เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

สภาอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ

รองศาสตราจารย์
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

รองศาสตราจารย์
ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์

อาจารย์
ธีรวัฒน์ สงสีจันทร์

กรรมการคณะ


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการคลัง กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอาหารเคมี กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร กรรมการ
สภาอาจารย์ กรรมการ
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้