ทำเนียบผู้บริหาร


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, Ph.D.

Email : deanpy@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
รศ.ดร.ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์, Ph.D.

Email : wisuda.suv@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, Pharm.D.

Email : surakit.nat@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ.ดร.ภก. วิชิต โนสูงเนิน, Ph.D.

Email : wichit.nos@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง, Ph.D.

Email : mullika.tra@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ภญ. ศิตาพร ยังคง, Ph.D.

Email : sitaporn.you@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ภก. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล, Ph.D.

Email : veerawat.tee@mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020