เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 8/16  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - Factors associated achievement of treating with anti-vascular endothelial growth factor drugs according to the treatment guideline
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2018-05-11
ผู้ได้รับรางวัล : เภสัชกรหญิงเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Complimentary Award for Oral Presentation - -
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research 2018 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2018-02-21
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Wei Lin (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (Nagai Award Thailand For Research 2016) - Enhanced toxicity and cellular uptake of methotrexate-conjugated nanoparticles in folate receptor-positive cancer cells by decorating with folic acid-conjugated d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate
โดย/จาก : The Nagai Foundation Tokyo ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2016-03-11
ผู้ได้รับรางวัล : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
รางวัล Honorable Mention for Oral Presentation (Natural Products) - Antioxidant activities and phytochemical screening of extracts from ten Phellinusmushroom species
โดย/จาก : งานประชุม The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2015-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวปัญจพร สันทัดเลขา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลชนะเลิศ Student Poster Competition ISPE, Thailand Affiliate 2017 - Development of microfluidic paper-based analytical devices for determination of antiviral drug
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE) Singapore Affiliate Conference and Exhibition Innovating for Next Generation Pharma Manufacturing ประเทศสิงคโปร์
วันที่รับรางวัล : 2015-08-24
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวเอกอนงค์ พิรุณเกษตร (อาจารย์ ดร.นันทนา นุชถาวร อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Donnell D. Etzwiler International Scholars Award 2015 - โครงการ 2015 Etzwiler Scholars Program
โดย/จาก : WHO Collaborating Center at the International Diabetes Center (IDC) at Park Nicollet ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2015-04-17
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
  หน้า 8/16  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้