รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 9/11  
FAPA Ishidate Awards 2008
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 22 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 07/11/2551

หัวข้อ: Development and manufacture of liposomes of antifungal drugs: from classical to novel techniques.ผู้ได้รับ :ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
รางวัล Best Poster Award
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง GRAZ ประเทศ AUSTRIA ประเทศออสเตรีย เมื่อ 02/09/2550

หัวข้อ: “Quantification of bioactive constituents and determination of free radical scavenging activity in mangosteen fruit rind extracts”ผู้ได้รับ :นายวีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
FAPA Ishidate Awards 2006
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 18/11/2549

หัวข้อ: สาขา Pharmaceutical Industryผู้ได้รับ :รศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
FAPA Ishidate Awards 2006
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 18/11/2549

หัวข้อ: สาขา Pharmaceutical Researchผู้ได้รับ :รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
รางวัล Best Podium Presentation
โดย/จาก: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 2nd Asia-Pacific Conference ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 09/03/2549

หัวข้อ: DYNAMIC FINANCIAL MODELS OF EMERGENCY CARE IN THAILANDผู้ได้รับ :ภก.วิษณุชัย ศรีจริยา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภาควิชาเภสัชกรรม
รางวัล Agglomeration Award
โดย/จาก: การประชุมนานาชาติ The 8th International Symposium on Agglomeration ในวันที่ 16-18 มี.ค. 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ ประเทศไทย เมื่อ 16/03/2548

หัวข้อ: ผลงานด้าน pelletization และ hot melt coatingผู้ได้รับ :รศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
  หน้า 9/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020