รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 10/11  
รางวัล Poster ดีเด่น
โดย/จาก: การประชุม International Conference on Promotion and Development of Botanicals with International Coordination : Exploring Quality, Safety, Efficacy and Regulations ซึ่งจัดขึ้นที่ Indian Institute of Chemical Biology, Jadavpur, เมือง Kolkata ประเทศอิน ประเทศอินเดีย เมื่อ 25/02/2548

หัวข้อ: “Variation of Berberine Content in the Stem Extracts of Cosinium fenestratum”ผู้ได้รับ :นางสาวปิยนุช โรจน์สง่า สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี นักศึกษาในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์
FAPA Ishidate Awards 2004
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศไทย เมื่อ 03/12/2547

หัวข้อ: สาขา Pharmaceutical Researchผู้ได้รับ :รศ.ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 2004
โดย/จาก: Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 23/12/2546

หัวข้อ: “Precision improvement for the qualitative and quantitative analysis of flavonoids in selected Thai medicinal plants by capillary electrophoresis”ผู้ได้รับ :รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
Development Cooperation Prize 2003
โดย/จาก: Development and Cooperation Ministry ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อ 28/02/2546

หัวข้อ: analysis of active constituents in medicinal plants and natural products by capillary zone electrophoresis which would be useful for developing countries.ผู้ได้รับ :รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 2003
โดย/จาก: Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 01/12/2545

หัวข้อ: “Antioxidative compound in the leaves of Siamese Neem Tree”ผู้ได้รับ :รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
FAPA Ishidate Awards 1998
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 13/12/2541

หัวข้อ: สาขา Pharmaceutical Educationผู้ได้รับ :รศ.ปราณี ใจอาจ
  หน้า 10/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020