เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว รุ่นที่ 25 ประจำปี 2566

อ่านแล้ว 440 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ประจำปี 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมในพิธีเปิด ประกอบด้วย (1) การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย 1) นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 3) นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และ 4) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลำดับ (2) การชมวีดิทัศน์ ’พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี’ และ (3) การบรรยายเรื่อง ’พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการความร่วมมือไทย-ลาว: การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ’ และการแนะนำโครงการฝึกอบรมสำหรับรุ่นที่ 25 ประจำปี 2023 โดยพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์

หลังจากนั้นในเวลา 13.30-15.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว และ อาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25 สำหรับปี 2566 นี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน ดังนี้ 1) นางสังวาน อินสีเซียงใหม่ สังกัดห้องการสาธารณสุขเมืองจาพอน แขวงสะหวันนะเขต 2) นางสุกสะหวัด พาวันนะสุก สังกัดโรงพยาบาลชุมชนโพนทอง แขวงจำปาสัก และ 3) นางสมสะหมอน ไซยะจัน สังกัดโรงพยาบาลแขวงหลวงพระบาง

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2023 รุ่นที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 9 หลักสูตร 37 คน และเป็นโครงการที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้ร่วมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางเภสัชศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัยอีกด้วย เป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมบางส่วนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้