เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

Slogan: “Faculty of Pharmacy, Mahidol University: Your first step to better future”

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 18 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 7 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพ ดำเนินการสอนด้วยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ผลัดเปลี่ยนเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก - Master of Science in Pharmacy Program in Clinical Pharmacy
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ - Master of Science in Pharmacy Program in Pharmaceutics
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี - Master of Science in Pharmacy Program in Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Phytochemistry
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล - Master of Science in Pharmacy Program in Pharmacology and Biomolecular Science
 • ดูรายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สำหรับแพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, พยาบาล, นักวิทยาศาสตร์, นักเทคนิคการแพทย์, วิศวกร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Health Technology Assessment - Master of Science Program in Health Technology Assessment
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ - Master of Science Program in Nutraceuticals and Functional Foods
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี - Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ - Master of Science Program in Biopharmaceutical Sciences
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร - Master of Science Program in Social, Economic and Administrative Pharmacy
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ - Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ - Master of Science Program in Phytopharmaceutical Sciences
 • ดูรายละเอียด

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต Health Technology Assessment - Doctor of Philosophy Program in Health Technology Assessment
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก - Doctor of Philosophy Program in Clinical Pharmacy
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ - Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutics
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี - Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ - Doctor of Philosophy Program in Biopharmaceutical Sciences
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร - Doctor of Philosophy Program in Social, Economic and Administrative Pharmacy
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ - Doctor of Philosophy Program in Phytopharmaceutical Sciences
 • ดูรายละเอียด
ภาพประกอบจาก http://samblair.files.wordpress.com/2012/03/cells_under_microscope_.jpg
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เสียงจากศิษย์เก่า

Wei Lin (China)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้