ติดต่อเรา
 การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และแบบ online ผ่านระบบ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-016-06-2567 จำนวน 13.25 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจล้มเหลว เภสัชวิทยาและแนวทางการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนสำหรับการคุมกำเนิดชนิดใหม่ เภสัชวิทยาของกลุ่มยาชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคในทางเดินอาหาร การแพทย์แม่นยำสำหรับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในระบบประสาทส่วนกลางชนิดใหม่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 250 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ on-site จำนวน 100 คน และ on-line จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา E-mail: pichchapa.saw@mahidol.ac.th, manaw.san@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทร.0875597393

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม 3,500.00 THB
ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ 1,200.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ pichachapa.saw@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-3543517 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางวิทยากของยาใหม่ ครั้งที่ 22 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- Final โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการยาใหม่ ครั้งที่ 22 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/3/2567 18:20น.
   


 
https://tinyurl.com/ylfo2hdd ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C194-0001 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
2 C194-0002 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
3 C194-0003 ภญ. สุดสิริ ชาญณ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
4 C194-0004 ภญ. สุมาลิน ศีลพ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
5 C194-0005 ภญ. พูลศิริ ฤทัย***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
6 C194-0006 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
7 C194-0007 ภญ. พัชญา คชศิ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
8 C194-0008 ภก. วินวิทย์ จิรด*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
9 C194-0009 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
10 C194-0010 ภก. รัชธรรศ วรรณ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
11 C194-0011 ภก. ธนกร ศิริ***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
12 C194-0012 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
13 C194-0013 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
14 C194-0014 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
15 C194-0015 ภญ. พรพิมล ติรว****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
16 C194-0016 ภก. วนัชนาถ วันล* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
17 C194-0017 ผศ.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
18 C194-0018 ผศ.ภญ. พิมพิกา กาญจ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
19 C194-0019 ผศ.ดร. ถาวรีย์ ถิละ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
20 C194-0020 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
21 C194-0021 ภญ. พิมพ์ใจ อนัน********** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
22 C194-0022 ภก. จักรี พรอร******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
23 C194-0023 ภญ. รสิตา ลีลา******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
24 C194-0025 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
25 C194-0026 ภก. วิรัตน์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
26 C194-0027 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
27 C194-0029 ภญ. พฤฒิมาตย์ จินด**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
28 C194-0030 ภญ. สมิตาณัน จันท*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
29 C194-0031 ภญ. จงจิตรา พงษ์*** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
30 C194-0032 ภญ. จณัญญา เหล่********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
31 C194-0033 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
32 C194-0036 ภญ. สุวเนตร์ ชลิศ****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
33 C194-0037 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขม** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
34 C194-0038 ภก. สมยศ ศรีข********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
35 C194-0042 น.ท.หญิง สุรีย์ อยู่******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
36 C194-0043 ผศ.ภก. สุรศักดิ์ วิชั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
37 C194-0044 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
38 C194-0045 ผศ.ภก. ธีรัตถ์ เหลื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
39 C194-0046 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
40 C194-0047 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
41 C194-0048 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
42 C194-0049 ศ.ภก. ชลภัทร สุขเ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
43 C194-0050 อ.ภก. สุเมธ จงรุ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
44 C194-0051 ผศ.ภก. อาณัฐชัย ม้าย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
45 C194-0052 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
46 C194-0053 อ.ภญ. สุวิดา ตั้ง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
47 C194-0054 ภญ. พีรยา วณิช****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
48 C194-0055 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
49 C194-0056 ภญ. กันทิมา สงวน***** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
50 C194-0058 อ.ภก. ธงธรรม สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
51 C194-0060 ภญ. อารยา ศุภว**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
52 C194-0061 ภญ. ธีราพร ซาดิรา สุภา*************** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
53 C194-0065 ภก. ศักดิโชติ เพชร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
54 C194-0066 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
55 C194-0067 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
56 C194-0068 ภญ. นุชภา ศรีบ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
57 C194-0069 ภญ. ณัฐรินีย์ บัณฑ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
58 C194-0071 ภญ. ธมลณัฏฐ์ ลิ้ม****** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
59 C194-0072 ภญ. ณัฐธยาน์ ชาติ********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
60 C194-0074 ภญ. ทิพรัตน์ ปาระ**** ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม online -
61 C194-0075 ดร. ชญานนท์ งามเ******* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
62 C194-0077 ภก. พรหมพิริยะ ปิติ********* ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C194-0024 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
2 C194-0028 ภญ. สมิตาณัน จันท*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
3 C194-0034 ภก. คุณานนต์ เสรี********* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
4 C194-0035 ภญ. ศันสนีย์ บ้าน**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
5 C194-0039 ภญ. วรนุช แสงเ**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
6 C194-0040 ภญ. ฉัตราภรณ์ อักษ***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
7 C194-0041 ภก. วิจารณ์ มัตย******* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
8 C194-0057 ภก. พงศกร จีนก*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
9 C194-0059 ภก. อภิสิทธิ์ พรหม******* (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
10 C194-0062 ภญ. ศิราพร วาทิ***** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
11 C194-0063 ภญ. ธนกร ฟุ้ง****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
12 C194-0064 ภญ. ปาจรีย์ ยังช**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
13 C194-0070 ภก. ณัฐภูมิ คุณา**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
14 C194-0073 ภญ. ศัลยา แก้ว**** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายที่โรงแรม
3500.0 THB
15 C194-0076 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THB
16 C194-0078 ภก. กฤต เพชร****** (online) ค่าลงทะเบียน ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1200.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ pichachapa.saw@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-3543517 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**รู้และเข้าใจสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ยา กรณีเรียกเก็บคืน ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)
ผศ.ดร.ภกญ. ปิยนุช โรจน์สง่า ภาควิชาเภสัชเคมี และ ภกญ. รุ้งลาวัลย์ ตันต...
บัวตอง ... ดอกไม้บนยอดดอย
กนกพร อะทะวงษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยม...
ปอบิด พิชิตสรรพโรคได้จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเ...
โรคกระดูกพรุน
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พิสมัย กุลกาญจนาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554