ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567
ในรูปแบบออนไลน์ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-005-07-2567 จำนวน 15.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2) เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมวัตถุดิบ การพิสูจน์เอกลักษณ์สมุนไพร การผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: watcharaporn.sir@mahidol.ac.th (คุณวัชราภรณ์ ศิริสมบูรณ์) โทรศัพท์ 02-644-8702  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 2,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_ผลิต_ รุ่น 2 CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น2) 1-2 กค.67 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:55น.
- ขออนุมัติจัดประชุมโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1-2 กค.67 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:55น.
   


 
https://tinyurl.com/ys8jxxce ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C191-0001 นางสาว วรรษชล กัญญ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
2 C191-0002 ภญ. ศิวากร รัตน**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
3 C191-0005 นางสาว สุภาภรณ์ พิณท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
4 C191-0011 ภก. ปฏิภาณ สุขเ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
5 C191-0012 นางสาว ปัญญาภรณ์ แสงม* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
6 C191-0013 นาย ธานี นกเข*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
7 C191-0014 นาย อนันต์ จันท******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
8 C191-0015 นางสาว ทิพย์นรินทร์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
9 C191-0016 นางสาว แก้วทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
10 C191-0017 นาย สมศักดิ์ ปราง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
11 C191-0019 นางสาว ดุษฎี หาญไ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
12 C191-0021 ภญ. ศรีสุพร ลี้ส********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
13 C191-0023 นาง รุ่งทิพย์ ธรรม*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
14 C191-0024 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C191-0025 ภก. นเรศ ไสยว*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
16 C191-0026 นางสาว จิราภรณ์ มินอ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
17 C191-0028 นาย รุ่งตะวัน เจีย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
18 C191-0029 นาย ปฏิพัทธ์ ธนสุ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
19 C191-0030 นางสาว สุรภา เจริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
20 C191-0031 นาง พัชสุภา นิบุ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C191-0042 ภญ. ณัทศ์อรรวินท์ ประส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online 2500.0 THB
2 C191-0044 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online 2500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C191-0003 ดร. โชคชั หะริ********* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
2 C191-0004 ภญ. เกศรา เกิด******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
3 C191-0006 นางสาว น้ำเพ็ชร อักษ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
4 C191-0007 ภก. ศุภวิช ทองพ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
5 C191-0008 นางสาว ธนวรรณ บุญไ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
6 C191-0009 นางสาว อุไร จิตร*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
7 C191-0010 ภญ. สมสมร สุขเ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
8 C191-0018 ภญ. อรภา สกุล******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
9 C191-0020 นาย สมศักดิ์ สินส********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
10 C191-0022 นางสาว จิระพรรณ มูลจ**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
11 C191-0027 ภญ. สุรี เฮงจ******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
12 C191-0032 ภก. ชัยเพชร ฉัตร******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
13 C191-0033 ภญ. กุลนิธี บุญด****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
14 C191-0034 ภญ. พนิดา อริย******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
15 C191-0035 นาย ภานุวัฒน์ ทองส*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
16 C191-0036 นางสาว สุภาลักษณ์ หวัง******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
17 C191-0037 นางสาว จันทร์ทิพย์ ทองจ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
18 C191-0038 นาง ศรัณยา รักเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
19 C191-0039 นางสาว ธนียา ตาณเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
20 C191-0040 นาง พรพรรณ มณีว**** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
21 C191-0041 นางสาว ดวงนภา แดนบ******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
22 C191-0043 ภก. อธิษฐ์ รัตน***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THB
23 C191-0045 ดร. เต็มศิริ สุวร** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
2500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ ปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย (AMD)
อาจารย์ ดร. ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหา...
วิตามินซีกับโรคเกาต์
ผศ.ดร.ภญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร...
ถั่วเหลือง .. ธัญพืชมีประโยชน์
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศา...
...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554