ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ในรูปแบบออนไลน์ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-006-07-2567 จำนวน 6.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2) เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิธีการซักประวัติ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์สายตรง 02-644-8701 Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th (คุณอิทธิพล อิทธิอ  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_ขาย_รุ่น 2 CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดอบรมผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:56น.
- PR-อบรมผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:56น.
   


 
https://tinyurl.com/ynyk9gdv ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C192-0002 ภญ. ศิวากร รัตน**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
2 C192-0004 ดร. โชคชัย หะริ********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
3 C192-0005 นางสาว ดอกรัก โพธิ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
4 C192-0006 ภญ. นวรรณ พวงม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
5 C192-0007 นาย ธานี นกเข*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
6 C192-0008 นาย พีรันธร เจือ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
7 C192-0009 นางสาว ทิพย์นรินทร์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
8 C192-0010 นางสาว แก้วทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
9 C192-0011 นางสาว จารุณี ปราง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
10 C192-0012 พท.ภ จิดาภา ปรีช********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
11 C192-0015 นาง รุ่งทิพย์ ธรรม*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
12 C192-0016 นางสาว ดรรชนี มุ่ง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
13 C192-0017 นางสาว ดุษฎี หาญไ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
14 C192-0018 นางสาว จิราภรณ์ มินอ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
15 C192-0019 นาย รุ่งตะวัน เจีย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
16 C192-0020 นาย ปฏิพัทธ์ ธนสุ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
17 C192-0021 นางสาว สุรภา เจริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
18 C192-0022 นางสาว สุภาวดี จารุ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
19 C192-0024 นาย อนวัช เหรั*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
20 C192-0025 นาย ชินบัญชร อัศว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
21 C192-0026 นาย สาธิต วุฒิ*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
22 C192-0029 นางสาว นวรัตน์ วิริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
23 C192-0030 ดร. ธีรนันท์ ธนัญ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
24 C192-0033 นางสาว ชนาภา ไวยล*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
25 C192-0034 ภญ. ณัทศ์อรรวินท์ ประส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
26 C192-0035 นาง พัชสุภา นิบุ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
27 C192-0036 นาง พรสวรรค์ เลี่******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
28 C192-0037 นาง จิตราวรรณ คงทอ* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
29 C192-0038 ภก. จิรัฐิติ ศรีข** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
30 C192-0040 นางสาว นิชาภัทร อดิส***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
31 C192-0042 พท.ภ. ศรัญญา คงขว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
32 C192-0043 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
33 C192-0044 นาย พุทธินันท์ สินว********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
34 C192-0045 นาง วราทิพย์ สินว********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
35 C192-0046 พท.ภ. สุภัทรชา คงขว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
36 C192-0048 นางสาว ชนาภัทร พุ่ม******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
37 C192-0049 นาย อำพล บุญเ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
38 C192-0050 นางสาว ตรีสุคนธ์ ตติโ******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
39 C192-0051 นางสาว พรศิริ น้อม******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
40 C192-0052 ภก. วิจารณ์ มัตย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
41 C192-0054 พท.ภ กฤษฎา คนแค*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
42 C192-0055 นางสาว ญาณตา จันส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
43 C192-0056 นางสาว พรทิพย์ สหเว******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
44 C192-0057 นาง ศันสนีย์ จริย****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
45 C192-0058 นางสาว สณิชา สหเว******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
46 C192-0059 ภญ. กมลชนก จินด****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
47 C192-0060 พท.ภ ปริมประภา วงษา**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
48 C192-0061 นาง สุวันมาลี เฮนส** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
49 C192-0062 นาย พิชญา พิศู*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
50 C192-0064 นางสาว ณัฐณิชา แก้ว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
51 C192-0065 นางสาว วีระวรรณ แก้ว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
52 C192-0066 นาย โกมล ชะเอ* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
53 C192-0067 พท.ภ กมลรัตน์ ถมยา ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
54 C192-0068 พท.ภ. นพนนท์ สุวร********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
55 C192-0069 นาย กาญจน์ คุ้ม****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
56 C192-0070 ภญ. ยุวพา เทีย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
57 C192-0071 ภญ. พจนา แสนศ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
58 C192-0073 ภญ. ชุติกาญจน์ รอดร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
59 C192-0074 ดร. เต็มศิริ สุวร** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
60 C192-0076 พท.ภ. อลินนันท์ นพวง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
61 C192-0077 ภก. เจนณรงค์ อินท******** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
62 C192-0079 นาง เสาวณี ธรรม****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
63 C192-0080 นางสาว สร้อยสุวรรณ ดีเจ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
64 C192-0081 พท.ภ. พิชญา เจริ************ ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
65 C192-0082 นางสาว ศรสวรรค์ ประโ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
66 C192-0083 นาย อภิวัฒน์ อาจค**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
67 C192-0084 นาง ฐิตากร ฉิมอ*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
68 C192-0085 นาง ณรีวรรณ์ มณีร**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
69 C192-0086 ผศ.ดร.ภญ. สนธยา สุขย*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
70 C192-0087 นางสาว อริศรา โรหิ***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
71 C192-0088 นางสาว ณัฎฐ์สิณี เขีย****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
72 C192-0089 นางสาว กัณฑาภรณ์ กล้อ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
73 C192-0090 นาย พัทธดนย์ เลิศ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
74 C192-0091 ภก. สินธพ โฉมย* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
75 C192-0092 นาง สมฤดี กลำพ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
76 C192-0093 นางสาว ณัฏฐ์ชิสา กิจพ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
77 C192-0094 นางสาว จิรภัทร์ แซ่ต*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
78 C192-0095 นางสาว ปริษา กิจอ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
79 C192-0096 นางสาว กัญญา อินด** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
80 C192-0097 นาง โชติกาญจน์ ชุ่ม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
81 C192-0098 พจ. เครือมาศ จันท****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
82 C192-0099 พท.ภ สุขตา สุทธ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
83 C192-0100 นาง ชุติกาญจน์ ธนมน*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
84 C192-0101 นางสาว วทันยา ขวัญ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
85 C192-0102 นางสาว ีรวงทอง ตระก****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
86 C192-0103 นาย พิชัย เลิศ********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
87 C192-0104 ภก. ชัฎฎาภรณ์ แสงท** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
88 C192-0106 รศ.ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
89 C192-0107 รศ.ภญ. กชพรรณ ชูลั**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
90 C192-0108 ศ.ภญ. ณัฐนันท์ สินช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
91 C192-0109 ผศ.ภก. ณัฐวุฒิ เจริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
92 C192-0110 รศ.ภก. สาธิต พุทธ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
93 C192-0111 รศ.ภก. มนตรี จาตุ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
94 C192-0112 รศ.ภญ. วีณา สาธิ*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C192-0113 อ.ภก. ชัยวัฒน์ เอนก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
96 C192-0114 อ.ภญ. ชุติมา เพ็ช******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
97 C192-0115 รศ.ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C192-0116 ผศ.ภญ. ธฤตา กิติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
99 C192-0117 ผศ.ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C192-0118 รศ.ภญ. ปองทิพย์ สิทธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
101 C192-0119 ผศ.ภก. สมนึก บุญส*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
102 C192-0120 อ.ภญ. เสาวลักษณ์ ตุรง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
103 C192-0121 ผศ.ภก. จตุรงค์ ประเ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
104 C192-0122 รศ.ภก. ปรีชา มนทก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
105 C192-0123 ภญ. กฤติมา รัตน******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
106 C192-0124 ดร.ภญ. รุจิรา หวัง************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C192-0001 นางสาว เจนจิรา เสนา******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
2 C192-0003 นาย อภิสิทธิ์ ช่วย***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
3 C192-0013 นางสาว กรีนรัตน์ ทราว** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
4 C192-0014 นางสาว ธันยาภ?ั?ทร์ ยังส** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
5 C192-0023 นางสาว ศิรืพร เฮงพ************* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
6 C192-0027 นาง ศรัณยา รักเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
7 C192-0028 นางสาว จันทร์ทิพย์ ทองจ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
8 C192-0031 นางสาว ภัทรดาภา นิพั******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
9 C192-0032 นางสาว มัณฑนา คำอ้** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
10 C192-0039 นางสาว นุชจรี คำตา (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
11 C192-0041 ภก. ปรเมศวร์ คงปร****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
12 C192-0047 ภญ. พัชรี เจริ********** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
13 C192-0053 นางสาว วรรณิศา นุ่ม******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
14 C192-0063 พท.ภ. อริยา โคตะ** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
15 C192-0072 นางสาว วรรณิศา นุ่ม******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
16 C192-0075 นางสาว มยุรี ฉ่ำเ** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
17 C192-0078 ดร. โชคชัย หะริ********* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**As a Diabetic, What are my Choices for Alternative Sweeteners?
Associate Professor Vimol Srisukh Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University ### At your l...
ลำไย...คุณค่าที่มากกว่าความหวาน
อรัญญา ศรีบุศราคัม สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...
ต้อกระจก
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
อันตรายจากยาตกค้างในสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554