ติดต่อเรา
 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : Smart Kidney (เรารักไต)
วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-013-05-267 จำนวน 7.0 หน่วยกิต
 
 
   
โรคไตเป็นปัญหาทางระบบสาธารณสุขที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยนั้นพบว่ามีสูงถึงประมาณ 11.6 ล้านคน และติด 1 ใน 5 อันดับของประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงสุด ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม Noncommunicable diseases (NCDs) อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำให้ไตบาดเจ็บ เช่น การรับประทานอาหารเค็ม การใช้ยา NSAIDs การใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือการได้รับสารเคมีโลหะหนัก โดยมีการรายงานว่าในปี 2565 พบ 1 ใน 25 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลายเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังรายใหม่
จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ดำเนินเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้จำนวนของผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ ซึ่งผลพวงจากการมีอายุที่ยืนนานขึ้น ส่งผลให้ไตซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างมากในการกรองและขับของเสียออกจากร่างกาย ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ รวมถึงควบคุมสมดุลกรด-ด่าง ทำงานได้ลดลง นอกจากนี้การมีอายุที่ยืนนานมักจะมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการเกิดโรค NCDs ซึ่งเป็นสิ่งเร้าในการก่อให้เกิดอุบัติการณ์การเกิดโรคตามรายงานข้างต้น โดยประสิทธิภาพการทำงานของไตที่ลดต่ำลง สามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น โลหิตจาง ตัวบวม ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง โรคกระดูก ภาวะสับสน และเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย : Smart Kidney เรารักไต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของไต และสร้างความตระหนักถึงภัยเงียบที่นำไปสู่การเกิดโรคไต รวมถึงการป้องกันการเกิดโรคทั้งในบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขได้

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตาม E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รบกวนโปรดตรวจสอบ Junk E-mail ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 700.00 THB
บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 800.00 THB
ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 700.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรารักไต หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25/1/2567 11:31น.
- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ เรารักไต Website หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2/4/2567 8:58น.
- โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการ Smart Kidney 11.4.67 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/4/2567 11:12น.
   


 
https://tinyurl.com/yqhxhx9c ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C190-0002 ดร. กมล ไชยส***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
2 C190-0003 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C190-0004 นาง จันทรกานต์ คีรี*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
4 C190-0005 ภญ. ณิรดา เจริ******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
5 C190-0006 ภญ. พรพิมล ติรว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
6 C190-0007 ภญ. กชกร มาบุ** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
7 C190-0008 รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
8 C190-0009 รศ.ภญ. ยุวดี วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
9 C190-0010 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
10 C190-0011 ภญ. ปิยวรรณ นามท** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
11 C190-0012 ภญ. ศิวพร เมหิ บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
12 C190-0013 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C190-0014 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
14 C190-0016 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C190-0017 ภญ.ดร. อโนมา เจริ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
16 C190-0018 รศ.ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
17 C190-0019 คุณ มณฑณัช ชาติ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
18 C190-0020 ภญ. อัญชนา เหลี******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
19 C190-0021 ภญ. นฤมล รุ่ง*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
20 C190-0022 ภญ. สุภาภรณ์ สัจว*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
21 C190-0024 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
22 C190-0025 ภญ. นิรมล นภดล******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
23 C190-0026 ภญ. พัชรี เจริ********** ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
24 C190-0027 ภก. ประดิษฐ์ กวิน****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
25 C190-0028 ภญ. จนัญญา ธนาบ**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
26 C190-0029 ภญ. ฑิตาพันธุ์ สุวั******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
27 C190-0030 ภญ. จินตนันท์ เจริ**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
28 C190-0031 ภญ. ภัทรลภา วงศ์***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
29 C190-0032 ภญ. วรรณนฤมล ปัญญ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
30 C190-0033 ภญ. นพวรรณ ชัยว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
31 C190-0034 ภญ. ไพทร ลิมป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C190-0035 ภก. วิสิฏฐ์ศรี จงรั******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C190-0036 ภญ. ลักขณา โกรธ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
34 C190-0037 ภก. พรชัย ปุ่น***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
35 C190-0038 ภญ. กรองทอง พุฒิ***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
36 C190-0039 อ.ภญ. กัลยาณี โตนุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C190-0040 ผศ.ภญ. ศยามล สุขข* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
38 C190-0041 ผศ.ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
39 C190-0042 ผศ.ภญ. นิศารัตน์ ศิริ************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C190-0043 ผศ.ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C190-0044 ผศ.ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C190-0045 ผศ.ดร. ยิ่งรัก ช่วย*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C190-0046 อ.ภญ. ชญานิน กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C190-0047 ผศ.สพญ. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C190-0050 ภญ. พิชามญชุ์ ญาณศ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C190-0051 ภญ. ฤทัยทิพย์ ไกรน*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
47 C190-0052 นางสาว ธนัชพร คงไช* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
48 C190-0053 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
49 C190-0054 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
50 C190-0055 ภญ. มนัสวี แพรก**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
51 C190-0056 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโต************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C190-0057 ภญ. วันทนาทิพย์ ใจตุ** ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
53 C190-0058 ภก. ภูมิภัทร ทยาว****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
54 C190-0059 ภก. วัชรเดช จิรเ********** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
55 C190-0060 ภญ. วรรณพร เจริ******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
56 C190-0061 ภญ. วิมลจิต จันท******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
57 C190-0062 นางสาว ปรีญาภรณ์ สุขะ*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
58 C190-0063 นางสาว พีโชบล กมลเ******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
59 C190-0064 นางสาว พรพรรณ พุฒผ* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
60 C190-0066 ภญ. สุดารัตน์ อัตถ******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
61 C190-0067 ภก. ชีวานนท์ พิพั*********** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
62 C190-0068 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
63 C190-0069 ภก. ตรีภพ สังฆ****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
64 C190-0071 ภญ. สุดารัตน์ พิมพ****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
65 C190-0072 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุ******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
66 C190-0073 ภญ. ศุทธินี ทรัพ*********** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
67 C190-0074 นางสาว รุจิรา นีระ**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
68 C190-0075 ภก. อภิรัตน์ ชูเช************* ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
69 C190-0077 ภญ. ณัฏฐ์ชพัชร์ ปัญญ***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
70 C190-0078 ภก. ธวัชชัย ครอง*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
71 C190-0079 ภญ. วราภรณ์ ภิรม*********** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
72 C190-0080 นางสาว พิมพ์สุภางค์ พุฒห**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
73 C190-0081 ภญ. เสาวรัตน์ ผาเจ*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
74 C190-0082 ภก. นฤบดี ผดุง****** ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
75 C190-0083 นางสาว ณิชชา ค้าม*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
76 C190-0084 ภญ. วรวรรณ ชาญส******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
77 C190-0085 ภญ. รสิตา ลีลา******* ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
78 C190-0086 นาง พัณณินธ์ พูลท***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
79 C190-0087 ภญ. เพ็ญสุพรรณ สิทธ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
80 C190-0088 ภญ. สุวิภรณ์ ทองฤ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
81 C190-0089 ภญ. วนโสภิณ ทองป***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
82 C190-0090 ภญ. ณัชชา จันท*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
83 C190-0091 ภญ. ณภาภัช กิตต******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
84 C190-0093 นางสาว บุษบา อุมา บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
85 C190-0094 ภญ. สารทศิริ ณะนว* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
86 C190-0095 ภญ. พีรยา รินร**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
87 C190-0097 ภญ. รุ่งฟ้า สราญ****** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
88 C190-0098 ภญ. กรพินธุ์ ชัยว********* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
89 C190-0099 ภญ. สรวีย์ สุริ******** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
90 C190-0100 นางสาว อารีรัตน์ ศรีส* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
91 C190-0101 นางสาว กาญจนา จิตต*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
92 C190-0102 นาง อรัญญา กางเ** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
93 C190-0103 นางสาว พัฒนี คำพิ***** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 online
94 C190-0104 ภญ. ณันทิยา สุขเ*** ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
95 C190-0105 ภญ. นันทนา จงบุ** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
96 C190-0106 ร.อ.หญิง ภญ. พัชรวดี คชวง** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
97 C190-0107 น.ท.หญิง วรรส วรวง** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
98 C190-0108 พท.ภ สุรียทิพย์ ประย******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
99 C190-0109 อ.ภก. ชัยวัฒน์ เอนก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C190-0110 ภญ. กนกวรรณ โมรา บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
101 C190-0111 ผศ.ดร. ธันยวัน สวนท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
102 C190-0112 น.อ.หญิง รัตนา แสนอ*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
103 C190-0113 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
104 C190-0115 ภญ. จารวี โชคบ********* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
105 C190-0116 ภญ. กิตติยา เที่******* ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online
106 C190-0118 ภญ. ศุลีกร พิศิ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
107 C190-0119 ภก. สามารถ สุนท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
108 C190-0120 ภก. มนต์ชัย สีอุ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
109 C190-0121 นาย วีระพันธ์ วงษ์*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
110 C190-0122 นาย อภิชาติ ถามา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
111 C190-0123 ภญ. อรวรรณ อมรท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
112 C190-0124 ภญ. ไพลิน วาสน***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
113 C190-0125 ภญ. ปณิสรา มณีร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
114 C190-0126 ภก. นพดล เทีย******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
115 C190-0127 ภญ. สโรชา พีรพ******* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
116 C190-0128 ภญ. นิลเนตร รัดส**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
117 C190-0129 คุณ กมลชนก ไม้เ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
118 C190-0130 คุณ กฤษฎารัฐ กุลช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
119 C190-0131 คุณ พัฒนพงศ์ นพรั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
120 C190-0132 ภก. ปริวรรต วรภา****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
121 C190-0133 ภญ. อังคนา อังค****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
122 C190-0134 ภญ. สุดาสินี สอนส*** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
123 C190-0135 ภญ. สุธีรา แสนเ**** บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
124 C190-0136 ภญ. วัลลยา เหล่********* บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567 online
125 C190-0137 ภก. สุชิน ชาวน** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
126 C190-0138 ภญ. เพชรลดา ชีวะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
127 C190-0139 ภก. ธนวัฒน์ อุดม** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
128 C190-0140 ภญ. ภัทราลี ศรีศ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
129 C190-0141 ภญ. ณัฐธิดา เอกธ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
130 C190-0143 ผศ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C190-0001 ภญ. วิภาดา สุดา********** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
2 C190-0015 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมล***** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
3 C190-0023 ภก. ปรมินทร์ ผาแก** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
4 C190-0048 ภก. สมยศ ศรีข********* (online) ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
700.0 THB
5 C190-0049 ภญ. สุพพัต ตันต***** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
6 C190-0065 ภญ. เพ็ญพักตร์ ประส*** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
7 C190-0070 ภญ. ภรภัทร เอีย***** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567
800.0 THB
8 C190-0076 ภก. อนันต์ เหรา**** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567
800.0 THB
9 C190-0092 ภญ. สุชาวดี จงโช********** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567
800.0 THB
10 C190-0096 ภญ. กรพินธุ์ ชัยว********* (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
700.0 THB
11 C190-0117 ภก. กิจขจร ปัญญ***** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567
800.0 THB
12 C190-0142 ภญ. วรวรรณ ชาญส******** (online) บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2567
800.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
สิว(acne) จัดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นทั้งชายและ...
ทาสสเต็ก อ่านที่นี่... กินอาหารปิ้งย่าง ได้อะไรเป็นของแถม
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
คิดอย่างไร ... ไกลความเครียด
รองศาสตราจารย์ยุวดี วงษ์กระจ่าง นางสาวชญานุตม์ นิรมร คณะเภสัชศาส...
กลูโคซามีนซัลเฟต (glucosamine sulphate) กับโรคข้อเสื่อม (osteoarthristis)
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554