ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 1201   โทรสาร :เป้าหมายของภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมคือการเปิดรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติการ ที่มีความสำคัญกับการออกแบบตำรับยา และการผลิตระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับทางเภสัชกรรม

ภาควิชาได้รับผิดชอบหลักสูตรสำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยรายวิชาครอบคลุมเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของระบบการนำส่งยาในร่างกาย , กระบวนการผลิต และเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ ในอุตสาหกรรม รวมทั้งหลักการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์และการบริหารเภสัชศาสตร์

ภาควิชาได้จัดให้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายชนิด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เช่น การใช้เครื่องตอกยาเม็ดด้วยมือ , เครื่องตอกยาเม็ดที่ด้วยเครื่องจักร, เครื่อง fluidized bed top spray , bottom spray , เครื่อง tangential spray หรือ เครื่อง rotary coaters และ เครื่องพ่นแห้งระดับนำร่อง

ในห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมนั้น จัดได้ว่าเป็นภาควิชาชั้นนำในอุตสาหกรรมสมัยใหม่, งานวิจัยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม และ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ และเปิดให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมยาโดยทั่วไปโทรศัพท์ : +66 026448677-91 ต่อ. 1201   โทรสาร :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020