เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 9/14  
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Alkaloids from the leaves of Antidesma Ghaesembilla
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนคู (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - The Development, Physicochemical Characterisation and in Vitro Drug Release Studies of Pectinate Gel Beads Containing Thai Mango Seed Kernel Extract
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ Asian Federal Pharmaceutical Sciences (AFPS) 2013 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่รับรางวัล : 2013-11-22
ผู้ได้รับรางวัล : นายศรุต นิธิชาคกุล (รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Magnetic Formulation of Oncolytic Adenovirus: Optimization of Compositions
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ Asian Federal Pharmaceutical Sciences (AFPS) 2013 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
วันที่รับรางวัล : 2013-11-22
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวนิตยา ตรีศิลป์วิเศษ (รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Presentation Award ในการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) - Intranasal Influenza Vaccine Made of Chitosan-DNA Complex: Preparation and Immunological Evaluation
โดย/จาก : The 5th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2012 ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2012-10-20
ผู้ได้รับรางวัล : ภญ.ชมพูนุช แสวงศักดิ์ (ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา)
"Best Presentation Award" TJIA 2012 สาขา Medical and Life Sciences: Pharmacology ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) - Intranasal Influenza Vaccine Made of Chitosan-DNA Complex: Preparation and Immunological Evaluation
โดย/จาก : งานประชุมวิชาการ 5th Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA) 2012 ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2012-10-20
ผู้ได้รับรางวัล : ภญ.ชมพูนุช แสวงศักดิ์ (ศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา)
High Quality Research Award - ต้นทุนของการเจ็บป่วยในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษาต้นทุนของโรคท้องเสียเนื่องจากการติดเชื้อ Rota Virus ในประเทศเวียดนาม
โดย/จาก : International Society for Vaccine และ Bill Gate and Melinda Foundation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่รับรางวัล : 2012-10-14
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์
  หน้า 9/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้