เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลการติดต่อและแผนที่


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ดูแผนที่ของคณะเภสัชศาสตร์ติดต่อเพื่อร้องเรียน


หากมีเรื่องร้องเรียน เช่น พบเห็นการทุจริต หรือไ่ม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ สามารถแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่ ระบบรับเรื่องร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์


หน่วยงานบริการวิชาการ

ติดต่อเกี่ยวกับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
สอบถามด้านการบริการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยา สมุนไพร และเวชสำอาง
- ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ดูหมายเลขโทรศัพท์
- ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านจุลชีววิทยา ดูหมายเลขโทรศัพท์
- ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร ดูหมายเลขโทรศัพท์
- ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง ดูหมายเลขโทรศัพท์
สอบถามข้อมูลยาและสมุนไพร
- คลังข้อมูลยา ดูหมายเลขโทรศัพท์
- สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ดูหมายเลขโทรศัพท์
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดูหมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์ภาควิชา

ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์สายตรง
ภาควิชาจุลชีววิทยา 0-2644-8692
ภาควิชาชีวเคมี 0-2644-8693
ภาควิชาเภสัชกรรม 0-2644-8694
ภาควิชาเภสัชเคมี 0-2644-8695
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 0-2644-8696
ภาควิชาเภสัชวิทยา 0-2644-8700
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 0-2644-8701
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม 0-2644-8702
ภาควิชาสรีรวิทยา 0-2644-8703
ภาควิชาอาหารเคมี 0-2644-8704

หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

หน่วยงานภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
งานบริหารทั่วไป
-
หน่วยทรัพยากรบุคคล 0-2354-7503, 096-812-3739
หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร 0-2354-7503, 096-812-3739
หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 0-2354-7503, 096-812-3739
หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร -
หน่วยสารบรรณ 0-2354-4317, 0-2354-4326 (Fax)
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 096-812-3805
งานคลังและพัสดุ
0-2354-4316, 095-598-4724
หน่วยการเงิน 0-2354-4316, 096-812-0713
หน่วยบัญชี 0-2354-4316, 095-598-4724
หน่วยพัสดุ 0-2354-4316, 095-598-4724
งานกลยุทธ์และแผน
02-354-7501, 096-812-1096
หน่วยแผนและนโยบาย 0-2354-7501, 096-812-1096
หน่วยพัฒนาคุณภาพ 0-2354-7501, 096-812-1096
งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
0-2354-4318, 096-812-1041
หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง 096-812-3652
หน่วยบริการสัตว์ทดลอง 02-644-8703
หน่วยวารสารคณะเภสัชศาสตร์ 0-2354-4318
หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 0-2354-4318
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
0-2354-4324, 096-812-3216
หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ 0-2354-4324, 096-812-3216
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 0-2354-4324, 096-812-3216
หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ 0-2354-3748, 096-812-0646
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
-
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ -
หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ 02-354-3517
งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
0-2354-3748, 096-812-0646
หน่วยจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 0-2354-3748, 096-812-0646
หน่วยทะเบียนประมวลผลและบริการการศึกษา 0-2354-3748, 096-812-0646
หน่วยพัฒนาการศึกษา 0-2354-3748, 096-812-0646
งานกิจการนักศึกษา
0-2354-3749, 096-812-0696
หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา 0-2354-3749, 096-812-0696
หน่วยพัฒนาอาชีพและศิษย์สัมพันธ์ 0-2354-3749, 096-812-0696
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
0-2354-3747, 096-812-1048
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง 0-2354-9287
หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและการศึกษาต่อเนื่อง 0-2354-3747, 096-812-1048
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2354-3747, 096-812-1048
งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
-
คลังข้อมูลยา 0-2354-4325, 096-812-0163
ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง 091-801-2915
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายเคมี) 02-354-4320, 095-562-7679
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายจุลชีววิทยา) 096-812-3281
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์(ฝ่ายสมุนไพร) 096-812-3539
สถานที่ผลิตยา(โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร) 082-794-0308
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 02-644-4609, 096-812-3561

หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นแผนที่ดูแผนที่ขนาดใหญ่ | GPS Info: 13.761134, 100.528561 or +13° 45' 40.08", +100° 31' 42.82"

Scan2Map

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้