsri S. Journal of Ethnopharmacology 2007; 110(3) Apr: 439-443. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. IF=2.049 /h-index=47 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

238
Barakol contents in fresh and cooked Senna siamea leaves.
Padumanonda T, Gritsanapan W*. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006 ; 37(2): 388-393. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

239
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Mefloquine hydrochloride.
Strauch S, Jantratid E, Dressman JB, Junginger HE, Kopp S, Midha KK, Shah VP, Stavchansky S, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(1): 11-21. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.906 /h-index=38 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

240
Design of salbutamol EOP tablets from pharmacokinetics parameters.
Sinchaipanid N*, Pongwai S, Limsuwan P, Mitrevej A. Pharm Dev Technol 2003; 8: 135-42 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.657 /h-index=27 Cited=7 Indexed in=Scopus

7  cited

241
Direct determination of s-carboxymethyl-l-cysteine in syrups by reversed-phase high performance liquid chromatography.
Suntornsuk L*. J Pharmaceut Biomed Anal 2001; 25(1): 165-170 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.177 /h-index=61 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

242
Economic burden of road traffic injuries: A micro-costing approach.
Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Chaikledkaew U Southeast Asia J Trop Med Public Health 2008; 39(6): 1139-1149. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.102 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

243
In vitro characterization and mosquito (Aedes aegypti) repellent activity of essential-oils-loaded nanoemulsions.
Nuchuchua O, Sakulku U, Uawongyart N, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(4): 1234-1242. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.190 /h-index=21 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

244
In vitro propagation of Zingiber petiolatum (Holttum) I. Theilade, a rare Zingiberaceous plant from Thailand.
Prathanturarug S*, Angsumalee D, Pongsiri N, Suwacharangoon S, Jenjittikul T. In Vitro Cell Dev Biol-Plant 2004; 40: 317-20. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.811 /h-index=34 Cited=7 Indexed in=Scopus

7  cited

245
Influence of chitosan type on the properties of extruded pellets with low amount of microcrystalline cellulose.
Charoenthai N, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn S*. AAPS Pharm Sci Tech 2007; 8(3) Aug: art. no. 64. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.351 /h-index=21 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

246
Membrane association and selectivity of the antimicrobial peptide NK-2: a molecular dynamics simulation study.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. J Pep Sci 2009; 15(10): 654-667. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.807 /h-index=35 Cited=7 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

7  cited

247
Microemulsions and nanoemulsions: Novel vehicles for whitening cosmeceuticals.
Boonme P*, Junyaprasert VB, Suksawad N, Songkro S. J Biomed Nanotech 2009; 5(4): 373-383. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.588 /h-index=9 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

248
Morphology and buoyancy of oil-entrapped calcium pectinate gel beads.
Sriamornsak P*, Thirawong N, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2004;6(3) Article 24 (http://www.aaps.org). ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=33 Cited=7 Indexed in=Scopus

7  cited

249
Oral ibuprofen prophylaxis for symptometic patent ductus arteriosus of prematurity.
Sangtawesin V*, Sangtawesin C, Raksasinborisut C, Sathirakul K, Kanjanapattanakul W, Khorana M, and Horpaopan S. J Med Assoc Thailand 2006; 89 (3): 314-321 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

250
Petrosamine, a potent anticholinesterase pyridoacridine alkaloid from a Thai marine sponge Petrosia n. sp .
Nukoolkarn V.S, Saen-oon S, Rungrotmongkol T, Hannongbua S, Ingkaninan K, Suwanborirux K*. Bioorg Med Chem 2008; 16(13): 6560-6567. Jul ผลงานจาก: . IF=3.075 /h-index=56 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

251
Shed king cobra and cobra skins as model membranes for in-vitro nicotine permeation studies.
Pongjanyakul T*, Prakongpan S, Panomsuk S, Puttipipatkhachorn S, Priprem A. J Pharm Pharmacol 2002 ;54(10): 1345-1350 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.288 /h-index=56 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

252
Synthesis and antihypertensive activity of N-(Alkyl/alkenyl/aryl)-N-heterocyclic ureas and thioureas.
Vajragupta O, Pathomsakul A, Matayatsuk C, Rungreuangyingyod L, Wongkrajang Y, Foye OW. Journal of Pharmaceutical Sciences 1996; 85 (3): 258-61 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=7

7  cited

253
Synthesis and characterization of bioactive molecules grafted on poly (ɛ-caprolactone) by "click" chemistry.
Suksiriworapong J, Sripha K*, Junyaprasert VB. Polymer 2010; 51(11): 2286-2295. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.573 /h-index=122 Cited=7 Indexed in=Scopus,

7  cited

254
Aflatoxin M(1) contamination in raw milk within the central region of Thailand.
Ruangwises N*, Ruangwises S. Bull Environ Contam Toxicol 2010; 85(2): 195-198. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.992 /h-index=35 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

6  cited

255
Antibacterial activities of four Thai medicinal plants.
Trakulsomboon S, Kummalue T*, Jiratchariyakul W. Journal of the Medical Association of Thailand 2006;89(9): 1466-1471 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=19 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

256
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extract of gamboge from Garcinia hanburyi Hook f.
Panthong A, Norkaew P, Kanjanapothi D, Taesotikul T, Anantachoke N, Reutrakul V. Journal of Ethnopharmacology 2007; 111(2): 335-340. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.049 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=ISI-WOS,

6  cited

257
Anti-inflammatory, analgesic and wound healing activities of the leaves of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Rattanamanee K, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Adolf Nahrstedt. Journal of Ethnopharmacology 2009; 121(2): 278-281. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.322 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

6  cited

258
Antioxidative effects of leaves from Azadirachta species of different provenience.
Sithisarn P, Carlsen CU, Andersen ML, Gritsanapan W, Skibsted LH*. Food Chemistry 2007;104(4):1539-1549 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.052 /h-index=81 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

259
Antitumour effects of Phyllanthus emblica L.: Induction of cancer cell apoptosis and inhibition of In Vivo tumour promotion and In Vitro invasion of human cancer cells.
Ngamkitidechakul C*, Jaijoy K, Hansakul P, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S. Phytother Res 2010; 24(9): 1405-1413. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.746 /h-index=48 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,

6  cited

260
Aurocitrin and related polyketide metabolites from the wood-decay fungus Hypocrea sp. BCC 14122 .
Berkaew P, Soonthornchareonnon N, Salasawadee K, Chanthaket R, Isaka M*. J Nat Prod 2008; 71(5): 902-904. May ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.843 /h-index=54 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

261
Cation-n interactions in serotonin: Conformational, electronic distribution, and energy decomposition analysis.
Pratuangdejkul J, Jaudon P, Ducrocq C, Nosoongnoen W, Guerin GA, Conti M, Loric S, Manivet P*. Journal of Chemical Theory and Computation 2006; 2(3): 746-760 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.627 /h-index=37 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

262
Chitinase gene of the dimorphic mycopathogen, Nomuraea rileyi.
Wattanalai R*, Wiwat C, Boucias DG, Tartar A Journal of Invertebrate Pathology 2004; 85(1): 54-57 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.060 /h-index=38 Cited=6 Indexed in=Scopus

6  cited

263
Cytotoxic and anti-HIV-1 caged xanthones from the resin and fruit of Garcinia hanburyi.
Reutrakul V, Anantachoke N, Pohmakotr M, Jaipetch T, Sophasan S, Yoosook C, Kasisit J, Napaswat C, Santisuk T, and Tuchinda P. Planta Med 2007; 73: 33-40. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.848 /h-index=58 Cited=6

6  cited

264
Effect of Aloe preparation on the histamine-induced gastric secretion in rats,.
Suvitayavat W*, Sumrongkit C, Thirawarapan SS, Bunyapraphatsara N. Journal of Ethnopharmacology 2004;90:239-47. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.420 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=Scopus

6  cited

265
Effects of nanoparticle coatings on the activity of oncolytic adenovirus-magnetic nanoparticle complexes.
Tresilwised N, Pithayanukul P, Holm PS, Schillinger U, Plank C, Mykhaylyk O*. Biomaterials 2012; 33(1): 256-269 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=7.404 Cited=6 Indexed in=Scopus

6  cited

266
Effects of surfactant on release characteristics of clonidine hydrochloride frome ethylcellulose film.
Sarisuta N. Saowakontha R, Ruangsuk-sriwong C. Drug Dev Ind Pharm 1999; 25 (3): 373-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=6 Indexed in=SCOPUS

6  cited

267
Fabrication of pectin-based nanoemulsions loaded with itraconazole for pharmaceutical application.
Burapapadh K, Kumpugdee-Vollrath M, Chantasart D, Sriamornsak P*. Carbohyd Polym 2010; 82(2): 384-393. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.167 /h-index=64 Cited=6 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

6  cited

268
Factors affecting health-related quality of life in Thai children with thalassemia.
Thavorncharoensap M*, Torcharus K, Nuchprayoon I, Riewpaiboon A, Indaratna K, Ubol BO. BMC Blood Disord 2010; 10: 1. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=9 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

269
Formation of shellac succinate having improved enteric film properties through dry media reaction .
Limmatvapirat S*, Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2008; 70(1): 335-344. Sep ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.344 /h-index=46 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

270
Increasing herbal product consumption in Thailand.
Riewpaiboon A*. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; 15(9): 683-686 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.155 /h-index=37 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

271
Inhibitory effect of tea polyphenols on local tissue damage induced by snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R. Phytother Res 2010; 24(S1): S56-S62. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.746 /h-index=48 Cited=6 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS

6  cited

272
Inhibitory effects of phyllanthus amarus and its major lignans on human microsomal cytochrome P450 activities: Evidence for CYP3A4 mechanism-based Inhibition.
Taesotikul T, Dumrongsakulchai W, Wattanachai N, Navinpipat V, Somanabandhu A, Tassaneeyakul W, Tassaneeyakul W*. Drug Metab Pharmacok 2011; 26(2): 154-161 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.558 Cited=6 Indexed in=scopus

6  cited

273
Investigation of Polymer and Nanoparticle Properties with Nicotinic Acid and p-Aminobenzoic Acid Grafted on Poly(epsilon-caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-Poly(epsilon-caprolactone) via Click Chemistry.
Suksiriworapong J, Sripha K, Kreuter J, Junyaprasert VB*. Bioconjugate Chem 2011; 22(4): 582-594 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=5.002 Cited=6 Indexed in=ISI, Scopus

6  cited

274
Molecular docking studies and anti-snake venom metalloproteinase activity of Thai mango seed kernel extract.
Pithayanukul P*, Leanpolchareanchai J, Saparpakorn P. Molecules 2009; 14(9): 3198-3213. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.738 /h-index=33 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

275
The effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles.
Ruktanonchai U*, Limpakdee S, Meejoo S, Sakulkhu U, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert VB, Puttipipatkhachorn S. Nanotechnology. 2008; 19(9): art.no.095701. Feb ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.446 /h-index=61 Cited=6 Indexed in=Scopus,

6  cited

276
Utilization of restricted antibiotics in a university hospital in Thailand.
Kusuma Na Ayuthya S*, Matangkasombut OP, Sirinavin S, Malathum K, Sathapatayavongs B Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34(1): 179-186 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. /h-index=24 Cited=6 Indexed in=Scopus

6  cited

277
Virtual screening against {alpha}-cobratoxin.
Utsintong M, Talley TT, Taylor PW, Olson AJ, Vajragupta O*. J Biomol Screen 2009; 14(9): 1109-1118. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.395 Cited=6 Indexed in=Scopus, Pubmed

6  cited

278
A new iridoid diglycoside from Clerodendrum chinense.
Kanchanapoom T*, Chumsri P, Kasai R, Otsuka H, Yamasaki K J Asian Nat Prod Res 2005; 7(3): 269-272 ผลงานจาก: . IF=1.065 /h-index=14 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

279
A novel neuroprotective agent with antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action.
Vajragupta O*, Boonyarat C, Olson AJ, Murakami Y, Tohda M, Matsumoto K, Watanabe H. Free Radic Res 2006; 40(7): 685-95. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.536 /h-index=72 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

280
Aerosol OT microemulsions as carriers for transdermal delivery of hydrophobic and hydrophilic local anesthetics.
Junyaprasert VB, Boonme P, Wurster D.E, Rades T. Drug Deliv 2008; 15(5): 323-330 June ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.550 /h-index=22 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

281
Antifungal activity and local study of Alangium salviifolium subsp hexapetalum.
Wuthi-udomlert M*, Prathanturarug S, Wongkrajang Y. South-East Asian J Trop Med Public Health 2002;33(Suppl 3):152-154 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=5 Indexed in=Scopus

5  cited

282
Anti-HIV-1 and anti-inflammatory lupanes from the leaves, twigs, and resin of Garcinia hanburyi.
Reutrakul V*, Anantachoke N, Pohmakotr M, Jaipetch T, Yoosook C, Kasisit J, Napaswa C, Panthong A, Santisuk T, Prabpai S, Kongsaeree P, Tuchinda P. Planta Med 2010; 76(4): 368-371. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.037 /h-index=58 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

283
Application of gelatin-coated magnetic particles for isolation of genomic DNA from bacterial cells.
Intorasoot S*, Srirung R, Intorasoot A, Ngamratanapaiboon S. Anal Biochem 2009; 386(2):291-292. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=3.287 /h-index=112 Cited=5 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

5  cited

284
Characterization and in vitro evaluation of intestinal absorption of liposomes encapsulating zanamivir.
Boonyapiwat B*, Sarisuta N, Kunastitchai S Current Drug Delivery 2011; 8(4): 392-397 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=5 Indexed in=Scopus

5  cited

285
Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug-lipid interaction and molecular distribution.
Anantachaisilp S, Smith SM, Treetong A, Pratontep S, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Nanotechnology 2010; 21(12): ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.137 /h-index=77 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

286
Chromanamide 12 : inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment.
Vajragupta O*, Monthakanrat O, Wongkrajang, Y, Watanabe H, Peungvicha P Life Sci 2000; 67(14): 1725-1734 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.808 /h-index=95 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

287
Effect of Thai plant extracts on P-glycoprotein function and viability in paclitaxel-resistant hepG2 cells.
Kawami M, Yumoto R, Nagai J, Junyaprasert VB, Soonthornchareonnon N, Patanasethanont D, Sripanidkulchai BO, Takano M*. Drug Metabo Pharmacok 2010; 25(2): 155-162. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.544 /h-index=27 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

288
Evaluation of the safety and relative bioavailability of a new dihydroartemisinin tablet formulation in healthy Thai volunteers.
Kongpatanakul S*, Chatsiricharoenkul S, Sathirakul K, Suputtamongkol Y, Atipas S, Watnasirichaikul S, Pongnarin P, Sangvanich P. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2007; 101(10) Oct: 972-979. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=60 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

289
Factors associated with intention to use Hormone replacement therapy (HRT) among Thai middle-aged women.
Burusanont, M*. & Hadsall, R. Maturitas 2004;47(3):219-227 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ. IF=1.757 /h-index=56 Cited=5 Indexed in=Scopus

5  cited

290
Inhibitory effect of Thai plant extracts on p-glycoprotein mediated efflux.
Junyaprasert VB*, Soonthornchareonnon N, Thongpraditchote S, Murakami T, Takano M. Phytother Res 2006; 20: 79-81 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.144 /h-index=48 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

291
Isolation and characterization of cancer chemopreventive compounds from Barringtonia maunwongyathiae.
Jutivibonsuk A, Zhang H*, Kondratyuk TP, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong H HS, Bunyapraphatsara N. J Pharm Biol 2007;45(3) Mar:185-94 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=15 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

292
Nasal absorption and local tissue reaction of insulin nanocomplexes of trimethyl chitosan derivatives in rats.
Jintapattanakit A, Peungvicha P, Sailasuta A, Kissel T, Junyaprasert VB*. J Pharm Pharmacol 2010; 62(5):583-591. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.742 /h-index=56 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

293
Novel chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite film coatings for modified-release tablets.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharmaceut 2011; 407: 132-141. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.607 /h-index=84 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

294
Occurrence of aflatoxin M1 in pasteurized milk of the school milk project in Thailand.
Ruangwises S*, Ruangwises N. J Food Prot 2009; 72(8): 1761-1763. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.960 /h-index=75 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

295
Physical and chemical stability of miconazole liposomes prepared by supercritical aerosol solvent extraction.
Kunastitchai S, Sarisuta N*, Panyarachun B, Muller BW Pharmaceutical Development and Technology. 2007; 12(4) Jul: 361-370. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.876 /h-index=27 Cited=5 Indexed in=Scopus,

5  cited

296
Quantitative analysis of barakol content in Senna siamea leaves and flowers by TLC-densitometry.
Padumanonda T, Suntornsuk L, Gritsanapan W. Current Science 91 (10), pp. 1397-1400 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.737 /h-index=47 Cited=5

5  cited

297
Sequence variability of the HIV type 1 protease gene in thai patients experienced with antiretroviral therapy.
Nukoolkarn S, Pongthapisith V, Panyim S, Leelamanit W*. AIDS Res Hum Retroviruses 2004; 20(12): 1368-72 ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=2.375 /h-index=63 Cited=5 Indexed in=Scopus

5  cited

298
Structural relationships of stemona alkaloids: Assessment of species-specific accumulation trends for exploiting their biological activities.
Kongkiatpaiboon S, Schinnerl J, Felsinger S, Keeratinijakal V, Vajrodaya S, Gritsanapan W, Brecker L, Greger H*. Journal of Natural Products 2011; 74(9): 1931-1938 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=5 Indexed in=Scopus

5  cited

299
The mutagenic and antimutagenic effects of the traditional phytoestrogen-rich herbs, Pueraria mirifica and Pueraria lobata.
Cherdshewasart W*, Sutjit W, Pulcharoen K, Chulasiri M. Braz J Med Biol Res 2009; 42(9): 816-823. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.705 /h-index=45 Cited=5 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

5  cited

300
A cost function analysis of shigellosis in Thailand.
Riewpaiboon A, Youngkong S, Sreshthaputra N, Stewart JF, Samosornsuk S, Chaicumpa W, von Seidlein L, Clemens JD Value Health 2008;11 (Suppl 1) Mar: S75-S83. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.009 Cited=4 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

4  cited

301
A new source of whitening agent from a Thai Mulberry plant and its betulinic acid quantitation.
Nattapong S, Luanratana O Nat Prod Res. 2008; 22(9): 727-734. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.782 /h-index=10 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

302
A study on artifacts formation in the Thai traditional medicine Prasaplai.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W Planta Med 2008; 74(11): 1403-1405 Sep. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.960 /h-index=48 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

303
Actions of Ya-hom, a herbal drug Combination, on isolated rat aortic ring and atrial contractions.
Suvitayavat W*, Tunlert S, Thirawarapan SS, Kitpati C and Bunyapraphatsara N. Phytomedicine 2005; 12: 561-569 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.348 /h-index=48 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

304
Acute and chronic oral toxicity of standardized water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.
Jaijoy K, Soonthornchareonnon N, Lertprasertsuke N, Panthong A*, Sireeratawang S* Int J Appl Res Nat Prod 2010; 3(1): 48-58. 2010; 3(1): 48-58. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=4 Indexed in=Scopus

4  cited

305
Alkaloid variation within Duboisia myoporoides.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1991; 30(8) : 2667-2669. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=4

4  cited

306
Anti-head lice effect of Annona squamosa seeds.
Intaranongpai J, Chavasiri W, Gritsanapan W*. Southeast Asia J Trop Med Public Health 2006 May; 37(3): 532-535. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

307
Anti-necrosis potential of polyphenols against snake venoms.
Leanpolchareanchai J, Pithayanukul P*, Bavovada R. Immunopharm Immunot 2009; 31(4): 556-562. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.894 /h-index=23 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

308
Bioadhesion and oral absorption of enoxaparin nanocomplexes.
Sun W, Mao S*, Wang Y, Junyaprasert VB, Zhang T, Na L, Wang J. Int J Pharm 2010; 386(2): 275-281. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. IF=2.962 /h-index=84 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

309
Biological evaluations of fatty acid esters originated during storage of Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W*. Natural Product Research. 2007; 21(11) Sep: 990-997. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.683 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

310
Biovailability of phenytoin sodium capsules available in Thailand. Part II: In vivo study.
Suthisisang C, Payakachat N, Chulavatnatol S, Towanabut T. J Med Assoc Thailand 1998; 81 (1): 64-70 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=4 Indexed in=SCOPUS

4  cited

311
Characterization and diagnostic use of a recombinant single-chain antibody specific for the gp116 envelop glycoprotein of yellow head virus.
Intorasoot S, Tanaka H, Shoyama Y, Leelamanit W*. Journal of Virological Methods. 2007; 143(2) Aug: 186-193. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=1.933 /h-index=55 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

312
Characterization of an extracellular lipase from the biocontrol fungus, Nomuraea rileyi MJ, and its toxicity toward Spodoptera litura.
Supakdamrongkul P, Bhumiratana A, Wiwat C*. J Invertebr Pathol 2010; 105(3): 228-235. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.807 /h-index=38 Cited=4 Indexed in=Scopus, pubmed

4  cited

313
Cloning, sequencing, and expression of a chitinase-encoding gene from Bacillus circulans No. 4.1.
Wiwat C*, Thepouyporn A, Siwayaprahm P, Bhumiratana A. Curr Microbiol 2002; 44: 167-172 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.210 /h-index=43 Cited=4 Indexed in=Scopus

4  cited

314
Comparison of the bioequivalence of three oral formulations of dihydroartemisinin based on ex vivo blood schizontocidal activities against Plasmodium falciparum.
Kongthaisong M*, Na-Bangchang K, Mungthin M, Sinchaipanid N, Tan-Ariya P Am J Trop Med Hyg 2004; 71(6): 703-10 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.013 /h-index=78 Cited=4 Indexed in=Scopus

4  cited

315
Cost of diabetes and its complications in Thailand: A complete picture of economic burden.
Chatterjee S, Riewpaiboon A, Piyauthakit P, Riewpaiboon W, Boupaijit K, Panpuwong N, Archavanuntagul V. Health and Social Care in the Community 2011; 19(3): 289-298 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=4 Indexed in=Scopus

4  cited

316
Design and fabrication of multiunit controlled release phenylpropranolamine hydrochloride capsules and tablets.
Mitrevej A, Sinchaipanid N, Nutpoolwat N, Narakronrit N. Drug Dev Ind Pharm 1998; 24 (8); 793-6 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=4 Indexed in=SCOPUS

4  cited

317
Determination of galacturonic acid from pomelo pectin in term of galactose by HPAEC with fluorescence detection.
Burana-osot J, Soonthornchareonnon N, Chaidedgumjorn A, Hosoyama S, Toida T*. Carbohyd Polym 2010; 81(2):461-465. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.167 /h-index=64 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

318
Development of mannosylated liposomes for bioadhesive oral drug delivery via M cells of Peyer.
Pukanud P, Peungvicha P, Sarisuta N*. Drug Deliv 2009;16(5): 289-94. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.413 Cited=4 Indexed in=Scopus,Pubmed,ISI-WOS

4  cited

319
Economic burden of beta-thalassemia/Hb E and beta-thalassemia major in Thai children.
Riewpaiboon A*, Nuchprayoon I, Torcharus K, Indaratna K, Thavorncharoensap M, Ubol BO. BMC Res Notes 2010; 3:29. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=8 Cited=4 Indexed in=Scopus, Pubmed

4  cited

320
Effect of heat on characteristics of chitosan film coated on theophylline tablets.
Nunthanid J*, Wanchana S, Sriamornsak P, Limmatavapirat S, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S. Drug Dev Ind Pharm 2002; 28(8) : 919-930 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.570 /h-index=42 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

321
Effects of oxygen-containing terpenes as skin permeation enhancers on the lipoidal pathways of human epidermal membrane.
Chantasart D*, Pongjanyakul T, Higuchi WI, Li SK. Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 98(10): 3617-3632. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.906 /h-index=38 Cited=4 Indexed in=Scopus, PubMed

4  cited

322
Elevated F2-isoprostanes in thalassemic patients.
Matayatsuk C, Lee CYJ, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Wilairat P, Fucharoen S and Halliwell B. Free Radic Biol Med. 2007; 43(12): 1649-1655, December15 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานบริหารทั่วไป. IF=4.813 /h-index=141 Cited=4 Indexed in=ISI-WOS,

4  cited

323
Elucidation of the natural artemisinin decomposition route upon iron interaction: A fine electronic redistribution promotes reactivity.
Nosoongnoen W, Pratuangdejkul J, Sathirakul K, Jacob A, Conti M, Loric S, Launay J.-M, Manivet P*. Phys Chem Chem Phys 2008; 10(33): 5083-5093 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=4.064 /h-index=66 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

324
In vitro investigation of the protective effects of tannic acid against the activities of Naja kaouthia venom.
Pithayanukul P*, Ruenraroengsak P, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. Pharm Biol 2007; 45(2) Feb: 94-97 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.364 /h-index=23 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

325
Inhibition of Wnt signaling by cucurbitacin B in breast cancer cells: Reduction of Wnt-associated proteins and reduced translocation of galectin-3-mediated ฮฒ-catenin to the nucleus.
Dakeng S, Duangmano S, Jiratchariyakul W, U-Pratya Y, Bogler O, Patmasiriwat P*. Journal of Cellular Biochemistry 2012; 113(1): 49-60 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.868 Cited=4 Indexed in=Scopus

4  cited

326
Isolation and identification of anthraquinones of Caloplaca cerina and Cassia tora.
Manojlovic์ I, Bogdanovic์-Dusanovic์ G, Gritsanapan W, Manojlovic์ N*. Chemical Papers 2006; 60(6): 466-468. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.360 /h-index=15 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

327
Long-term treatment of N-3 PUFAS on plasma lipoprotein levels and fatty acid composition of total serum and erythrocyte lipids in hypertriglyceridemic patients.
Putadechakum S*, Tanphaichitr V, Leelahagul P, Pakpeankitvatana V. J Med Assoc Thailand 2005; 88(2): 181-6 ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. /h-index=19 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

328
Measurement of costs.
Riewpaiboon A J Med Assoc Thai 2008; 91 (Suppl.2): S28-S37 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.239 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

329
Mutagenicity and antimuta genicity of flavonoids extracted from Millingtonia hortensis L.
Chulasiri M. J Toxicol Sci (Suppl II) 1998; 22: 224-8 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=4 Indexed in=SCOPUS

4  cited

330
Novel quaternized chitosan containing ฮฒ-cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity.
Gonil P, Sajomsang W*, Ruktanonchai UR, Pimpha N, Sramala I, Nuchuchua O, Saesoo S, Chaleawlert-umpon S, Puttipipatkhachorn S. Carbohyd Polym 2011; 83(2): 905-913. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.463 /h-index=64 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

331
Predicting the treatment cost of bacterial diarrhoea at a regional hospital in Thailand.
Riewpaiboon A, Intraprakarn K, Phoungkatesunthorn S J Health Pop Nutr 2008; 26(4): 442-50 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.847 /h-index=15 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

332
Rapid reversed-phase high-performance liquid chromatography for vitexin analysis and fingerprint of Passiflora foetida.
Narongchai Pongpan N, Luanratana O, Suntornsuk L*. Curr Sci 2007; 93 (3) Aug:378-82 (impact factor 2004: 0.688) ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.800 /h-index=47 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

333
Rational and efficient geometric definition of pharmacophores is essential for the patent process.
Gue์rin G-A*, Pratuangdejkul J, Alemany M, Launay J-M, Manivet P. Drug Discovery Today. 2006; 11(21-22) Nov: 991-998. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=7.152 /h-index=84 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

334
Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble ฮฒ-cyclodextrin grafted with chitosan.
Sajomsang W*, Gonil P, Ruktanonchai UR, Pimpha N, Sramala I, Nuchuchua O, Saesoo S, Chaleawlert-umpon S, Puttipipatkhachorn S. Int J Biol Macromol 2011; 48(4): 589-595. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.502 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

335
Study on cytotoxicity and nucleotide sequences of enterotoxin FM of Bacillus cereus isolated from various food sources.
Boonchai N, Asano S.-I, Bando H, Wiwat C*. J Med Assoc Thai 2008; 91(9): 1425-1432. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=0.239 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

336
Variation in growth and diterpene lactones among field-cultivated Andrographis paniculata.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Saralamp P. Journal of natural Medicines. 2007; 61(2) Apr: 159-163. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.424 /h-index=8 Cited=4 Indexed in=Scopus,

4  cited

337
A randomized, open-label, 2-period, crossover bioequivalence study of two oral formulations of 75 mg oseltamivir in healthy Thai volunteers.
Kongpatanakul S, Chatsiricharoenkul S, Panich U, Sathirakul K, Pongnarin P, Sangvanich P Int J Clin Pharm Th 2008; 46(12): 654-662. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.299 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

338
Activation of Lucidin –3-O-primveroside mutagenicity by hesperidinase.
Chulasiri M, Matsushima T and Yoshihira K Phytother Res 1995; 9:421-4 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=3

3  cited

339
Alkaloids and metabolism in a Duboisia hybrid.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1992; 31(2) : 471-477. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=3

3  cited

340
Cloning, protein expression and immunogenicity of HBs-murine IL-18 fusion DNA vaccine.
Channaong S, Mitrevej A, Sinchaipanid N,Usuwantim K, Kulkeaw K, Chaicumpa W*. Asian Pac J Allergy Immunol 2007 Dec; 25(4): 233-242. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=14 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

341
Cochinin B, a novel ribosome-inactivating protein from the seeds of Momordica cochinchinensis.
Chuethong J, Oda K, Sakurai H, Saiki I, Leelamanit W*. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2007; 30(3) Mar: 438-432. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=1.614 /h-index=54 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

342
Concentrations of total and inorganic arsenic in fresh fish, mollusks, and crustaceans from the Gulf of Thailand.
Ruangwises S*, Ruangwises N. J Food Protect 2011; 74(3): 450-455. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.720 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

343
Convenient and rapid determination of cimetidine in human plasma using perchloric acid-mediated plasma protein precipitation and high-performance liquid chromatography.
Jantratid E, Prakongpan S, Foley JP, Dressman JB*. Biomed Chromatogr. 2007 Sep;21(9):949-57. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.663 /h-index=32 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

344
Cost-effectiveness of parenteral artesunate for treating children with severe malaria in sub-saharan Africa [Rentabilité de l"artésunate parentéral administer" chez les enfants gravement atteints de paludisme en Afrique subsaharienne].
Lubell Y*, Riewpaiboon A, Dondorp AM, Von Seidlein L, Mokuolu OA, Nansumba M, Gesase S, Kent A, Mtove G, Olaosebikan R, Ngum WP, Fanello CI, Hendriksen I, Day NP, Whitea NJ, Yeungk S. Bulletin of the World Health Organization 2011; 89(7): 504-512 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=5.459 Cited=3 Indexed in=Scopus

3  cited

345
Development and evaluation of chitosan-coated liposomes for oral DNA vaccine: The improvement of Peyer's patch targeting using a polyplex-loaded liposomes.
Channarong S, Chaicumpa W, Sinchaipanid N, Mitrevej A*. AAPS PharmSciTech 2011; 12(1): 192-200. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.211 /h-index=21 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

346
Development and optimization of micro/nanoporous osmotic pump tablets.
Tuntikulwattana S, Mitrevej A, Kerdcharoen T, Williams DB, Sinchaipanid N*. AAPS PharmSciTech 2010; (2): 924-935. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.190 /h-index=21 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

347
Development of a multi-unit floating drug delivery system by hot melt coating technique with drug-lipid dispersion.
Chansanroj K, Betz G, Leuenberger H, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2007; 17(5) Sep: 333-338. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.671 /h-index=22 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

348
Distribution, bioactive components and biological activities of Stemona species in Thailand.
Kongkiatpaiboon S, Gritsanapan W* Medicinal Plants 2010; 2(1): 1-12 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=3 Indexed in=Scopus

3  cited

349
Economic valuation of informal care in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand.
Riewpaiboon A*, Riewpaiboon W, Ponsoongnern K, Van den Berg B. Soc Sci Med 2009; 69(4): 648-653. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. /h-index=112 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

350
Effect of salt forms and molecular weight of chitosans on in vitro permeability enhancement in intestinal epithelial cells (Caco-2).
Opanasopit P, Aumklad P, Kowapradit J, Ngawhiranpat T, Apirakaramwong A, Rojanarata T, Puttipipatkhachorn S. Pharmaceutical Development and Technology 12 2007;12 (5): 447-455. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.876 /h-index=27 Cited=3

3  cited

351
Effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management: a systematic review and meta-analysis.
Saokaew S, Permsuwan U, Chaiyakunapruk N*, Nathisuwan S, Sukonthasarn A. J Thromb Haemost 2010; 8(11): 2418-2427. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=6.069 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmed,

3  cited

352
Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker on endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats.
Malakul W*, Thirawarapan S, Ingkaninan K, Sawasde P. Journal of Ethnopharmacology 2011; 133(2): 371-377 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.466 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

353
Effects of Ya-hom on blood pressure in rats.
Suvitayavat W*, Tunlert S, Thirawarapan SS, Bunyapraphatsara N. Journal of Ethnopharmacology 2005;97:503-8. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.554 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

354
Evaluation of an immunochromatographic assay for rapid detection of salmonella enterica serovars typhimurium and enteritidis.
Moongkarndi P, Rodpai E, Kanarat S. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 2011; 23(4): 797-801 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.381 Cited=3 Indexed in=scopus

3  cited

355
Evaluation of curricula content based on Thai pharmacy competency standards.
Kapol N*, Maitreemit P, Pongcharoensuk P, Armstrong EP. Am J Pharm Educ 2008; 72(1) Art. no.9  ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.936 /h-index=13 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

356
Free radical scavenging activity determination and quantitative analysis of curcuminoids in Curcuma zedoaria rhizome extract by HPLC method.
Paramapojn S, Gritsanapan W*. Curr Sci 2009; 97(7): 1069-1073. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.782 /h-index=47 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmed,

3  cited

357
High level production of adrenic acid in Physcomitrella patens using the algae Pavlova sp. ฮ”5-elongase gene.
Kaewsuwan S*, Bunyapraphatsara N, Cove DJ, Quatrano RS, Chodok P. Bioresource Technol 2010; 101(11): 4081-4088. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=4.253 /h-index=91 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

358
Hypoglycemic and hypolipidemic effect of the water extract of the of Pandanus odorus Ridl. roots in streptozotocin-diabetic rats.
Peungvicha P, Thirawarapan SS, Watanabe H Asian J Pharmacol 1997; 12:3-8 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=3 Indexed in=SCOPUS

3  cited

359
In vitro antineoplastic effect of Ficus hispida L. plant against breast cancer cell lines.
Pratumvinit B, Srisapoomi T, Worawattananon P, Opartkiattikul N, Jiratchariyakul W, Kummalue T*. J Med Plants Res 2009; 3(4): 255-261. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.590 /h-index=3 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

3  cited

360
In vitro induction of polyploidy in Centella asiatica (L.) Urban.
Kaensaksiri T, Soontornchainaksaeng P, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S*. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2011; 107(2): 187-194 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.243 Cited=3 Indexed in=Scopus

3  cited

361
Inhibition of proteolytic and hemorrhagic activities of ethyl acetate extract of Eclipta prostrata against Malayan pit viper venom.
Pithayanukul P*, Lapett B, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. Pharm Biol 2007; 45(4) Apr:282-288 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.364 /h-index=23 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

362
Laxative anthraquinone contents in fresh and cooked senna siamea leaves.
Sakulpanich A, Gritsanapan W*. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40(4): 835-839. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.079 /h-index=24 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

3  cited

363
Microscopic characterization as a tool for separation of Stemona groups.
Kongkiatpaiboon S, Keeratinijakal V, Gritsanapan W*. Pharmacognosy Journal 2010; 2(17): 1-4. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=1 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

364
Partial depolymerization of pectin by a photochemical reaction.
Burana-osot J, Soonthornchareonnon N, Hosoyama S, Linhardt RJ, Toida T*. Carbohyd Res 2010; 345(9): 1205-1210. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.025 /h-index=62 Cited=3 Indexed in=Scopus,ISI-WOS

3  cited

365
Pharmacist perceptions of new competency standards.
Maitreemit P*, Pongcharoensuk P, Kapol N, Armstrong E.P. Pharmacy Practice. 2008; 6(3): 113-120. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=2 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

366
Physicochemical investigation and molecular modeling of cyclodextrin complexation mechanism with eugenol.
Nuchuchua O, Saesoo S, Sramala I, Puttipipatkhachorn S, Soottitantawat A, Ruktanonchai U*. Food Res Int 2009; 42(8): 1178-1185. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.414 /h-index=51 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

367
Protective effect of mangosteen extract against beta-amyloid-induced cytotoxicity, oxidative stress and altered proteome in SK-N-SH cells.
Moongkarndi P, Srisawat C, Saetun P, Jantaravinid J, Peerapittayamongkol C, Soi-Ampornkul R, Junnu S, Sinchaikul S, Chen ST, Charoensilp P, Thongboonkerd V*, Neungton N. J Proteome Res 2010; 9(5): 2076-2086. Apr 9. May 2010: 9(5): 2076-2086. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=5.132 /h-index=70 Cited=3 Indexed in=Scopus,Pubmed, ISI-WOS

3  cited

368
Purification and characterization of a Bacillus circulans No. 4.1 chitinase expressed in Escherichia coli.
Siwayaprahm P, Audtho M, Ohmiya K, Wiwat C*. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2006; 22(4) Apr: 331-335 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=0.471 /h-index=33 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

369
Quantitative analysis of barakol content in Senna siamea leaves and flowers by TLC-densitometry.
Padumanonda T, Suntornsuk L, Gritsanapan W*. Med Princ Pract 2007; 16(1): 47-52 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.542 /h-index=16 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

370
Simple and rapid spectrophotometric method for the analysis of erythromycin in pharmaceutical dosage forms.
Rattanapoltaveechai R, Vongkom W, Suntonrsuk W, Suntornsuk L*. Journal of Food and Drug Analysis. 2007, 15: 10-14 (impact factor 2004: 0.685). ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.568 /h-index=17 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

371
Starch gelatinization under thermal stress.
Faroongsarng D,Wongpoowarak W, Mitrevej A. Pharm Technol 1999; 4(4): 531-38 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=3 Indexed in=SCOPUS

3  cited

372
Stemona hutanguriana sp. nov. (Stemonaceae) from Thailand.
Chuakul W*. Kew Bulletin 2000; 55(4): 977-980 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. /h-index=17 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

373
The current capacity and future development of economic evaluation for policy decision making: a survey among researchers and decision makers in Thailand.
Chaikledkaew U*, Lertpitakpong C, Teerawattananon Y, Thavorncharoensap M, Tangcharoensathien V. Value Health 2009; 12(Sp.Iss.2 Suppl.3): S31-S35. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.032 /h-index=35 Cited=3 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

3  cited

374
Thermal behavior of ursodeoxycholic acid in urea: identification of anomalouspeak in the thermal analysis.
Okonogi S*, Puttipipatkhachorn S, Yamamoto K. Drug Dev Ind Pharm 2001; 27(8): 819-823 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.557 /h-index=42 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

375
Thin-layer chromatography-densitometric analysis of α-mangostin content in Garcinia mangostana fruit rind extracts.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. J AOAC Int 2008; 91(5); 1145-1148. Sep ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.122 Cited=3 Indexed in=Scopus,

3  cited

376
Toxicity testing of organic solvent extract from Annona squamosa: Effect on rabbit eyes and ear skin.
Sookvanichsilp N, Gritsanapan W, Somanabandhu A, Lekcheroen K, Tiankrop P. Phytother Res 1994; 8:365-368 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=3

3  cited

377
Triazolyl tryptoline derivatives as β-secretase inhibitors.
Jiaranaikulwanitch J, Boonyarat C, Fokin VV, Vajragupta O*. Bioorg Med Chem Lett. 2010: 20(22): 6572-6576. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.650 /h-index=74 Cited=3 Indexed in=Scopus, Pubmed

3  cited

378
A micellar electrokinetic capillary chromatography method for monitoring mycophenolic acid in serum of transplant recipients.
Suntornsuk L*, Meyer Th, Lindgren A, Frahm AW. Pharmazie 2005; 60(2): 115-119 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.677 Cited=2

2  cited

379
A sensitive non-aqueous capillary electrophoresis-mass spectrometric method for multiresidue analyses of beta-agonists in pork.
Anurukvorakun O, Buchberger W, Himmelsbach M, Klampel CW, Suntornsuk L*. Biomed Chromatogr 2010; 24(6): 588-599. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.639 /h-index=32 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

380
A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery.
Petchsangsai M, Sajomsang W, Gonil P, Nuchuchua O, Sutapun B, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. Carbohyd Polym 2011; 83(3): 1263-1273. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.463 /h-index=64 Cited=2 Indexed in=Scopus,ISI

2  cited

381
Acute and chronic toxicity studies of the water extract from dried fruits of Terminalia chebula Rezt. in rats.
Panunto W, Jaijoy K, Lerdvuthisopon N, Lertprasertsuke N, Jiruntanat N, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S*. International Journal of Applied Research in Natural products 2010; 3(4): 36-43. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

382
Anti-acne inducing bacteria activity of Mangosteen fruit rind extracts.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Gritsanapan W*. Med Princ Pract 2010; 19(4):281-6. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.824 /h-index=16 Cited=2 Indexed in=Scopus, Pubmed,

2  cited

383
Assessing evidence of interaction between smoking and warfarin: A systematic review and meta-analysis.
Nathisuwan S, Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N*, Morarai T, Yodting T, Piriyachananusorn N. Chest 2011; 139(5): 1130-1139 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=6.519 Cited=2 Indexed in=scopus

2  cited

384
Authentication of coscinium fenestratum among the other menispermaceae plants prescribed in Thai folk medicines.
Watthanachaiyingcharoen R, Komatsu K, Zhu S, Vajragupta O, Leelamanit W*. Biol Pharm Bull 2010; 33(1): 91-94. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาชีวเคมี. IF=1.810 /h-index=54 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

385
Bioequivalence study of 30 mg pioglitazone tablets in Thai healthy volunteers.
Chatsiricharoenkul S*, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpattanakul S. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007; 90 (3) Mar: 564-568. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

386
Bioequivalence study of 500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers.
Akarasereenont P*, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. J Med Assoc Thai 2009; 92(9): 1234-1239. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

387
Combination chemotherapy and photodynamic therapy with Fab" fragment targeted HPMA copolymer conjugates in human ovarian carcinoma cells.
Hongrapipat J, Kopečková P, Liu J, Prakongpan S, Kopeček J.* Mol Pharm 2008;5 (5),pp. 696-709 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.565 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

388
Deficient brain snRNP70K in patients with Down syndrome.
Suntornsuk L*. Electrophoresis 2001; 22(1): 43-48 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.282 /h-index=114 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

389
Determination of paracetamol and orphenadrine citrate in pharmaceutical tablets by modeling of spectrophotometric data using partial least-squares and artificial neural networks.
Sratthaphut L*, Ruangwises N. Yakugaku Zasshi. 2007; 127(10) Oct: 1723-1729. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.347 /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

390
Dissolution kinetics of three-component compressed solid mixtures with largely different solubilities: flaking spheres.
Sarisuta N*, Jateleela S, Tourtip T. Journal of Pharmaceutical Sciences 2000; 89(9): 1196-1211 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.095 /h-index=48 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

391
Drug solubility in phospholipid carrier as a predictive parameter for drug recovery in microparticles produced by the aerosol solvent extraction system (ASES) process.
Sarisuta N, Kunastitchai S, Pichert L, Muller BW*. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2007; 33(9) Sep: 932-944. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.049 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

392
Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded lipid nanoparticles.
Sakulkhu U*, Bejrapha P, Opanasopit P, Bunyapraphatsara N, Junyaprasert V, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U. J Microencapsul 2009; 26(7): 614-626. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.890 /h-index=37 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

393
Effects of herbal mouthwash containing the pericarp extract of Garcinia mangostana L. on halitosis, plaque and papillary bleeding index.
Rassameemasmaung S, Sirikulsathean A, Amornchat C, Hirunrat K, Rojanapanthu P, Gritsanapan W. J International Academy of Periodontology 2007; 9/1: 19-25. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=14 Cited=2

2  cited

394
Effects of raw garlic on physical performance and learning behaviour in rats.
Sookvanichsilp N*, Tiangda C, Yuennan P. Phytother Res 2002; 16(8): 732-736 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=0.875 /h-index=48 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

395
Effects of Ya-hom on the gastric secretion in rats.
Suvitayavat W*, Kodchawongs J, Thirawarapan S S, Bunyapraphatsara N Journal of Ethnopharmacology 2004;94(2-3):331-338 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.420 /h-index=74 Cited=2 Indexed in=ISI-WOS

2  cited

396
Enhanced enteric properties and stability of shellac films through composite salts formation.
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Puttipipatkhachorn S, Nuntanid J, Luangtana-anan M. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(3): 690-698. Nov ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=2

2  cited

397
Estrogenic activity of the dichloromethane extract from Pueraria mirifica.
Sookvanichsilp N*, Soonthornchareonnon N, Boonleang C. Fitoterapia 2008; 79(7-8): 509-514 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.200 /h-index=28 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

398
Experimental design and optimization of the hydrogenation process of soy bean oil.
Chansanroj K, Praserthdam P, Betz G, Leuenberger H, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. J of Drug Delivery Science and Technology 2006 16(3): 229-234 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.664 /h-index=22 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

399
Free radical scavenging and anti-acne activities of mangosteen fruit rind extracts prepared by different extraction methods.
Pothitirat W, Chomnawang MT, Supabphol R, Gritsanapan W*. Pharm Biol 2010; 48(2): 182-186. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.672 /h-index=23 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

400
Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts.
Suwannakut S., Boucias D.G*, Wiwat C. J Invertebr Pathol 2005; 90(3): 169-76 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.407 /h-index=38 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

401
Gi/o protein-dependent and -independent actions of pertussis toxin (ptx).
Mangmool S, Kurose H*. Toxins 2011; 3(7): 884-899. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

402
Isolation of ergosterol peroxide from Nomuraea rileyi infected larvae of tobacco cutworm.
Prompiboon P, Bhumiratana A, Ruchirawat S, Boucias D.G., Wiwat C*. World J Microb Biot 2008; 24(12): 2909-2917 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=0.945 /h-index=27 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

403
Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes.
Suksomboon N*, Poolsup N, Boonkaew S, Suthisisang CC. Journal of Ethnopharmacology 2011; 137(3): 1328-1333 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Cited=2 Indexed in=Pubmed, Scopus

2  cited

404
Method Development for separation of cold medicine ingredients by micellar electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Pipitharome O, Wilairat P Sci Pharm 2003; 71: 235-250 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. /h-index=12 Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

405
Micropropagation of Gagnepainia godefroyi K Schum and Gagnepainia thoreliana (Baill) K Schum – Rare medicinal plants of Thailand.
Prathanturarug S*, Jenjittikul T, Angsumalee D, Huadsuwan P, Kiatseesakul I, Duangnet J, Chuakul W, Saralamp P. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 2007; 16(2): 135-137 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.414 /h-index=11 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

406
Molecular docking study on anticancer activity of plant-derived natural products.
Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Med Chem Res 2010; 19(8): 817-835. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.037 /h-index=18 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,

2  cited

407
Molecular dynamic simulations analysis of ritronavir and lopinavir as SARS-CoV 3CLpro inhibitors.
Nukoolkarn V, Lee V.S., Malaisree M, Aruksakulwong O, Hannongbua S*. J Theor Biol 2008; 254(4): 861-867 ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป. IF=2.454 /h-index=60 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

408
Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: Effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency.
Seetapan N*, Bejrapha P, Srinuanchai W, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U. Drug Dev Ind Pharm 2010; 36(9): 1005-1015. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.960 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

409
Pharmacokinetics and clinical application of intravenous valproate in Thai epileptic children.
Visudtibhan A*, Bhudhisawadi K, Vaewpanich J, Chulavatnatol S, Kaojareon S. Brain Dev 2011; 33(3): 189-194. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.979 /h-index=45 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

410
Pharmacokinetics of ofloxacin in drug-resistant tuberculosis.
Chulavatnatol S*, Chindavijak B, Chierakul N, Klomsawat D. J Med Assoc Thailand 2003; 86:781-8 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

411
Physical structure characterization of theophlline in some acidic film-forming polymers.
Sarisuta N*, Kunpugdee M, Lawanprasert P. Drug Dev Ind Pharm 2000; 26(6): 687-691 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.619 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

412
Predicting cyclooxygenase inhibition by three-dimensional pharmacophoric profiling. Part II: Identification of enzyme inhibitors from Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Waltenberger B, Schuster D, Paramapojn S, Gritsanapan W, Wolber G, Rollinger JM, Stuppner H*. Phytomedicine 2011; 18(2-3): 119-133. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.662 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

413
Preparation of dry reconstituted liposomal powder by freeze-drying at room temperature.
Benjakul R, Panyarachun B, Sarisuta N*. J Liposome Res. 2011; 21(1): 28-37. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.823 /h-index=22 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

414
Quantitative analysis of curcuminoids in Curcuma zedoaria rhizomes in Thailand by HPLC method.
Paramapojn S, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008; 786: 169-174 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=5 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

415
Quantitative determination of ortho- and meta-tyrosine as biomarkers of protein oxidative damage in beta-thalassemia.
Matayatsuk C, Poljak A, Bustamante S, Smythe GA, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Fucharoen S and Wilairat P. Redox Report 2007; 12(5), 211-218. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.600 /h-index=35 Cited=2

2  cited

416
Rapid analysis of alkylphosphonate drugs by capillary zone electrophoresis using indirect ultraviolet detection.
Prutthiwanasan B, Suntornsuk L.* J Sep Sci. 2010; 33(2):228-234. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.551 /h-index=54 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

417
Rediocides A and G as potential antitoxins against cobra venom.
Utsintong M, Kaewnoi A, Leelamanit W, Olson AJ, Vajragupta O*. Chem Biodivers 2009; 6(9): 1404-1414. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.926 /h-index=25 Cited=2 Indexed in=Scopus,

2  cited

418
Relationship between the enhancement effects of chemical permeation enhancers on the lipoidal transport pathway across human skin under the symmetric and asymmetric conditions in vitro.
Chantasart D*, Li SK. Pharm Res 2010; 27(9): 1825-1836. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.277 /h-index=102 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

2  cited

419
Small dense low-density lipoprotein concentration and oxidative susceptibility changes after consumption of soybean oil, rice bran oil, palm oil and mixed rice bran/palm oil in hypercholesterolaemic women.
Utarwuthipong T, Komindr S*, Pakpeankitvatana V, Songchitsomboon S, Thongmuang T. J Int Med Res 2009; 37(1): 96-104. ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. IF=0.938 /h-index=28 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,

2  cited

420
Sodium alginate-magnesium aluminum silicate composite gels: characterization of flow behavior, microviscosity, and drug diffusivity.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2007; 8(3) Sep: E72. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.351 /h-index=21 Cited=2 Indexed in=Scpus,

2  cited

421
Synthesis, in vitro evaluation, and docking studies of novel chromone derivatives as HIV-1 protease inhibitor.
Ungwitayatorn J*, Wiwat C, Samee W, Nunthanavanit P, Phosrithong N. Journal of Molecular Structure 2011; 1001(1 มี.ค.): 152-161 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.599 Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

422
Systematic review of the effect of telmisartan on insulin sensitivity in hypertensive patients with insulin resistance or diabetes.
Suksomboon N, Poolsup N*, Prasit T. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2012; 37(3): 319-327 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.570 Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

423
The economic costs of alcohol consumption in Thailand, 2006.
Thavorncharoensap M*, Teerawattananon Y, Yothasamut J, Lertpitakpong C, Thitiboonsuwan K, Neramitpitagkul P, Chaikledkaew U. BMC Public Health 2010; 10: 323 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.223 /h-index=33 Cited=2 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

2  cited

424
Total and inorganic arsenic in rice and rice bran purchased in Thailand.
Ruangwises S*, Saipan P, Tengjaroenkul B, Ruangwises N. Journal of Food Protection 2012; 75(4): 771-774 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.937 Cited=2 Indexed in=Scopus

2  cited

425
A new combination in Pogostemon (Labiatae).
Chuakul W*. Kew Bulletin 2002; 57: 1001-1003 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. /h-index=17 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

426
Alkaloid metabolism in callus and regenerating shoot cultures of a Duboisia hybrid.
Gritsanapan W and Griffin WJ Phytochemistry 1992; 31(9) : 3069-3071. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=1

1  cited

427
Anticoagulation control of pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand.
Saokaew S, Sapoo U, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N, International Journal of Clinical Pharmacy 2012; 34(1): 105-112 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. Cited=1 Indexed in=ISI, Scopus

1  cited

428
Antidiabetic activities of abutilon indicum (L.) sweet are mediated by enhancement of adipocyte differentiation and activation of the GLUT1 promoter.
Baek SJ*, Krisanapun C, Lee S-H, Peungvicha P, Temsiririrkkul R. Evid-Based Compl Alt 2011; 2011 ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=2.964 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

429
Anti-hyperlipidemic and cardioprotective effects of Ocimum sanctum L. fixed oil in rats fed a high fat diet.
Suanarunsawat T*, Boonnak T, Devakul Na Ayutthaya W, Thirawarapan S. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 2010; 21(4): 387-400. 2010; 21(4): 387-400 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Cited=1 Indexed in=scopus

1  cited

430
Antioxidant activity and antiapoptotic effect of Asparagus racemosus root extracts in human lung epithelial h460 cells.
Kongkaneramit L, Witoonsaridsilp W, Peungvicha P, Ingkaninan K, Waranuch N, Sarisuta N*. Experimental and Therapeutic Medicine 2011; 2(1): 143-148. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=1 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

431
Anti-proliferative and antioxidative activities of Thai Noni/Yor (MORINDA CITRIFOLIA LINN.) Leaf extract.
Thani W, Vallisuta O*, Siripong P, Ruangwises N. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41(2): 482-489. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.079 /h-index=24 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,

1  cited

432
Avian and pandemic human influenza policy in South-East Asia: The interface between economic and public health imperatives.
Pongcharoensuk P, Adisasmito W, Sat LM, Silkavute P, Muchlisoh L, Cong Hoat P, Coker R*. Health Policy and Planning 2012; 27(5): 374-383 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริหารทั่วไป. IF=2.651 Cited=1 Indexed in=scopus

1  cited

433
Bioavailability of phenytoin sodium capsules available in Thailand Part I: In vitro study.
Suthisisang C, Payakacht N. J Med Assoc Thailand 1998;81 (1): 58-63 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Cited=1 Indexed in=SCOPUS

1  cited

434
Bioequivalence Study of 10 mg Ramipril Tablets in Healthy Thai Volunteers.
Chatsiricharoenkul S, Thangboonjit W, Pongnarin P, Konhan K, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Journal of the Medical Association of Thailand 2011; 94(10): 1260-1266 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

435
Bioequivalence study of two formulations of 35mg trimetazidine modified release tablets in healthy thai volunteers under fasting and fed conditions.
Chandranipapongse W*, Chatsiricharoenkul S, Ruangnapa T, Ngokpol S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. Journal of Bioequivalence and Bioavailability 2011; 3(3): 52-55 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

436
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Lamivudine.
Strauch S, Jantratid E, Dressman JB, Junginger HE, Kopp S, Midha KK, Shah VP, Stavchansky S, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(6): 2054-2063 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.260 /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

437
Characterisation and immuno-stimulating activity of polysaccharides from Thai medicinal plants.
Burana-Osot J*, Pattanapanyasat K, Soonthornchareonnon N, Sukapirom K, Toida T. Nat Prod Res 2010; 24(15): 1403-1412. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.810 /h-index=18 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

438
Chemometrics-assisted UV spectrophotometric method for determination of lopinavir and ritonavir in syrup.
Phechkrajang CM*, Thin EE, Sratthaphut L, Nacapricha D, Wilairat P. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2012; 4(1): 492-496 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

439
Chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposite films: Physicochemical characterization and drug permeability.
Khunawattanakul W, Puttipipatkhachorn S, Rades T, Pongjanyakul T*. Int J Pharm 2010; 393(1-2): 220-230. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.962 /h-index=84 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

440
Computational modeling of anionic and zwitterionic lipid bilayers for investigating surface activities of bioactive molecules.
Pimthon J, Willumeit R, Lendlein A, Hofmann D*. Materials Research Society Symposium Proceedings 2009; 1140: 37-42. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. /h-index=34 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

441
Damnacanthal, a noni component, exhibits antitumorigenic activity in human colorectal cancer cells.
Nualsanit T, Rojanapanthu P, Gritsanapan W, Lee S-H, Lawson D, Baek SJ*. Journal of Nutritional Biochemistry 2012; 23(8): 915-923 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานบริหารทั่วไป. IF=3.891 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

442
Damnacanthal-induced anti-inflammation is associated with inhibition of NF-kB activity.
Nualsanit T, Rojanapanthu P, Gritsanapan W, Kwankitpraniti T, Min K-W, Baek SJ. Inflammation and Allergy - Drug Targets 2011; 10(6): 455-463 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=1 Indexed in=scopus

1  cited

443
Determination of caffeoyl quinic acids and flavonoids in Acanthopanax trifoliatus leaves by HPLC.
Sithisarn P, Muensaen S, Jarikasem S. Natural Product Communications 2011; 6(9): 1289-1291 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.894 Cited=1 Indexed in=scopus

1  cited

444
Development of delayed-release proliposomes tablets for oral protein drug delivery.
Tantisripreecha C, Jaturanpinyo M, Panyarachun B, Sarisuta N*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2012; 38(6): 718-727 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.494 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

445
Development of push-pull osmotic tablets using Chitosan-poly(acrylic acid) interpolymer complex as an osmopolymer.
Ketjinda W, Sinchaipanid N, Limsuwan P, Leuenberger H, Mitrevej A*. AAPS PharmSciTech 2011; 12(1): 132-140. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.211 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

446
Economic evaluation of policy options for prevention and control of cervical cancer in Thailand.
Praditsitthikorn N*, Teerawattananon Y, Tantivess S, Limwattananon S, Riewpaiboon A, Chichareon S, Ieumwananonthachai N, Tangcharoensathien V. PharmacoEconomics 2011; 29(9): 781-806 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.440 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

447
Economic impact on health care costs related to major diseases including HIV/AIDS due to alcohol drinking among Thai populations.
Neramitpitagkul P, Lertpitakpong C, Yothasamut J, Thavorncharoensap M, Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. Value Health 2009; 12(Sp.lss.2 Suppl.3): S97-S100. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.032 /h-index=35 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

1  cited

448
Efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.).
Charoendat U, Areechon N*, Srisapoome P, Chantasart D. Kasetsart Journal - Natural Science 2009; 43(suppl.5): 132-140. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.097 /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

449
Extraction method for high free radical scavenging activity of Siamese neem tree flowers.
Chaisawangwong W, Gritsanapan W*. Songklanakarin J Sci Technol 2009; 31(4): 419-423. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.090 /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

450
Fabrication of chitosan-polyacrylic acid complexes as polymeric osmogents for swellable micro/nanoporous osmotic pumps.
Tuntikulwattana S, Sinchaipanid N, Ketjinda W, Williams DB, Mitrevej A*. Drug Dev Ind Pharm 2011; 37(8): 926-933 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.396 Cited=1 Indexed in=Scopus, Pubmed

1  cited

451
Forensic detection of marijuana trace.
Kitpipit T, Panvisavas N*, Bunyapraphatsara N. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. 2008; 1(1): 600-602. Aug ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=2 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

452
Functionalized (poly(ฮต-caprolactone)) 2-poly(ethylene glycol) nanoparticles with grafting nicotinic acid as drug carriers.
Suksiriworapong J, Sripha K, Kreuter J, Junyaprasert VB*. International Journal of Pharmaceutics 2012; 423(2): 562-570 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.350 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

453
Immunomodulatory effect and quantitation of a cytotoxic glycosphingolipid from Murdannia loriformis.
Jiratchariyakul W*, Vongsakul M, Sunthornsuk L, Moongkarndi P, Narintorn A, Somanabandhu A, et al. J Nat Med 2006; 60:210-6 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

454
Impact of a new guideline for central venous catheter care on sepsis in total parenteral nutrition: Experience in Ramathibodi hospital.
Roongpisuthipong C*, Getupook V, Chindavijak B. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007; 90(10) Oct: 2030-2038. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

455
Improved anti-dust mite properties of textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles.
Jarupaiboon S, Rungsardthong K, Sramala I, Kangwansupamonkon W, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U*. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, IEEE NEMS 2007; art. no. 4160493: pp. 1016-1019. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

456
In vitro antifungal activities of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed extract.
Rangkadilok N, Tongchusak S, Boonhok R, Chaiyaroj SC, Junyaprasert VB, Buajeeb W, Akanimanee J, Raksasuk T, Suddhasthira T, Satayavivad J*. Fitoterapia 2012; 83(3): 545-553 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.848 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

457
In vitro anti-proliferative activity of alcoholic stem extract of Coscinium fenestratum in human colorectal cancer cells.
Rojsanga P, Sukhthankar M, Krisanapun C, Gritsanapan W, Lawson DB, Baek SJ*. Exper Ther Med 2010; 1(1): 181-186. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=1 Cited=1 Indexed in=Scopus, Pubmed

1  cited

458
In vitro characterization of pluronic F127 and D-ฮฑ-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate mixed micelles as nanocarriers for targeted anticancer-drug delivery.
Butt AM, Amin MCIM*, Katas H, Sarisuta N, Witoonsaridsilp W, Benjakul R. Journal of Nanomaterials 2012; 2012 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

459
In vitro effectiveness of Acacia concinna extract against dermatomycotic pathogens.
Wuthi-udomlert M*, Vallisuta O. Pharmacognosy Journal 2011; 3(19): 69-73 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

460
Inhibition of conjugation-like gene transfer process in Bacillus thuringiensis by anti-S-layer protein antibody,.
Wiwat C, Panbangred W, Mongkolsuk S, Bhumiratana A. Curr Microbiol 1995; 30:69-75 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=1

1  cited

461
Inhibitory Effect of Formulated Lemongrass Shampoo on Malassezia Furfur: A Yeast Associated with Dandruff.
Wuthi-udomlert M, Chotipatoomwan P, Panyadee S, Gritsanapan W. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011; 42(2): 363-369 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=1 Indexed in=ISI, Scopus

1  cited

462
Long-term effect of phytoestrogens from Curcuma comosa Roxb. on vascular relaxation in ovariectomized rats.
Intapad S, Saengsirisuwan V, Prasannarong M, Chuncharunee A, Suvitayavat W, Chokchaisiri R, Suksamrarn A, Piyachaturawat P*. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2012; 60(3): 758-764 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.823 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

463
Medicinal Plants in Khao Kho District, Phetchabun Province, Thailand,.
Chuakul W*. J Pharm Biol 2000; 38(1): 61-7 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.132 /h-index=23 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

464
Meta-analysis of the comparative efficacy and safety of pitavastatin and atorvastatin in patients with dyslipidaemia.
Poolsup N*, Suksomboon N, Wongyaowarat K, Rungkanchananon B, Niyomrat P, Kongsuwan S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2012; 37(2): 166-172 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.570 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

465
Modeling of drug release from matrix tablets with process variables of microwave-assisted modification of arrowroot starch using artificial neural network.
Piriyaprasarth S*, Sriamornsak P, Juttulapa M, Puttipipatkhachorn S. Advanced Materials Research 2011; 152-153: 1700-1703. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=8 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

466
Mutagenic and antimutagenic effects of the traditional herb used for treating erectile dysfunction, Butea superba Roxb.
Cherdshewasart W, Sutjit W, Pulcharoen K, Chulasiri M. Biosci Biotech Bioch 2010; 74(5): 923-927. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.326 /h-index=57 Cited=1 Indexed in=ISI-WOS,Scopus

1  cited

467
N-acetylcysteine inhibits proliferation, adhesion, migration and invasion of human bladder cancer cells.
Supabphol A, Muangman V, Chavasiri W, Supabphol R, Gritsanapan W*. J Med Assoc Thai 2009; 92(9): 1171-1177. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=19 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

468
Pectin-based bioadhesive delivery of carbenoxolone sodium for aphthous ulcers in oral cavity.
Wattanakorn N, Asavapichayont P, Nunthanid J, Limmatvapirat S, Sungthongjeen S, Chantasart D, Sriamornsak P*. AAPS PharmSci Tech 2010; 11(2): 743-751. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.190 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS,Pubmed

1  cited

469
Physicochemical properties and skin permeation of Span 60/Tween 60 niosomes of ellagic acid.
Junyaprasert VB*, Singhsa P, Suksiriworapong J, Chantasart D. International Journal of Pharmaceutics 2012; 423(2): 303-311 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.350 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

470
Polymer-magnesium aluminum silicate composite dispersions for improved physical stability of acetaminophen suspensions.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2009; 10(20): 346-354. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.190 /h-index=21 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

471
Rapid separations of nile blue stained microorganisms as cationic charged species by chip-CE with LIF.
Nuchtavorn N, Bek F, Macka M, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. Electrophoresis 2012; 33(9-ต.ค.): 1421-1426 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.303 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

472
Restriction of vancomycin use at a university hospital in Thailand [1].
Ayuthya SKN*, Malathum K, Matangkasombut OP American Journal of Health-System Pharmacy 2003; 60(10): 1053-1054 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.440 /h-index=53 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

473
Structure enhancement relationship of chemical penetration enhancers in drug transport across the stratum corneum.
Chantasart D, Kevin Li S*. Pharmaceutics 2012; 4(1): 71-92 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

474
Synthesis and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity of non-nucleoside phthalimide derivatives.
Ungwitayatorn J*, Wiwat C, Matayatsuk C, Pimthon J, Piyaviriyakul S. Chinese J Chem 2008; 26(2): 379-387. Feb ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=0.945 /h-index=18 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

475
The biowaiver procedure: Its application to antituberculosis products in the WHO prequalification programme.
Strauch S, Jantratid E, Stahl M, Rago L, Dressman JB*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 100(3): 822-830. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.260 /h-index=38 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

476
The prevalence and risk factors of refractory partial seizure Thai patients at Prasat Neurological Institute.
Towanabut S, Rungreangyingyod L J Med Assoc Thailand 1998; 81:506-11 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Cited=1 Indexed in=SCOPUS

1  cited

477
Time-kill curves as a tool for targeting ceftazidime serum concentration during continuous infusion for treatment of septicaemic melioidosis.
Mootsikapun P, Soontornpas C*, Saraya S, Chulasiri M, Chindavijak B. Int J Antimicrob Ag 2005; 26(5): 403-407. ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.428 /h-index=55 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

478
Topical application of Garcinia mangostana L. pericarp gel as an adjunct to periodontal treatment.
Rassameemasmaung S*, Sirikulsathean A, Amornchat C, Maungmingsook P, Rojanapanthu P, Gritsanaphan W. Complement Ther Med 2008; 16(5): 262-267 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.841 /h-index=23 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

479
Treatment cost of typhoid fever at two hospitals in Kolkata, India.
Sur D, Chatterjee S*, Riewpaiboon A, Manna B, Kanungo S, Bhattacharya SK. J Health Pop Nutr 2009; 27(6): 725-32. ผลงานจาก: งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.859 Cited=1 Indexed in=ISI-WOS,

1  cited

480
Treatment costs of pneumonia, meningitis, sepsis, and other diseases among hospitalized children in Viet Nam.
Dang DA, Riewpaiboon A*, Le HT, Kim SA, Nyambat B, Kilgore P. J Health Popul Nutr. 2010; 28(5): 436-442. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริหารทั่วไป. IF=0.859 /h-index=22 Cited=1 Indexed in=Scopus, ISI-WOS

1  cited

481
Utilisation review of clopidogrel: Are they used under the FDA-approved indications?.
Niruntraporn S, Chaiyakunapruk N*, Nathisuwan S, Thamlikitkul V. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2007; 16(9) Sep: 1031-1037. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.475 /h-index=37 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

482
Variability of antioxidative quercetin content in Siamese neem tree leaves in Thailand by TLC-densitometry.
Sithisarn P, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008;786: 161-168 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

483
Variability of curcuminoids: Antioxidative components in ethanolic turmeric extract determined by UV and HPLC methods.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. Acta Horticulturae 2008; 786: 175-184 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=5 Cited=1 Indexed in=Scopus,

1  cited

484
Virtual screening against acetylcholine binding protein.
Utsintong M, Rojsanga P, Ho K-Y, Talley TT, Olson AJ, Matsumoto K, Vajragupta O*. Journal of Biomolecular Screening 2012; 17(2): 204-215 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.049 Cited=1 Indexed in=Scopus

1  cited

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้