เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8704ภาควิชาอาหารเคมี มีรายวิชาซึ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 3 รายวิชา ได้แก่ อาหารเคมี โภชนบำบัด และปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ โดยทั้ง 3 รายวิชาเป็นวิชาบังคับซึ่งเปิดสอนในชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้ ทางภาควิชายังมีโครงการพิเศษที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำวิจัยของนักศึกษาอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2556 ภาควิชาอาหารเคมีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนี้มีรายวิชาบังคับ 8 รายวิชา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 อาหารเพื่อสุขภาพ 1 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เคมีของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ สัมมนาด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 1 และ 2 และวิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ 1 ส่วนรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ได้แก่ การศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยา เภสัชวิทยา ระบาดวิทยา และทางคลินิก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 อาหารเพื่อสุขภาพ 2 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

งานวิจัยในภาควิชาอาหารเคมีครอบคลุมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชอาหารและสมุนไพร การประเมินผลิตภัณฑ์อาหารด้วยประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร เทคโนโลยีการอาหาร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษาผลของการแปรรูปที่มีต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์ในพืชอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร และโภชนาการ โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา


โทรศัพท์ : 0-2644-8704

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้