ติดต่อเรา
 ก้าวทันเครื่องสำอาง 4: Impact of cosmetic sustainability and new era of active ingredients
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-015-07-2567 จำนวน 9.5 หน่วยกิต
 
 
   
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าสูง โดยในปี พ.ศ. 2565 มีรายงานว่า เครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญของประเทศไทยที่สร้างรายได้เข้าประเทศโดยมีมูลค่าถึง 8.27 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มของมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มกลับมาดีขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง นอกจากนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 2.82 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565 และเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 จากข้อมูลดังกล่าวมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566-2567 แนวโน้มของการส่งออกของเครื่องสำอางไทยมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง 12.4% และ 14.8% ตามลำดับ นอกจากนี้ทาง Krungthai COMPASS ได้ประเมินสถานการณ์ในอีก 6-7 ปี ข้างหน้า ว่าตลาดเครื่องสำอางมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานด้านการตลาดของ Grand View Research ที่คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2573 จะมีมูลค่ากว่า 3.23 แสนล้านบาท และมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 5.0% ต่อปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2573) หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 1.5 เท่า


จากกระแสของการรักษ์โลกของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นทั่วโลก โดยแนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเกิดความตระหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งข้อกำหนดด้านกฎหมายของเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป อาเซียน และประเทศไทย ที่มีการกำหนดสารที่ใช้ทางเครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น การควบคุมการใช้สารในกลุ่ม microplastics และการใช้สารกันแดดที่เป็นมิตรกับปะการัง เป็นต้น นอกจากนี้แนวโน้มของการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค มีการนำสารที่ใช้ทางโภชนเภสัชและสารสำคัญที่ได้จากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากขึ้น และความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์ทำให้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อหาสารที่ใช้ทางเครื่องสำอางและใช้ในการส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด


ดังนั้นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของเครื่องสำอาง ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางในประเทศเพื่อการแข่งขันในท้องตลาดและในระดับสากล และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส่วนราชการ นักวิจัย และผู้สนใจอื่น ๆ ตลอดจนวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การวิจัย-พัฒนา ประเมินและควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป รับสมัครจำนวน 350-400 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: mupycosmetics@gmail.com โทร.0-2644-8694  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) 5,000.00 THB
ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) 4,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- 2024-02-02 ก้าวทันเครื่องสำอาง 4_หลักการและเหตุผล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชา หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 4 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/3/2567 10:34น.
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/4/2567 13:27น.
   


 
https://tinyurl.com/2xvljuu5 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C195-0001 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
2 C195-0002 นางสาว สิริทิพย์ โชติ***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
3 C195-0003 นางสาว อรวดี มุสิ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
4 C195-0004 ดร. ปิยฉัฏร ช่วย***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
5 C195-0005 นางสาว ฟังจันทร์ สวัส**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
6 C195-0006 นางสาว ชุติมา ศิริ********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
7 C195-0007 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมล***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
8 C195-0008 นางสาว ธัญลักษณ์ ธัญญ****** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
9 C195-0009 นางสาว ปุณยาพร ทองป******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
10 C195-0010 นางสาว ณัฏฐ์ชัญญา ประเ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
11 C195-0011 นางสาว โชติมา คงสว********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
12 C195-0012 นางสาว ธนภร เจีย******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
13 C195-0013 ดร. ประภัสสร รักถ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
14 C195-0014 ดร. อุดมลักษณ์ สุขอ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
15 C195-0016 นาย ชูชีพ อภิร**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
16 C195-0017 นางสาว สมฤดี วิสุ********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
17 C195-0018 นางสาว ธัญญวรรณ สืบส*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
18 C195-0019 ภก. นฤเบศ คงแท** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
19 C195-0021 นาง ปุณณัฐฐา อัศว******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
20 C195-0023 นาย ปณิธาน เซี่***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
21 C195-0028 ภญ. นปภัช รัตน******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
22 C195-0029 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
23 C195-0030 นางสาว วันทนา ติดช** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
24 C195-0031 นาย ศักดินนช์ ณ น่** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
25 C195-0032 นาย ดุสิต อุทิ***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
26 C195-0033 ดร. กนิษฐิกา สำเน******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
27 C195-0034 นาย พรดนัย สารธ***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
28 C195-0035 นางสาว ปรียานุช เตชะ******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
29 C195-0036 นางสาว รุ่งนภา สุทธ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
30 C195-0047 ภญ. สุทธิรา อัทธ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
31 C195-0048 นางสาว จริยา จริย* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
32 C195-0049 นางสาว กวิสรา สีตะ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
33 C195-0050 ภก. สันติสุข เคาร* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
34 C195-0051 นางสาว อาทิตยา เกื้***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
35 C195-0055 นางสาว ทัศนานันท์ จันท******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
36 C195-0056 นาง รุ่งนภา อนัน******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
37 C195-0057 นางสาว คัทยวรรณ สัมพ********* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
38 C195-0058 นางสาว กัลยา คุณา*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
39 C195-0059 นางสาว โชติกา บัวค**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
40 C195-0060 นางสาว บุศราวดี อมรโ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
41 C195-0061 นางสาว เบญจพร คำยอ* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
42 C195-0062 นางสาว จิรัชยา ดารา******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
43 C195-0063 นางสาว สุกัญญา ม่วง**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
44 C195-0064 คุณ กมลชนก ชัยอ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C195-0065 ภญ. สุพิชยา วงศ์*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
46 C195-0066 นางสาว รภัสสรณ์ กองเ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
47 C195-0067 นาย ฐิติพงศ์ เอี่*********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
48 C195-0069 นางสาว พิมพ์สุภา บุญย** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
49 C195-0070 นางสาว พัชรินทร์ มาซา ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
50 C195-0073 นางสาว วรภัทร์ ผึ่ง****** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
51 C195-0074 นางสาว กฤตยา พาสุ******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
52 C195-0075 นางสาว ศรีกัญญา ทองใ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
53 C195-0076 นางสาว ฐาเนตร ท้าว***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
54 C195-0078 นางสาว พิมพ์อร รุจิ******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
55 C195-0079 นาย ปราการ ลีรพ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
56 C195-0080 นาง ปิยพร อารม**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
57 C195-0081 ภญ. วีณา กุลอ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
58 C195-0082 ภญ. ธนภร ลิ้ม******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
59 C195-0083 นางสาว อภิญญา ตังค***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
60 C195-0084 นางสาว จิราพร คำแก** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
61 C195-0085 ภญ. ธนภรณ์ กาญจ********* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
62 C195-0086 ภญ. ดารินทิพย์ เชษฐ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
63 C195-0087 ภก. พิศาล จันท********* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
64 C195-0088 นางสาว สุณิศา อันพ***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
65 C195-0089 นางสาว รสสุคนธ์ แซ่เ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
66 C195-0090 นาง อลิสา หิรั*********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
67 C195-0092 นางสาว นุจนารถ ไชยเ** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
68 C195-0093 ภญ. ธนิกาญจน์ สุทธ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
69 C195-0097 ภก. ณฐพล กุลเ*********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
70 C195-0099 นางสาว สุรียทิพย์ ประย******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
71 C195-0102 นางสาว ตรีสุคนธ์ ตติโ******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
72 C195-0103 ภญ. รัชณี กล่ำ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
73 C195-0104 ภก. สิรพล โอฬา********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
74 C195-0108 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
75 C195-0109 ภญ. สาลินี ณ ระ*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
76 C195-0110 ภญ. สิริพร ดิษฐ******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
77 C195-0111 นางสาว ขวัญจิต อิสร**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
78 C195-0112 นางสาว ปิยนุช พรมภ** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
79 C195-0113 ภญ. ศิณิชา ลิ้ม************ ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
80 C195-0114 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริ****** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
81 C195-0116 ภญ. ญาดา ตั้ง************ ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online -
82 C195-0121 นาย อรรถพล ตั้ง******* ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
83 C195-0122 นาย จิระเมศร์ อังศ********** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C195-0015 ดร. สุพนิดา วินิ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online 5000.0 THB
2 C195-0022 ดร. จตุพร ชัยย*** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online 4500.0 THB
3 C195-0120 นาย อธิป แสนใ**** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์) online 5000.0 THB
4 C195-0123 ภญ. ธันย์ชนก ศิริ***** ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file) online 4500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C195-0020 ภญ. พัชราพรสิณี สัญฑ******** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
2 C195-0024 ผศ.ดร. คงอภิสิทธิ์ ทองพ********* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
3 C195-0025 ดร.ภญ. ชมพูนุช แสวง****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
4 C195-0026 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยส** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
5 C195-0027 นพ. ศักดิ์พล อุตส****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
6 C195-0037 พจ. ณัชชา อนัน****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
7 C195-0038 นาง จุฑารัตน์ เกษต* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
8 C195-0039 นางสาว เมทินี ภูชม*** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
9 C195-0040 นางสาว ไพรรัตน์ บุญภ* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
10 C195-0041 นางสาว ศิรารัตน์ สุขพ****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
11 C195-0042 ภก. ศิริรักษ์ พงศ์************ (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
12 C195-0043 ภก. ประภัสสร สุรว******** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
13 C195-0044 นาย กิตติพงศ์ จอมเ**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
14 C195-0045 นาย กฤษณ์ แจ้ง**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
15 C195-0046 นาย สมัคร เด็ด*** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
16 C195-0052 ภญ. ปุณฑริก ประส********** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
17 C195-0053 ภญ. สุมาลี ฐิติ***** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
18 C195-0054 ภญ. สุชาดา นิลค************* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
19 C195-0068 นางสาว กมลวรรณ โภคว**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
20 C195-0071 นางสาว มนต์ทิพย์ พุทธ***** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
21 C195-0072 นางสาว อลิณนา ตันต********** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
22 C195-0077 ภญ. ปิยะนาถ แสงม** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
23 C195-0091 ภญ. ลักษณ์หญิง จันท***** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
24 C195-0094 นางสาว ณิชชา ค้าม*** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
25 C195-0095 นางสาว ธิดารัตน์ พวงซ******** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
26 C195-0096 ภญ. สุภาภรณ์ ฤกษ์********** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
27 C195-0098 พท.ภ. สุรียทิพย์ ประย******* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
28 C195-0100 ภก. ศรุต นิธิ****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
29 C195-0101 นางสาว อรอุมา ขรณี** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
30 C195-0105 นางสาว ปณิดา เด่น**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
31 C195-0106 ภญ. พรรณรัตน์ นงนว* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
32 C195-0107 ดร. วชิรชัย พบูป***** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
33 C195-0115 ภญ. พัชรี เจริ********** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
34 C195-0117 นางสาว อริสา พรหม****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
35 C195-0118 ภญ. ศิวกานด์ ผลเก** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
36 C195-0119 นางสาว วิจิตรา เนาว****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THB
37 C195-0124 ภญ. พัณนิดา ดวงพ**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
38 C195-0125 ภก. บุญดิศย์ วงศ์****** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
39 C195-0126 ดร. กุลธิดา เหลื************* (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
40 C195-0127 ภญ. จริงใจ อารี**** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file)
4500.0 THB
41 C195-0128 นางสาว ปวีณา อมรน******** (online) ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการประชุม (electronic file + เล่มพิมพ์)
5000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-459192-4 ชื่อบัญชี ก้าวทันเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เบต้ากลูแคนจากเห็ดแครง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภ...
อันตรายจากสารไนเตรต-ไนไตรต์
น.ส.พรรณพิสุทธิ์ สันติภราดร (นักวิทยาศาสตร์) ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภ...
วิตามินและแร่ธาตุ
ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...
ห่อตัวทารกอย่างไร ปลอดภัยจากโรคไหลตาย
อาจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554