รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับชาติที่ได้รับ


  หน้า 1/12  
รางวัลทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019
โดย/จาก: มูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย เมื่อ 14/11/2562

หัวข้อ: ไอออนโทโฟเรซิสสำหรับนำส่งยำพรามิเพกซอลผ่านผิวหนังเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน (Iontophoresis of pramipexole transdermal delivery for the treatment of Parkinson’s disease)ผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว ฉันทศาสตร์
รางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562
โดย/จาก: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย เมื่อ 08/11/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
โดย/จาก: วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประเทศไทย เมื่อ 02/08/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์
รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ ’ยอดเยี่ยม’ สาขางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
โดย/จาก: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ประเทศไทย เมื่อ 26/07/2562

หัวข้อ: ผลของสารตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดที่มีผลต่อ Staphylococcus aureusผู้ได้รับ :นางนันทวรรณ จินากุล
รางวัล เสม อวอร์ด 2562 ประเภทการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
โดย/จาก: มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประเทศไทย เมื่อ 31/05/2562

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :คณะเภสัชศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผลงานทางด้านเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Science Projects Contest)
โดย/จาก: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ประเทศไทย เมื่อ 23/01/2562

หัวข้อ: การพัฒนานาโนพาร์ทิเคิลสำหรับนำส่งสารสกัดใบทุเรียนเทศสู่มะเร็งเป้าหมายผู้ได้รับ :นางสาวกนกพร ดำรงรักษ์ และ นายเกียรติพันธุ์ คล้อยสวาท
  หน้า 1/12  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020