สภาอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐวุฒิ เจริญไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร

กรรมการคณะ


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการคลัง กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาอาหารเคมี กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร กรรมการ
สภาอาจารย์ กรรมการ
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020