เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


วารสาร Pharmaceutical Sciences Asia ของเภสัชมหิดลได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus

อ่านแล้ว 522 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และอาจารย์ ดร. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ เข้ารับมอบรางวัลแสดงความยินดีในโอกาสที่วารสาร ’Pharmaceutical Sciences Asia’ ของคณะฯ ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus และรับมอบใบประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificate) ใน “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วารสาร Pharmaceutical Sciences Asia ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นหนึ่งในสามวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการยอมรับเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในปีนี้และอยู่ในโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project โดยมี ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้อำนวยการดำเนินการ ซึ่งการที่วารสารวิชาการไทยได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การดำเนินงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต่อยอด และสร้างนวัตกรรมต่อไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 16 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015