เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 1/14  
Outstanding Good Pharmacy Practice (GPP) Alumni Award - -
โดย/จาก : FAPA (The Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันที่รับรางวัล : 2023-10-26
ผู้ได้รับรางวัล : Prof. Dr. Francis R. Capule
นักวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ประจำปี 2023 - ประเภท Career-long Citation Impact
โดย/จาก : Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2023-10-04
ผู้ได้รับรางวัล : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข
นักวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ประจำปี 2023 - ประเภท Citation Impact during the Single Calendar Year 2022
โดย/จาก : Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2023-10-04
ผู้ได้รับรางวัล : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน ประเภทโปสเตอร์ - Cost-utility Analysis of Introducing Malaria Vaccine in Kenya
โดย/จาก : The 11th HTAsiaLink Conference 2023 ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2023-09-07
ผู้ได้รับรางวัล : Ms. Tabitha Okech (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ - The Impact of Postoperative Cognitive Dysfunction in Surgical Patients: A Systematic Review and Meta-analysis
โดย/จาก : The 11th HTAsiaLink Conference 2023 ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2023-09-07
ผู้ได้รับรางวัล : แพทย์หญิงปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ)
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ - The Cost-effectiveness of Rubella Vaccination among Women in Maharashtra, India
โดย/จาก : The 11th HTAsiaLink Conference 2023 ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2023-09-07
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Yogesh Gurav
  หน้า 1/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้