เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference

อ่านแล้ว 127 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564  
ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference และได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน (Judge) และผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ในหัวข้อต่างๆ ของการประชุมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ (Plenary Session) จำนวน 3 ส่วน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ของนักวิจัยและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th HTAsiaLink Virtual Annual Conference จัดขึ้นโดย กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ Indonesia Health Technology Assessment Committee (InaHTAC) และ Center for Health Economics & Policy Studies (CHEPS) ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยในปี 2021 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Global Health Technology Assessment (HTA) Practices in Asia: Bridging True Evidence-to-the UHC Benefits Adjustments โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้หลักฐานจากงานวิจัยประกอบการกำหนดนโยบายเพื่อการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่า

นอกจากนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020