เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับสถาบันที่ได้รับ


  หน้า 1/28  
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก - Pharmacogenomics of Drug-induced Liver Injury in Thais
โดย/จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-07-02
ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยอาจารย์นพดล จันทร์หอม (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล - เรื่อง Economic evaluation of Prophylaxis Strategies to Prevent Mother-to-child Transmission (MTCT) of Hepatits B Virus (HBV) Infection in Vietnam
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-06-25
ผู้ได้รับรางวัล : Dr. Nguyen Thi Ha (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว)
MUPSF Level 2 -
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-27
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-02
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชุติมา เพชรกระจ่าง
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-02
ผู้ได้รับรางวัล : นายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2024-03-02
ผู้ได้รับรางวัล : นางเพทาย อ่ำเที่ยงตรง
  หน้า 1/28  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้