รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 1/11  
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
โดย/จาก: ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย เมื่อ 10/08/2563

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
โดย/จาก: ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย เมื่อ 10/08/2563

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Biotechnology (PPCP)
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019 ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 15/11/2562

หัวข้อ: Anti-inflammatory activity of Schizophyllum commune extractsผู้ได้รับ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
รางวัลที่ 3 Innovative Idea Competition
โดย/จาก: การประชุมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage: TSAJ) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 26/10/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :นายธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์
รางวัล Best Student Poster Presentation Award
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ Health Technology Assessment International Conference (HTAi) 2019 ประเทศเยอรมนี เมื่อ 19/06/2562

หัวข้อ: Cost effectiveness analysis of Hepatitis A vaccination in Kerala state, Indiaผู้ได้รับ :Mr. Yogesh Krisnarao Gurav (รองศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 1 ประเภท Poster Presentation
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อ 26/04/2562

หัวข้อ: Cost-utility analysis of different renal replacement therapy modalities for end stage renal disease patients in Thailandผู้ได้รับ :แพทย์หญิงมณฑิรา อัศนธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 1/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020