รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 8/11  
ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 13/10/2553

หัวข้อ: The comparison of vaccine prices among the United States of America, South Africa, Norway and Thailand.ผู้ได้รับ :นางสาวณัฐวรรณ กล่อมทอง (สาขา Pharmacy Practice รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 2010
โดย/จาก: Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 03/12/2552

หัวข้อ: Boosting oncolytic adenovirus potency with magnetic nanoparticles and magnetic force Mol Pharmaceut 2010; 7(4): 1069-1089.ผู้ได้รับ :รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น 2009 International Alumnus of the Year
โดย/จาก: University of Queensland, Australia ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 26/11/2552

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
The 1st runner up award. Young Women Researcher Award
โดย/จาก: TWAS-TWOWS-SCOPUS Regional Young Women Scientist Symposium ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 08/11/2552

หัวข้อ:ผู้ได้รับ :รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ISPOR Best Contributed Podium Presentation Awards)
โดย/จาก: International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) 3rd Asia-Pasific Conference ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 09/09/2552

หัวข้อ: “ Cost-utillity analysis of recombinant human erythropoietin in cancer patients with anemia induced by chemotherapy in Thailand“ผู้ได้รับ :ผศ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
Top Ten Best Poster Award
โดย/จาก: International Herbal Conference 2009 ณ เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย เมื่อ 26/02/2552

หัวข้อ: ผลงานวิจัย เรื่อง “Variability of Free Radical Scavenging Activity and Total Flavonoid Content in Young Flowers of Siamese Neem Tree in Thailand”ผู้ได้รับ :นางสาววรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ในความดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์
  หน้า 8/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020