รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน


หมายเหตุ: รายชื่อบุคลากรเรียงลำดับตามตัวอักษร (ก-ฮ)

กนกพร อะทะวงษา
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
kanokporn.ath@mahidol.ac.th
กมลลักษณ์ รดาโพธิ์เผือก
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
ladda.sor@mahidol.ac.th
กรชนก พึ่งทอง
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
kornchanok.pun@mahidol.ac.th
กฤติยา ไชยนอก
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
krittiya.cha@mahidol.ac.th
กฤษณะ พรมดวงศรี
(นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
khitshana.pho@mahidol.ac.th
กฤษณี ประไพวิทย์
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
krisanee.pra@mahidol.ac.th
กาญจนา ปันปิน
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
kanjana.pan@mahidol.ac.th
กาญจนา เจริญสุข
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Kanjana.jar@mahidol.ac.th
กานตพร เจาะล้ำลึก
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
kantaporn.jol@mahidol.ac.th
กานต์พิชชา นามจันทร์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Kanpitcha.nam@mahidol.ac.th
การิน ราชภักดี
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
karin.rat@mahidol.ac.th
กิตติกานต์ นาวาพงส์
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
Kittikan.naw@mahidol.ac.th
เกียรติศักดิ์ นิยมสิทธิ์
(วิศวกรเครื่องกล)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Kiattisak.niy@mahidol.ac.th
ขวัญชนก วีระศิริ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Kwanchanok.vir@mahidol.ac.th
คชาภรณ์ โภคศิริ
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
kachaporn.pho@mahidol.ac.th
คมสันต์ เรืองคง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
komsan.rua@mahidol.ac.th
จรรยา จันทร์เจตนาดี
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
janya.jan@mahidol.ac.th
จิตรลดา เหมินทราภรณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
chitlada.hem@mahidol.ac.th
จุฑาธิป แผลงชีพ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
jutatip.khw@mahidol.ac.th
จุฑามาศ ชนะสุข
(เภสัชกร)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
chutamas.chn@mahidol.ac.th
จุฑารัตน์ บัวอำไพ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
jutharat.bua@mahidol.ac.th
จุติมา เสมอ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาสรีรวิทยา
Jutima.sam@mahidol.ac.th
ชญานุตม์ นิรมร
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chayanut.nir@mahidol.ac.th
ชนิสรา มาสถิตย์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
chanisara.mas@mahidol.ac.th
ชัญญณัท มัณฑนะชาติ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
Chanyanut.man@mahidol.ac.th
ชัยพร หาพร
(ช่างประปา)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chaiporn.hap@mahidol.ac.th
ชาญเดช แสงงาม
(วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chandetch.san@mahidol.ac.th
ชานน สกุลอินทร์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
Chanon.sak@mahidol.ac.th
ชุติภา คชกาญจน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chutipa.koc@mahidol.ac.th
เชาว์ อินทร
(พนักงานขับรถยนต์)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chaw.inh@mahidol.ac.th
ญาติมา เกตะมะ
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
yatima.ket@mahidol.ac.th
ฐกัดแก้ว ผิวเหลือง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
thakatkaew.piw@mahidol.ac.th
ฐิตาพร แก้วบุญชู
(นักวิเทศสัมพันธ์)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
thitaporn.kaw@mahidol.ac.th
ณัฐพล พูลสวัสดิ์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
nuttapol.pol@mahidol.ac.th
ดวงใจ จันทร์ต้น
(นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
duangjai.cha@mahidol.ac.th
ดุสิตา บูรณ์กุศล
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
dusita.boo@mahidol.ac.th
ทนงศักดิ์ อ่อนหาดพอ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
thanongsak.onh@mahidol.ac.th
ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
(นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
thosawan.ium@mahidol.ac.th
ทองพูน สมทรัพย์
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
thongpoon.som@mahidol.ac.th
ธัญญลักษณ์ แก่นจันทร์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
tadsanee.kha@mahidol.ac.th
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
tidarut.jun@mahidol.ac.th
ธีระศักดิ์ บำรุง
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
thirasak.bam@mahidol.ac.th
นงค์นุช กาญจนินทุ
(นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
nongnuch.kan@mahidol.ac.th
นภัสกรณ์ วิริยะประสิทธิ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
napasakorn.wir@mahidol.ac.th
นริสา รักดี
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
narisa.ruk@mahidol.ac.th
นฤทัย สุขอุดม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
naruetai.chu@mahidol.ac.th
นฤมล มะลิซ้อน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
narumon.mal@mahidol.ac.th
นฤมล ศักดิ์บุญญารัตน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาสรีรวิทยา
narumon.sak@mahidol.ac.th
นันทวรรณ จินากุล
(นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
nanthawan.jin@mahidol.ac.th
นารถอนงค์ ไทยพิทักษ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
nardanong.tha@mahidol.ac.th
นิวัต ประสพสม
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ชำนาญงาน))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
niwat.pra@mahidol.ac.th
นิษฐิดา อาชีพสุจริต
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
nidthida.arc@mahidol.ac.th
บุญเกิด กิ่งสวัสดิ์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
boonkert.kin@mahidol.ac.th
บุญดาว เกตุวิบูลย์
(นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
boondao.ket@mahidol.ac.th
บุญเสริม แก้วนิ่ม
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
boonserm.kae@mahidol.ac.th
บุรินธร สันติชีวะเสถียร
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
burinthon.san@mahidol.ac.th
บุษกร ศรีชื่นชม
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
budhsakorn.sri@mahidol.ac.th
ประหยัด สีชมภู
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
prayard.see@mahidol.ac.th
ปัญญนุช วงศ์บุญมาก
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
panyanuch.won@mahidol.ac.th
ปัณเอก เรืองศิริกร
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
ponnaak.rua@mahidol.ac.th
ปุณรดา มงคลชู
(นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
poonrada.rod@mahidol.ac.th
ผดุงพล ศรีวงค์
(พนักงานขับรถยนต์)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
padungpon.sri@mahidol.ac.th
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
panida.yai@mahidol.ac.th
พรชัย นามวัง
(พนักงานขับรถยนต์)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
pornchai.nam@mahidol.ac.th
พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
porntip.lel@mahidol.ac.th
พรนัชชา เสนาะพิณ
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
pornnuchcha.san@mahidol.ac.th
พัชรี ชูสิงห์
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
patcharee.chs@mahidol.ac.th
พิชานันท์ ลีแก้ว
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
pichanan.lee@mahidol.ac.th
พิณพิศ แสงเภา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
phinnaphit.sae@mahidol.ac.th
พุชิตา พึ่งฉิม
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
puchita.pun@mahidol.ac.th
พูนทรัพย์ มี้เจริญ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
poonshup.mee@mahidol.ac.th
เพทาย อ่ำเที่ยงตรง
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
patry.amr@mahidol.ac.th
ภารีนุช ไทยปรีชา
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
Phareenuch.tha@mahidol.ac.th
มณฑิตา อ้นรัตน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาอาหารเคมี
montita.onr@mahidol.ac.th
มณีรัตน์ เที่ยงบุญ
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
maneerat.tia@mahidol.ac.th
มลฤดี จันทร์ฉาย
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
monraudee.chn@mahidol.ac.th
มานะ ทาบโลหะ
(พนักงานเลี้ยงสัตว์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
mana.tab@mahidol.ac.th
ยงยุทธ แทนเครือ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
yongyoot.tae@mahidol.ac.th
เยาวสิเนห์ เพ็งผลา
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
yaowasinae.phe@mahidol.ac.th
รังสิมา อ่อนลมูล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
rangsima.onl@mahidol.ac.th
รัชดาพร วรภักดี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
radchadapron.voa@mahidol.ac.th
รัฐศาสตร์ ช้างสุวัฒน์
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
rattasart.cha@mahidol.ac.th
รุชดา มะลิซ้อน
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
ruchda.mal@mahidol.ac.th
ละเอียด ทองน่วม
(นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
laeed.tho@mahidol.ac.th
วงเดือน ศรีสุข
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
wongduan.sri@mahidol.ac.th
วรนันท์ จันทร์เจิดหล้า
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
woranan.cha@mahidol.ac.th
วรรณา บัวทอง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
wanna.bua@mahidol.ac.th
วรรณิดา ฉายอุไร
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ชำนาญงาน))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
wannida.cha@mahidol.ac.th
วราพร อินทรสุขศรี
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
waraporn.int@mahidol.ac.th
วสุกุล อินทร์จันทร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
vasukul.inj@mahidol.ac.th
วัชราภรณ์ ศิริสมบูรณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
watcharaporn.sir@mahidol.ac.th
วารุณีย์ บัวทอง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
warunee.bua@mahidol.ac.th
วาสนา พรหมศิริพร
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
wassana.jun@mahidol.ac.th
วิทย์พงศ์ ชลัชสิริชลภัทร
(ช่างก่อสร้าง)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
senee.rok@mahidol.ac.th
วิไลวรรณ ทองใบน้อย
(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน)
บุคลากรประจำภาควิชาอาหารเคมี
wilaiwan.tho@mahidol.ac.th
ศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
sajeewan.wai@mahidol.ac.th
ศราวุธ ศรพรหมฉาย
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาสรีรวิทยา
sarawut.sor@mahidol.ac.th
ศักดิ์ศิลป บำรุง
(พนักงานขับรถยนต์)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
saksin.bum@mahidol.ac.th
ศิริพร บุญเกิด
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
siripron.bun@mahidol.ac.th
ศิริรัตน์ เร่สัน
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
sirirat.res@mahidol.ac.th
ศิริลักษณ์ เอมเปีย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
sirilak.aem@mahidol.ac.th
สง่า พุ่มไสว
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
sanga.pum@mahidol.ac.th
สวรส ผลอาจ
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
saowarod.pol@mahidol.ac.th
สวัสดิ์ ทองศรีเมือง
(ช่างไม้)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
sawad.ton@mahidol.ac.th
สหพงศ์ ลี้วรพันธ์ชัย
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
sahapong.lee@mahidol.ac.th
สายสมร เย็นผาสุข
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
saisamorn.yen@mahidol.ac.th
สายัณท์ แป๊ะวงศ์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
sayun.pae@mahidol.ac.th
สิทธิพันธ์ เธียรชาติอนันต์
(วิศวกรไฟฟ้า)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Sittiphan.thi@mahidol.ac.th
สิริธร พูลเอี่ยม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
sirithon.kam@mahidol.ac.th
สิริมา วูดเด่น
(นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
sirima.woo@mahidol.ac.th
สิริมา นิ่มสุวรรณ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
sirima.nim@mahidol.ac.th
สิริวรรณ ดวงขุนทด
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ชำนาญงาน))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
siriwan.duo@mahidol.ac.th
สุกัญญา สุวรรณานุรักษ์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
sukanya.suw@mahidol.ac.th
สุกานดา สีเหลือง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
sukanda.boo@mahidol.ac.th
สุคเน ทรรภลักษณ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
sukanea.tap@mahidol.ac.th
สุชัญญา แซ่เอี๊ยว
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
suchanya.sea@mahidol.ac.th
สุทธิกานต์ ศรไชย
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
suttikan.san@mahidol.ac.th
สุทธิชา แย้มสงวน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
sutticha.yam@mahidol.ac.th
สุทธินี แทนนิมิต
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
suthinee.tan@mahidol.ac.th
สุพรรษา เชื้อนุ่น
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
Supansa.chu@mahidol.ac.th
สุพัตรา กองแก้ว
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
supattra.kon@mahidol.ac.th
สุพิน สรรค์วิทยากุล
(นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
supin.san@mahidol.ac.th
สุภาวดี ทิมอ่ำ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
supavadee.tim@mahidol.ac.th
สุรัญชนา แก้วสถิตย์
(นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
surunchana.kae@mahidol.ac.th
สุวิน กอเจริญทรัพย์
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
suwin.koc@mahidol.ac.th
เสาร์ ปรางทิพย์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
saur.pra@mahidol.ac.th
โสรัจ ทัศนเจริญ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
soraj.tas@mahidol.ac.th
หัสชัย บุญเจริญ
(วิศวกรเครื่องกล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Hassachai.bun@mahidol.ac.th
อนุษรา วงษ์ประไพ
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
anootsara.won@mahidol.ac.th
อมรรัตน์ ใจละม่อม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
amonrut.jai@mahidol.ac.th
อรพรรณ์ โขมะสรานนท์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
orapan.kom@mahidol.ac.th
อรัญญา ศรีบุศราคัม
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
arunya.sri@mahidol.ac.th
อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
aomjai.kon@mahidol.ac.th
อัครพล ยีมะลี
(นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
akalapon.yee@mahidol.ac.th
อัมพร สงคศิริ
(นักวิเทศสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
amporn.son@mahidol.ac.th
อารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
araya.but@mahidol.ac.th
อารีย์วรรณ นามบุตร
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
areewan.nam@mahidol.ac.th
อำพล บุญเปล่ง
(ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (ผู้ชำนาญงาน))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ampol.bon@mahidol.ac.th
อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
ithipol.ith@mahidol.ac.th
อุบลวรรณ บุญเปล่ง
(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญงานพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ubonwan.boo@mahidol.ac.th
อุไรวรรณ โตผา
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
uraiwan.top@mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020