เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 1/11  
รางวัล Nagai Award Thailand 2021
โดย/จาก: The Nagai Foundation, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 24/03/2565

หัวข้อ: Real-World Comparative Effectiveness and Safety of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants vs. Warfarin in a Developing Countryผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก
โดย/จาก: Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 02/11/2564

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก
โดย/จาก: Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 02/11/2564

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
โดย/จาก: ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย เมื่อ 10/08/2563

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
โดย/จาก: ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย เมื่อ 10/08/2563

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Biotechnology (PPCP)
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019 ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 15/11/2562

หัวข้อ: Anti-inflammatory activity of Schizophyllum commune extractsผู้ได้รับ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
  หน้า 1/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้