ติดต่อเรา
 โครงการ การอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ในรูปแบบออนไลน์ WebEx

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-006-07-2567 จำนวน 6.0 หน่วยกิต
 
 
   
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดคุณสมบัติ จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2565” ข้อ 7 ให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขาย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนไทย ยาแผนจีน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
จากพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังนั้น ทางภาควิชาเภสัชวินิจฉัยและภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม จึงร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (รุ่น 2) เพื่อตอบรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิธีการซักประวัติ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยหรือด้านเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน นักวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์สายตรง 02-644-8701 Email: ithipol.ith@mahidol.ac.th (คุณอิทธิพล อิทธิอ  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 1,500.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- โครงการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมรมสมุนไพร_ขาย_รุ่น 2 CPE หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดอบรมผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:56น.
- PR-อบรมผู้ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่2 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/1/2567 10:56น.
   


 
https://tinyurl.com/ynyk9gdv ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C192-0002 ภญ. ศิวากร รัตน**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
2 C192-0006 ภญ. นวรรณ พวงม**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
3 C192-0007 นาย ธานี นกเข*** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
4 C192-0008 นาย อนันต์ จันท******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
5 C192-0009 นางสาว ทิพย์นรินทร์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
6 C192-0010 นางสาว แก้วทิพย์ ประย******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
7 C192-0011 นางสาว จารุณี ปราง** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
8 C192-0015 นาง รุ่งทิพย์ ธรรม*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
9 C192-0017 นางสาว ดุษฎี หาญไ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
10 C192-0018 นางสาว จิราภรณ์ มินอ** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
11 C192-0019 นาย รุ่งตะวัน เจีย***** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
12 C192-0020 นาย ปฏิพัทธ์ ธนสุ******* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
13 C192-0021 นางสาว สุรภา เจริ****** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
14 C192-0025 นาย ชินบัญชร อัศว********* ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
15 C192-0026 นาย สาธิต วุฒิ*********** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C192-0034 ภญ. ณัทศ์อรรวินท์ ประส**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online 1500.0 THB
2 C192-0035 นาง พัชสุภา นิบุ**** ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 online 1500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C192-0001 นางสาว เจนจิรา เสนา******** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
2 C192-0003 นาย อภิสิทธิ์ ช่วย***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
3 C192-0004 ดร. โชคชัย หะริ********* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
4 C192-0005 นางสาว ดอกรัก โพธิ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
5 C192-0012 พท.ภ จิดาภา ปรีช********* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
6 C192-0013 นางสาว กรีนรัตน์ ทราว** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
7 C192-0014 นางสาว ธันยาภ?ั?ทร์ ยังส** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
8 C192-0016 นางสาว ดรรชนี มุ่ง** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
9 C192-0022 นางสาว สุภาวดี จารุ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
10 C192-0023 นางสาว ศิรืพร เฮงพ************* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
11 C192-0024 นาย อนวัช เหรั*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
12 C192-0027 นาง ศรัณยา รักเ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
13 C192-0028 นางสาว จันทร์ทิพย์ ทองจ***** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
14 C192-0029 นางสาว นวรัตน์ วิริ****** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
15 C192-0030 ดร. ธีรนันท์ ธนัญ*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
16 C192-0031 นางสาว ภัทรดาภา นิพั******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
17 C192-0032 นางสาว มัณฑนา คำอ้** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
18 C192-0033 นางสาว ชนาภา ไวยล*** (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THB
19 C192-0036 นาง พรสวรรค์ เลี่******* (online) ลงทะเบียนและชำระภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
1500.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ผ่านการอบรม) เมื่อผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เภสัชกรที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง...ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสั...
ทาสสเต็ก อ่านที่นี่... กินอาหารปิ้งย่าง ได้อะไรเป็นของแถม
รองศาสตราจารย์ วิมล ศรีศุข ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
ต้นคริสมาส
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้หรือไม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา ม...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554