เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 587 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561  
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อาจารย์ ดร.ภก. สมนึก บุญสุภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015