รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับสถาบันที่ได้รับ


  หน้า 1/19  
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ประจำปี 2563
โดย/จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เมื่อ 24/07/2563

หัวข้อ: Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Injections for Treatment Of Retinal Disease Patients: An Observational Studyผู้ได้รับ :อาจารย์ ดร.ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลมหิดลทยากร ประจําปี 2562
โดย/จาก: มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เมื่อ 02/03/2563

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจําปี 2562
โดย/จาก: มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เมื่อ 02/03/2563

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :นางนันทวรรณ จินากุล
รางวัลอันดับ 2 การประกวดบูธกิจกรรมสร้างสุข
โดย/จาก: งาน Happy University Challenge: ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิด ประเทศไทย เมื่อ 08/11/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลชมเชย โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4
โดย/จาก: มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เมื่อ 11/09/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
โดย/จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เมื่อ 08/08/2562

หัวข้อ: Thai Nationwide Burden of Multiple Sclerosis: An Evidence-based Care Management Policyผู้ได้รับ :นายชลากร ชนาทิตรัตน์ (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 1/19  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020