เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 1/16  
Best Student Presentation Award - Pharmacological mechanisms of antihyperglycemic effect of Lysiphyllum strychifolium (Craib) A. Schmitz water leaf extract and Development of Microcapsules for Nutraceutical products
โดย/จาก : The 144th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2024-04-23
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Arman Syah Goli (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ)
Best Oral Presentation - Development of tumour microenvironment responsive nano-carriers for targeted delivery of Avocado seed extract as adjuvant therapy in Hepatocellular carcinoma
โดย/จาก : The 39th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS39) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-20
ผู้ได้รับรางวัล : Dr. Aalok Basu (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์)
Best Poster Presentation - Novel nanotheranostics of hollow mesoporous silica loaded doxorubicin and seed kernel extract from Mangifera indica L. as adjuvant therapy against hepatocellular carcinoma
โดย/จาก : The 39th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS39) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-20
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวอรุณศจี แซ่เบ๊ (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์)
Nagai Award Thailand 2023 - ผลงานวิจัยเรื่อง "Comparative efficacy and safety of pharmacologic interventions to prevent mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a systematic review and network meta-analysis"
โดย/จาก : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-19
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
Nagai Award Thailand 2023 - Comparative efficacy and safety of pharmacologic interventions to prevent mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a systematic review and network meta-analysis
โดย/จาก : Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2024-03-19
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
การรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) - ระดับ Senior Fellow
โดย/จาก : UKPSF ประเทศอังกฤษ
วันที่รับรางวัล : 2024-01-25
ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์
  หน้า 1/16  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้