ทำเนียบผู้บริหาร


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ, Pharm.D.

Email : deanpy@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการคลัง
ผศ.ดร.ภญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ, Ph.D.

Email : anchalee.jin@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ, Ph.D.

Email : montree.jat@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
รศ.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล, Pharm.D.

Email : preecha.mon@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, Ph.D.

Email : luerat.anu@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, Ph.D.

Email : usa.chi@mahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์, Ph.D.

Email : brompoj.pru@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์, Ph.D.

Email : doungdaw.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ
ผศ.ดร.ภก. ณัฐวุฒิ เจริญไทย, Ph.D.

Email : nattawut.chr@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์, Pharm.D.

Email : supatat.chu@mahidol.ac.th
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020