ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5402   โทรสาร :ภาควิชาเภสัชเคมีรับผิดชอบสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาภาคบังคับที่ภาควิชารับผิดชอบได้แก่ เภสัชอินทรีย์เคมี , เภสัชอนินทรีย์เคมี และเภสัชวิเคราะห์ ภาควิชาได้จัดเตรียมวิชาเลือกในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์, การออกแบบสูตรโครงสร้างของยาและการสังเคราะห์ยา และอาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นอาจารย์ผู้ร่วมควมคุมสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

หลักสูตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย

-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ( Master of Science in Pharmacy Program)

-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ทางเภสัชเคมี และ พฤกษเคมี( Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry )

-เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางเภสัชเคมีและ พฤกษเคมี ( Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry )

งานวิจัยที่สำคัญภายในภาควิชาเภสัชเคมีศึกษาได้แก่ออกแบบสูตรโครงสร้างยาและการสังเคราะห์ยา, สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ เครื่องมือในการวิเคราะห์ยา ทางภาควิชามีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับงานวิจัยยาตัวใหม่ๆได้ นอกจากนี้ทางภาควิชาได้มีกิจกรรมจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมเป็นครั้งคราว

โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5402   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020