เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 10/16  
รางวัล Poster Presentation - -
โดย/จาก : การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2014-02-05
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Muhammad Amin (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - A cost-utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Safety of intravitreal bevacizumab injection for neovascular age-related macular degeneration and diabetic macular edema: A systematic review
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Antimicrobial Activity of Krabao Oil
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวธัญรัตน์ เกษสถิตย์ และ นางสาวจันทร์จิรา ต้องไม้ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Quantitative Analysis of Capsaicin from Capsicum Gel Products
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวนรกมล สุขเจริญ (รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards - Alkaloids from the leaves of Antidesma Ghaesembilla
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม
วันที่รับรางวัล : 2013-12-04
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนคู (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 10/16  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้