เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


Trans-fatty acids in fried foods and baked foods


Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand

อ่านแล้ว 25,773 ครั้ง  
ตั้งแต่วันที่ 02/10/2554
อ่านล่าสุด 1 วันที่แล้ว
https://tinyurl.com/y85du6x2
Scan เพื่ออ่านบนมือถือของคุณ https://tinyurl.com/y85du6x2
 


Trying to stay away from your favorite cakes to keep you healthy? Did you calm your cravings by nibbling on cookies, biscuits, pies or turnovers? Have you made the right decision? Not so sure, are you! 
Cookies, biscuits, pies, turnovers, and all baked foods of similar category contain major ingredients, flour, butter/margarine/shortenings, and sugar. Generally speaking, margarine and shortenings are preferred since they help maintain the shape of baked foods such as cookies. Cookies made from shortenings stay crisper and are less brittle than ones using butter. Moreover, the aroma of baked foods will not be too “buttery”, which is how most consumers prefer it. Deep-fried or pan-fried foods e.g. fried chicken, French fries, fried/baked snacks which appear dry on the outer surface and non-oily to the touch should be viewed with suspicion for using shortenings in the recipes unless they have been prepared by experienced chefs or bakers. 

 

How are margarine and shortenings processed?
Shortenings and some type of margarine are manufactured using the hydrogenation process. The process converts liquid vegetable oil into solid vegetable fat (plastic fat) by the addition of hydrogen at double bonds of the unsaturated fatty acids, thus making the oil more saturated. Generally, hydrogenation of fats is not carried to completion, and fats are hydrogenated only partially. This results in parts of cis-fatty acids (cis-isomers) being transformed into trans-fatty acids. By the end of the hydrogenation process, the content of trans-fatty acids can increase from 0% of all isomers (in liquid vegetable oil) to 26.8-59.1% (in plastic fat).

What are the detrimental health effects of trans-fatty acids?
According to several human studies, sufficiently high dietary trans-fatty acids could increase LDL-cholesterol (the “bad” cholesterol) and decrease HDL-cholesterol (the “good” cholesterol) levels, compared with diets high in cis-fatty acids. Compared with control diets essentially trans-free, the dietary levels of trans-fatty acids which increased LDL-cholesterol appeared to be approximately 4% of energy or higher whereas the dietary levels of trans-fatty acids which decreased HDL-cholesterol appeared to be approximately 5%-6% of energy or higher.
In summary, consuming diets high in trans-fatty acids will increase the risk of coronary heart disease.

Contents of trans-fatty acids in several types of food fats/products
trans-fatty acids can be found in shortenings used in cookies, biscuits, and baked foods, margarine, and frying fats. They vary in level as shown in the following table.
 

Food fats

trans-fatty acids content
(% of total fatty acids)

Frying fats
Margarine/spreads

Shortenings
Beef and dairy fat

0%-35% of fatty acids
Fat: 0%-25% of fatty acids
Product: 0%-15% by weight
0%-30% of fatty acids
3% of fatty acids


However, food manufacturers have been trying to use or develop the hydrogenation process to reduce or eliminate trans-fatty acids in their products. Therefore, before you purchase these food fats, spend a few minutes reading the label and buy the products that provide the lowest contents of trans-fatty acids or those which are trans-fatty acids free.

At what level should one limit the content of dietary trans-fatty acids?
According to the studies, trans-fatty acids can be more detrimental in increasing the risk of coronary heart disease than saturated fatty acids.
Currently, the American Heart Association has issued a Dietary Recommendation for trans-fatty acids of <1% Energy. The figure is much lower than the level recommended for saturated fatty acids (<7% Energy). Other health professional organizations issued a more general Dietary Recommendations for trans-fatty acids, “as low as possible”. Naturally, avoiding trans-fatty acids as much as possible in your diets should be the healthier choice, in relation to coronary heart disease risk.

Levels of trans-fatty acids in deep-fried/fried foods and baked foods
In choosing cookies, biscuits, and baked foods packed by industrial manufacturers, one should take time inspecting the ingredients shown on the label---whether or not the products contain margarine or shortenings. In case they do, the label should provide the contents of trans-fatty acids.
As for fast foods (deep-fried in shortenings), baked foods, snack bars or sticks with dry, non-oily outer surface, etc., where no labels are attached, one should be aware of the possible presence of trans-fatty acids. Thus, one is totally reliant on the ethics and responsibility of the food caterer.
The contents of trans-fatty acids in the following table were extracted from some studies outside Thailand.
 

Food item

trans-fatty acids content
(min.-max.)
(% of total fatty acids)

Hamburger
Fried chicken
Nuggets
French fries
Cookies
Granola bars
Pies and turnovers

3.0-9.6
0.4-38
2.08-56.7
0.45-56.9
1.3-45.6
5.1-21.7
6.33-16.63

Note: Sample figures were extracted in part from studies outside Thailand. Please do not link them to the food products available in Thailand. The content of trans-fatty acids in any food product depends on the particular food fats used in the preparations


The best practice is to avoid consuming deep-fried foods, crispy baked foods which look “suspicious”. In case your cravings get the better of you, try to avoid consuming high quantities of such foods, and only infrequently.
As a city dweller, my wish is to live to see the day when Bangkok follows New York City in banning, throughout the city, the use of fats containing trans-fatty acids in restaurants and bakeries (the only exception being those in manufacturers’ packages). Then, people living in Bangkok might be better off healthwise against the risk of coronary heart disease.

Note : an educational article about foods and nutrition by Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry. Edited by N.&V.P. of U.K.

 

แหล่งอ้างอิง/ที่มา
 1. Aro A, Amaral E, Kesteloot H, Rimestad A, Thamm M, van Poppel G. trans fatty acids in French fries, soups, and snacks from 14 European countries: The Transfer study. J Food Comp Anal 1998; 11:170-7.
 2. Ascherio A, Katan M, Zock PL, Stampfer MJ, Willett WC. trans fatty acids and coronary heart disease. N Engl J Med 1999; 340:1994-8.
 3. Chow CK, ed. Fatty acids in foods and their health implications. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2008.
 4. Elias SL, Innis SM. Bakery foods are the major dietary source of trans-fatty acids among pregnant women with diets providing 30 percent energy from fat. J Am Diet Assoc 2002; 102:46-51.
 5. Huang Z, Wang B, Pace RD, Oh J-H. trans fatty acid content of selected foods in an African-American community. J Food Sci 2006; 71:322-7.
 6. Hunter JE. Dietary levels of trans-fatty acids: basis for health concern and industry effects to limit use. Nutr Res 2005; 25:499-513.
 7. Innis SM, Green TJ, Halsey TK. Variability in the trans fatty acid content of foods with a food category: implications for estimation of dietary trans fatty acid intakes. J Am Col Nutr 1998; 18:255-60.
 8. Judd JT, Clevidence BA, Muesing RA, Wittes J, Sunkin ME, Podczasy JJ. Dietary trans fatty acids: effects on plasma lipids and lipoproteins of healthy men and women. Am J Clin Nutr 1994; 59:861-8.
 9. Judd JT, Baer DJ, Clevidence BA, Kris-Etherton P, Muesing RA, Iwane M. Dietary cis and trans monounsaturated and saturated fatty acids and plasma lipids and lipoprotein in men. Lipids 2002; 37:123-31.
 10. Mensink RP, Katan MB. Effect of dietary trans fatty acids on high-density and low-density lipoprotein cholesterol levels in healthy subjects. N Engl J Med 1990; 323:439-45.
 11. Slover HT, Lanza E, Thompson RH, Jr. Lipids in fast foods. J Food Sci 1980; 45:1583-91.
 12. Smallbone BW, Saharabudhe MR. Positional isomers of cis- and trans-octadecenoic acids in hydrogenated vegetable oils. Can Inst Food Sci Technol J 1983; 18:174-7.
 13. Stender S, Dyerberg J, Astrup A. High levels of industrially produced trans fat in popular fast foods. N Engl J Med 2006; 354:1650-2.
 14. Strocchi A. Fatty acid composition and triglyceride structure of corn oil, hydrogenated corn oil, and corn oil margarine. J Food Sci 1981; 47:36-9.
 15. Zock PL, Katan MB. Hydrogenation alternatives: effects of trans fatty acids and stearic acid versus linoleic acid on serum lipids and lipoproteins in humans. J Lipid Res 1992; 33:399-410.
เปิดอ่านด้วย Google Doc Viewer ดาวน์โหลดบทความ (pdf) ดูบทความอื่นๆ

บทความที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความนี้

งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมดข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์บทความ:
บทความในหน้าที่ปรากฎนี้สามารถนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้การนำไปทำซ้ำนั้นยังคงต้องปรากฎชื่อผู้แต่งบทความ และห้ามตัดต่อหรือเรียบเรียงเนื้อหาในบทความนี้ใหม่โดยเด็ดขาด และกรณีที่ท่านได้นำบทความนี้ไปใช้ในเว็บเพจของท่าน ให้สร้าง Hyperlink เพื่อสร้าง link อ้างอิงบทความนี้มายังหน้านี้ด้วย

-

 ปรับขนาดอักษร 

+

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้