เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยพัฒนาคุณภาพจัดเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564

อ่านแล้ว 179 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564  
ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการของคณะฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น หน่วยพัฒนาคุณภาพจึงได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 ถึง 5 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในการเยี่ยมสำรวจ ร่วมด้วยนายอัครพล ยีมะลี หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ และนางสาวปุณรดา มงคลชู นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ เป็นคณะกรรมการในการเยี่ยมสำรวจครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพฯ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นการเยี่ยมสำรวจศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) เป็นหน่วยสุดท้ายของการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 นี้

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020