ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5602,5603   โทรสาร :ภาคสรีรวิทยารับผิดชอบสอนเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ , สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และรับผิดชอบสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งอาจารย์จะรับผิดชอบในแต่ละรายวิชารวมทั้งวิชาเลือก เช่น คอมพิวเตอร์ในทางเภสัชกรรม , อาหารและยาในทางกีฬาและการออกกำลังกาย

งานการวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาสรีรวิทยาได้ทำการวิจัยในหลายระบบ เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบทางเดินอาหาร , ระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหัวใจ และระบบประสาท เป็นต้น โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ซึ่งมีผลงานวิจัยได้ถูกตีพิมพ์เป็นวรสารภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้อาจารย์ในภาควิชามีบทบาทเป็นเภสัชกรชุมชนในร้านขายยาของคณะ รวมทั้งจัดการประชุมด้านการศึกษาและการอบรมของสรีรวิทยาสมาคมและคณะเภสัชศาสตร์


โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 5602,5603   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020