ติดต่อเรา
 การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และแบบ online ผ่านระบบ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-016-06-2567 จำนวน 13.25 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจล้มเหลว เภสัชวิทยาและแนวทางการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนสำหรับการคุมกำเนิดชนิดใหม่ เภสัชวิทยาของกลุ่มยาชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคในทางเดินอาหาร การแพทย์แม่นยำสำหรับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในระบบประสาทส่วนกลางชนิดใหม่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 250 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ on-site จำนวน 100 คน และ on-line จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา E-mail: pichchapa.saw@mahidol.ac.th, manaw.san@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทร.0875597393

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม 3,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ 1,200.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ pichchapa.saw@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-3543517 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิทยากของยาใหม่ ครั้งที่ 22 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/3/2567 18:20น.
- Final โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการยา 22 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8/5/2567 16:4น.
   


 
https://tinyurl.com/ylfo2hdd ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C194-0001 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
2 C194-0002 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
3 C194-0003 ภญ. สุดสิริ ชาญณ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
4 C194-0004 ภญ. สุมาลิน ศีลพ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
5 C194-0005 ภญ. พูลศิริ ฤทัย***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
6 C194-0006 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
7 C194-0007 ภญ. พัชญา คชศิ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
8 C194-0008 ภก. วินวิทย์ จิรด*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
9 C194-0009 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
10 C194-0010 ภก. รัชธรรศ วรรณ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
11 C194-0011 ภก. ธนกร ศิริ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
12 C194-0012 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
13 C194-0013 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C194-0014 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
15 C194-0015 ภญ. พรพิมล ติรว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C194-0016 ภก. วนัชนาถ วันล* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
17 C194-0017 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
18 C194-0018 ผศ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
19 C194-0019 ผศ.ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
20 C194-0020 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
21 C194-0021 ภญ. พิมพ์ใจ อนัน********** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
22 C194-0022 ภก. จักรี พรอร******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
23 C194-0023 ภญ. รสิตา ลีลา******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
24 C194-0025 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
25 C194-0026 ภก. วิรัตน์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C194-0027 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C194-0029 ภญ. พฤฒิมาตย์ จินด**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
28 C194-0030 ภญ. สมิตาณัน จันท*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
29 C194-0031 ภญ. จงจิตรา พงษ์*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
30 C194-0032 ภญ. จณัญญา เหล่********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
31 C194-0033 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
32 C194-0034 ภก. คุณานนต์ เสรี********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
33 C194-0036 ภญ. สุวเนตร์ ชลิศ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
34 C194-0037 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขม** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
35 C194-0038 ภก. สมยศ ศรีข********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
36 C194-0039 ภญ. วรนุช แสงเ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
37 C194-0042 น.ท.หญิง สุรีย์ อยู่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
38 C194-0043 ผศ.ภก. สุรศักดิ์ วิชั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C194-0044 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
40 C194-0045 ผศ.ภก. ธีรัตถ์ เหลื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
41 C194-0046 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C194-0047 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
43 C194-0048 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C194-0049 ศ.ภก. ชลภัทร สุขเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C194-0050 อ.ภก. สุเมธ จงรุ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C194-0051 ผศ.ภก. อาณัฐชัย ม้าย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C194-0052 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
48 C194-0053 อ.ภญ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C194-0054 ภญ. พีรยา วณิช****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
50 C194-0055 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C194-0056 ภญ. กันทิมา สงวน***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
52 C194-0058 อ.ภก. ธงธรรม สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
53 C194-0060 ภญ. อารยา ศุภว**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
54 C194-0061 ภญ. ธีราพร ซาดิรา สุภา*************** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
55 C194-0062 ภญ. ศิราพร วาทิ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
56 C194-0065 ภก. ศักดิโชติ เพชร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C194-0066 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C194-0067 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
59 C194-0068 ภญ. นุชภา ศรีบ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
60 C194-0069 ภญ. ณัฐรินีย์ บัณฑ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
61 C194-0070 ภก. ณัฐภูมิ คุณา**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
62 C194-0071 ภญ. ธมลณัฏฐ์ ลิ้ม****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
63 C194-0072 ภญ. ณัฐธยาน์ ชาติ********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
64 C194-0073 ภญ. ศัลยา แก้ว**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
65 C194-0074 ภญ. ทิพรัตน์ ปาระ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
66 C194-0075 ดร. ชญานนท์ งามเ******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
67 C194-0077 ภก. พรหมพิริยะ ปิติ********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
68 C194-0079 นางสาว ณิชชา ค้าม*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
69 C194-0080 ภก. วุฒิไกร นันท****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
70 C194-0081 ภญ. สุกัลยา เดชน******** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
71 C194-0082 ภก. ชินวัตร เดชน******** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
72 C194-0084 ภญ. อัญชลี เกีย*********** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
73 C194-0085 ผศ.ดร.ภก. สุริยน อุ่ย****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
74 C194-0086 ภญ. นิศาชล ประส***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
75 C194-0089 ภญ. วินิตา รอดเ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน mail -
76 C194-0090 ภญ. นัทธมน เดชป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
77 C194-0091 ภก. ณัฐสิทธิ์ เสงี******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C194-0092 ภก. วสันต์ จันท* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
79 C194-0093 ภญ. วราวัลย์ จึงศ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
80 C194-0104 ภญ. ศิริเพ็ญ ภูริ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
81 C194-0107 ภญ. ศิริพร วงศ์*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
82 C194-0108 ภก. ภูมิภัทร ทยาว****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
83 C194-0112 อ.ภก. ชัยวัฒน์ เอนก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
84 C194-0114 ภก. กิตติศักดิ์ เลิศ********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
85 C194-0115 ภญ. ศศิภา วิจย***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
86 C194-0116 ภก. วิระพล ภิมา*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
87 C194-0117 ภญ. จินดา ปรีช******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
88 C194-0121 ภญ. ณัฐนันท์ ผ่าน******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
89 C194-0122 ภญ. ตุลยา โพธา** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
90 C194-0123 ภก. เศรษฐิพร ม่วง***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
91 C194-0124 ภญ. เอราวัณ ศรีจ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
92 C194-0125 ภญ. กนกสุดา เสนี************* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
93 C194-0126 ภญ. ไญยิกา กฤษณ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
94 C194-0131 ภญ. พจมาลย์ ตรีธ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
95 C194-0132 ภญ. ภัคภร บวรก******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
96 C194-0133 ภญ. กอบพร สกุล****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
97 C194-0134 ภญ. นพวรรณ ชัยว****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
98 C194-0136 ภญ. วิรงรอง พรหม********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
99 C194-0144 ภก. ภาณุพงศ์ ถิระ************* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C194-0145 ภก. วิชญ์วศินต์ ชูอุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
101 C194-0146 ภญ. กาญจน์เรือน วงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
102 C194-0147 ภญ. สุภมาส เสีย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
103 C194-0148 ภญ. พีรยา พิทย*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
104 C194-0157 ภญ. สุธิดา บุญส* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
105 C194-0159 ภก. ทวีศักดิ์ ธรรม*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C194-0063 ภญ. ธนกร ฟุ้ง****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online 3500.0 THB
2 C194-0110 ร.อ.หญิง พัชรวดี คชวง** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
3 C194-0111 น.ท.หญิง วรรส วรวง** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
4 C194-0113 น.อ.หญิง รัตนา แสนอ*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
5 C194-0135 ภก. ถนอมพงษ์ เสถี******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
6 C194-0153 ภญ. เอมอรวีร์ พิศโ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online 3500.0 THB
7 C194-0158 ดร. สราวุฒิ โพธิ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
8 C194-0161 ภญ. สุพรรณษา ร่วม*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
9 C194-0163 ภญ. อัญชลี คูธำ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online 3500.0 THB
10 C194-0164 ภญ. สุภาพร ทับม** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online 3500.0 THB
11 C194-0166 ภญ. ณัฐสิมา เกิด****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online 1200.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C194-0024 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
2 C194-0028 ภญ. สมิตาณัน จันท*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
3 C194-0035 ภญ. ศันสนีย์ บ้าน**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
4 C194-0040 ภญ. ฉัตราภรณ์ อักษ***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
5 C194-0041 ภก. วิจารณ์ มัตย******* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
6 C194-0057 ภก. พงศกร จีนก*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
7 C194-0059 ภก. อภิสิทธิ์ พรหม******* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
8 C194-0064 ภญ. ปาจรีย์ ยังช**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
9 C194-0076 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
10 C194-0078 ภก. กฤต เพชร****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
11 C194-0083 ภญ. เกศกนก ลี้ส*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
12 C194-0087 ภญ. ชลัมพร กิตต*********** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
13 C194-0088 ภญ. ทศพร แสงท******** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
14 C194-0094 ภก. สมภพ ไทยา***** (mail) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
15 C194-0095 ภญ. อัจจิมา บัวห****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
16 C194-0096 ภญ. ดวงดาว เตจ๊* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
17 C194-0097 ภญ. วิลาสินี โมรา***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
18 C194-0098 ภญ. ประภัสสรา พงศ์*********** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
19 C194-0099 ภก. ชยากร ชมภู*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
20 C194-0100 ภญ. จุฑาทิพย์ โพธิ********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
21 C194-0101 ภญ. กิตติ์สุมน คงเส**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
22 C194-0102 ภก. คมสันต์ โสตา**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
23 C194-0103 ภญ. เกศมณี หนูค**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
24 C194-0105 ดร. ศิริวุฒิ บุตร*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
25 C194-0106 ภก. บุญธรรม ศิลา********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
26 C194-0109 ภก. อภิรักษ์ ปัญญ*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
27 C194-0118 ภก. บวร อังศ***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
28 C194-0119 ภญ. ศิณิชา ลิ้ม************ (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
29 C194-0120 ภญ. สรวีย์ สุริ******** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
30 C194-0127 ภญ. อัญชลิกา มุขร********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
31 C194-0128 ภก. วรวิทย์ ทองน*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
32 C194-0129 ภญ. กมลพรรณ ธนัญ****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
33 C194-0130 ภญ. พราวรวี พงศ์********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
34 C194-0137 ภญ. ประเทวี สตะเ**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
35 C194-0138 พ.อ.หญิง จริยา เกตุ**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
36 C194-0139 ภก. สิทธิภรณ์ ใจลั*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
37 C194-0140 ภญ. ณัฐิกา เอกธ****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
38 C194-0141 ภญ. อาวิกา อายุ**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
39 C194-0142 ภญ. เกษรา วรวุ********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
40 C194-0143 ภญ. นลินา เกิด***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
41 C194-0149 ภญ. นัทธมน แก้ว**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
42 C194-0150 ดร. วัลวิสาข์ สุวร****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
43 C194-0151 ภญ. วันทนี พนาว****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
44 C194-0152 ภญ. ธนวรรณ ศิริ********** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
45 C194-0154 ภญ. ณัฐกานต์ พันร**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
46 C194-0155 ภญ. ภิรมณ เกษม******** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
47 C194-0156 ภก. พิสิฐ พิชญ***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
48 C194-0160 ภญ. ขนิษฐา เผ่า******* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
49 C194-0162 ภก. พุทธ ศิลต***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
50 C194-0165 ภก. ศุภกร เมฆะ*********** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ pichchapa.saw@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-3543517 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เมล็ดชะโก...เครื่องเทศสำคัญในพริกแกงข้าวซอย
ผู้ช่วยอาจารย์ ชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสั...
นิ่วน้ำลาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสั...
ยาแก้ปวดประจำเดือน...ใช้อย่างไร
อาจารย์ ดร.ภก สุรศักดิ์ วิชัยโย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
กระท้อน
ภญ.กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554