เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน


หมายเหตุ: รายชื่อบุคลากรเรียงลำดับตามตัวอักษร (ก-ฮ)

กนกพร อะทะวงษา
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
kanokporn.ath@mahidol.ac.th
กฤติยา ไชยนอก
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
krittiya.cha@mahidol.ac.th
กฤษฏ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
(วิศวกรเครื่องกล)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
krit.pal@mahidol.ac.th
กฤษณะ พรมดวงศรี
(นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
khitshana.pho@mahidol.ac.th
กฤษณี ประไพวิทย์
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
krisanee.pra@mahidol.ac.th
กานตพร เจาะล้ำลึก
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
kantaporn.jol@mahidol.ac.th
กานต์พิชชา นามจันทร์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Kanpitcha.nam@mahidol.ac.th
การิน ราชภักดี
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
karin.rat@mahidol.ac.th
กิตติกานต์ นาวาพงส์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
Kittikan.naw@mahidol.ac.th
คชาภรณ์ โภคศิริ
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
kachaporn.pho@mahidol.ac.th
คมสันต์ เรืองคง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
komsan.rua@mahidol.ac.th
จรรยา จันทร์เจตนาดี
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
janya.jan@mahidol.ac.th
จรินทร์พร ปุริทำเม
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
jarinporn.pur@mahidol.ac.th
จิตรลดา เหมินทราภรณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
chitlada.hem@mahidol.ac.th
จิรภิญญา สุวจันทร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
jirapinya.suw@mahidol.ac.th
จิราพร วราพุฒ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
jiraporn.var@mahidol.ac.th
จุฑาธิป แผลงชีพ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
jutatip.khw@mahidol.ac.th
จุฑามาศ ชนะสุข
(เภสัชกร)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
chutamas.chn@mahidol.ac.th
จุฑารัตน์ บัวอำไพ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
jutharat.bua@mahidol.ac.th
จุติมา เสมอ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาสรีรวิทยา
Jutima.sam@mahidol.ac.th
ชญานุตม์ นิรมร
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chayanut.nir@mahidol.ac.th
ชนชนก ดีพาชู
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chonchanok.dee@mahidol.ac.th
ชนิกา ฉิมเกิด
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
chanika.chm@mahidol.ac.th
ชนิดา ปลื้มใจ
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
chanida.plu@mahidol.ac.th
ชนิสรา มาสถิตย์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
chanisara.mas@mahidol.ac.th
ชวัลญา อุดมทรัพยากุล
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chawanya.udo@mahidol.ac.th
ชาญเดช แสงงาม
(วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
chandetch.san@mahidol.ac.th
ชานน สกุลอินทร์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
Chanon.sak@mahidol.ac.th
ฐกัดแก้ว ผิวเหลือง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
thakatkaew.piw@mahidol.ac.th
ฐิตารีย์ เพชรจำนงค์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Thitaree.pec@mahidol.ac.th
ณภัทร กลิ่นลำดวน
(เภสัชกร)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Napat.kli@mahidol.ac.th
ณัฐญา สงค์ประเทศ
(นักบริหารงานวิจัย)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
natthaya.son@mahidol.ac.th
ณัฐพล พูลสวัสดิ์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
nuttapol.pol@mahidol.ac.th
ณัฐมน ธาดาจิรันดร์กุล
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
nutthamon.tha@mahidol.ac.th
ดวงใจ จันทร์ต้น
(นักวิทยาศาสตร์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
duangjai.cha@mahidol.ac.th
ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา
(นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
thosawan.iem@mahidol.ac.th
ทองพูน สมทรัพย์
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
thongpoon.som@mahidol.ac.th
ธัญญลักษณ์ แก่นจันทร์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
tadsanee.kha@mahidol.ac.th
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
tidarut.jun@mahidol.ac.th
ธีรภพ เอื้อเจริญทรัพย์
(วิศวกรเครื่องกล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
teeraphob.uea@mahidol.ac.th
นภัสกรณ์ วิริยะประสิทธิ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
napasakorn.wir@mahidol.ac.th
นเรศณัฏฐ์ ชลัชสิริชลภัทร
(ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Naresnut.cha@mahidol.ac.th
นฤทัย สุขอุดม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
naruetai.chu@mahidol.ac.th
นฤมล มะลิซ้อน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
narumon.mal@mahidol.ac.th
นฤมล ศักดิ์บุญญารัตน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาสรีรวิทยา
narumon.sak@mahidol.ac.th
นันทวรรณ จินากุล
(นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
nanthawan.jin@mahidol.ac.th
นับเงิน คล้ายทอง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
nabngein.khl@mahidol.ac.th
นารถอนงค์ ไทยพิทักษ์
(นักบริหารงานวิจัย)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
nardanong.tha@mahidol.ac.th
นิษฐิดา อาชีพสุจริต
(นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
nidthida.arc@mahidol.ac.th
บุญเกิด กิ่งสวัสดิ์
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
boonkert.kin@mahidol.ac.th
บุษกร ศรีชื่นชม
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
budhsakorn.sri@mahidol.ac.th
ประจักษ์ ขุมพลอย
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
prajak.khu@mahidol.ac.th
ประหยัด สีชมภู
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
prayard.see@mahidol.ac.th
ปัญญนุช วงศ์บุญมาก
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
panyanuch.won@mahidol.ac.th
ปัณเอก เรืองศิริกร
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
ponnaak.rua@mahidol.ac.th
ปาริชาติ สุขสม
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
parichat.sus@mahidol.ac.th
ปุณรดา มงคลชู
(นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
poonrada.rod@mahidol.ac.th
พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
panida.yai@mahidol.ac.th
พรชัย นามวัง
(พนักงานขับรถยนต์)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
pornchai.nam@mahidol.ac.th
พรทิพย์ ลีลาคณาทรัพย์
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
porntip.lel@mahidol.ac.th
พรนัชชา เสนาะพิณ
(นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
pornnuchcha.san@mahidol.ac.th
พัชรพร ภัทรปราโมทย์
(เภสัชกร)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
Patcharaporn.pat@mahidol.ac.th
พัชรี ชูสิงห์
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
patcharee.chs@mahidol.ac.th
พิชชาภา สว่างอารมณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
pichchapa.saw@mahidol.ac.th
พิชานันท์ ลีแก้ว
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
pichanan.lee@mahidol.ac.th
พิณพิศ แสงเภา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
phinnaphit.sae@mahidol.ac.th
พีรพล ทัศนเจริญ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
phiraphon.tha@mahidol.ac.th
พูนทรัพย์ มี้เจริญ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
poonshup.mee@mahidol.ac.th
เพทาย อ่ำเที่ยงตรง
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
patry.amr@mahidol.ac.th
ภัทรพิสิฐ ศุภกิจอุดมการณ์
(เภสัชกร)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
phatharaphisit.sup@mahidol.ac.th
ภารีนุช ไทยปรีชา
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
Phareenuch.tha@mahidol.ac.th
มณฑิตา อ้นรัตน์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาอาหารเคมี
montita.onr@mahidol.ac.th
มณีรัตน์ เที่ยงบุญ
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
maneerat.tia@mahidol.ac.th
มลฤดี จันทร์ฉาย
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
monraudee.chn@mahidol.ac.th
มะนาว แสงเฟื่อง
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
manaw.san@mahidol.ac.th
เยาวสิเนห์ เพ็งผลา
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
yaowasinae.phe@mahidol.ac.th
ระพี สุขธงไชยกูล
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชเคมี
Rapee.suh@mahidol.ac.th
รัชดาพร วรภักดี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
radchadapron.voa@mahidol.ac.th
รัฐศาสตร์ ช้างสุวัฒน์
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
rattasart.cha@mahidol.ac.th
รุชดา มะลิซ้อน
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
ruchda.mal@mahidol.ac.th
ลลนา บิลมูซา
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
lalana.bil@mahidol.ac.th
วงเดือน ศรีสุข
(พนักงานสถานที่)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
wongduan.sri@mahidol.ac.th
วรรณา บัวทอง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานกิจการนักศึกษา
wanna.bua@mahidol.ac.th
วราพร อินทรสุขศรี
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
waraporn.int@mahidol.ac.th
วัชราภรณ์ ศิริสมบูรณ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
watcharaporn.sir@mahidol.ac.th
วารุณีย์ บัวทอง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
warunee.bua@mahidol.ac.th
วาสนา พรหมศิริพร
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
wassana.jun@mahidol.ac.th
วิชุดา รอดเทภัย
(นักประชาสัมพันธ์)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
vichuda.rod@mahidol.ac.th
วิทย์พงศ์ ชลัชสิริชลภัทร
(ช่างก่อสร้าง)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
senee.rok@mahidol.ac.th
วิไลวรรณ ทองใบน้อย
(ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน)
บุคลากรประจำภาควิชาอาหารเคมี
wilaiwan.tho@mahidol.ac.th
ศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
sajeewan.wai@mahidol.ac.th
ศรายุทธ เกลี้ยงลำยอง
(พนักงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
sarayut.Kli@mahidol.ac.th
ศิริพร บุญเกิด
(พนักงานธุรการ)
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
siripron.bun@mahidol.ac.th
ศิริรัตน์ เร่สัน
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
sirirat.res@mahidol.ac.th
ศุภชัย นิลรัตนคุณ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
suphachai.nil@mahidol.ac.th
สหพงศ์ ลี้วรพันธ์ชัย
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
sahapong.lee@mahidol.ac.th
สายัณท์ แป๊ะวงศ์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
sayun.pae@mahidol.ac.th
สิริธร พูลเอี่ยม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
sirithon.kam@mahidol.ac.th
สิริมา นิ่มสุวรรณ
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชกรรม
sirima.nim@mahidol.ac.th
สิริมา วูดเด่น
(นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
sirima.woo@mahidol.ac.th
สิริวรรณ ดวงขุนทด
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ชำนาญงาน))
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
siriwan.duo@mahidol.ac.th
สุกัญญา สุวรรณานุรักษ์
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
sukanya.suw@mahidol.ac.th
สุกานดา สีเหลือง
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
sukanda.boo@mahidol.ac.th
สุคเน ทรรภลักษณ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
sukanea.tap@mahidol.ac.th
สุชัญญา แซ่เอี๊ยว
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
suchanya.sea@mahidol.ac.th
สุดารัตน์ กองแก้ว
(นักบริหารงานวิจัย)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
Sudarut.kon@mahidol.ac.th
สุดารัตน์ อรุณมงคล
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
sudarat.aru@mahidol.ac.th
สุทธิกานต์ ศรไชย
(เจ้าหน้าที่วิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
suttikan.san@mahidol.ac.th
สุทธิชา แย้มสงวน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาชีวเคมี
sutticha.yam@mahidol.ac.th
สุทธินี แทนนิมิต
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
suthinee.tan@mahidol.ac.th
สุนิสา เรืองหอม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
sunisa.rua@mahidol.ac.th
สุพัตรา กองแก้ว
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
supattra.kon@mahidol.ac.th
สุพิน สรรค์วิทยากุล
(นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
supin.san@mahidol.ac.th
สุภาพร กลิ่นจันทร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
supaporn.kli@mahidol.ac.th
สุภาวดี ทิมอ่ำ
(นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
supavadee.tim@mahidol.ac.th
สุรัญชนา แก้วสถิตย์
(นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
surunchana.kae@mahidol.ac.th
สุวิน กอเจริญทรัพย์
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
suwin.koc@mahidol.ac.th
เสาร์ ปรางทิพย์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
saur.pra@mahidol.ac.th
โสรัจ ทัศนเจริญ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
บุคลากรประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
soraj.tas@mahidol.ac.th
อจลา ประชาญสิทธิ์
(นักวิทยาศาสตร์)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
achala.pra@mahidol.ac.th
อนุษรา วงษ์ประไพ
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
anootsara.won@mahidol.ac.th
อมรรัตน์ ใจละม่อม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
amonrut.jai@mahidol.ac.th
อมรรัตน์ เกิดวงษ์
(นักทรัพยากรบุคคล)
บุคลากรประจำงานบริหารทั่วไป
Amornrat.koe@mahidol.ac.th
อรณัฐ รัชตพงศ์บวร
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
Oranat.rat@mahidol.ac.th
อรัญญา ศรีบุศราคัม
(นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร (ผู้ชำนาญการ))
บุคลากรประจำสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
arunya.sri@mahidol.ac.th
อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์
(นักวิชาการศึกษา)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
aomjai.kon@mahidol.ac.th
อัครพล ยีมะลี
(นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานกลยุทธ์และแผน
akalapon.yee@mahidol.ac.th
อัญมณี มานะดี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
บุคลากรประจำงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
anyamanee.man@mahidol.ac.th
อัมพร สงคศิริ
(นักวิเทศสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ))
บุคลากรประจำงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
amporn.son@mahidol.ac.th
อารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
บุคลากรประจำงานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ
araya.but@mahidol.ac.th
อารีย์วรรณ นามบุตร
(นักวิชาการพัสดุ)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
areewan.nam@mahidol.ac.th
อิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
บุคลากรประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
ithipol.ith@mahidol.ac.th
อุไรวรรณ พวงทอง
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
บุคลากรประจำงานคลังและพัสดุ
uraiwan.top@mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้