เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับสถาบันที่ได้รับ


  หน้า 1/25  
รางวัลชนะเลิศ - โครงการ MU Green Ranking 2022
โดย/จาก : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-08-23
ผู้ได้รับรางวัล : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก - Hydrogel-Forming Microneedles and Iontophoresis for Pharmipexole Transdermal Delivery
โดย/จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-06-21
ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ภก.กำชัย แซ่ปัง (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก - Economic Evaluation of Multiple-Pharmacogenes Testing for the Prevention of Adverse Drug Reactions in HIV-Infected Patients
โดย/จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-06-21
ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท - Pharmacological Mechanisms of Antihyperglycemic Effect of Lysiphyllum Strychifolium (Craib) A. Schmitz Water Leaf Extract and Development of Microcapsules for Nutraceutical Products
โดย/จาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-06-21
ผู้ได้รับรางวัล : Mr.Arman Syah Goli (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ)
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี พ.ศ. 2565 - กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-03-02
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชุติมา เพชรกระจ่าง
รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับส่วนงาน) ประจำปี พ.ศ. 2565 - กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดย/จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-03-02
ผู้ได้รับรางวัล : นายอิทธิพล อิทธิอำนวยพันธุ์
  หน้า 1/25  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้