รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 7/11  
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Extraction and isolation of alpha-mangostin from Garcinia mangostana fruit rindผู้ได้รับ :นายภาณุพล คุ้มสุพรรณ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)
โดย/จาก: ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ 11/10/2555

หัวข้อ: Comparison of bioactive components content and free radical scavenging activities of Moringa oleifera leaves at two stages of maturityผู้ได้รับ :นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานโปสเตอร์
โดย/จาก: งานประชุมวิชาการ 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry ประเทศกรีซ เมื่อ 27/05/2555

หัวข้อ: Structural Modifications of Virtual Lead Active on Alpha 7Nicotinic Acetylcholine as Anticancer Agentsผู้ได้รับ :นางสาวภัทรพร ใจขาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี (รศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม
โดย/จาก: งานประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 57” (57th International Pharmaceutical Students’ Federation world Congress) ประเทศไทย เมื่อ 09/08/2554

หัวข้อ: Clinical Skill Event Certificate of Recognitionผู้ได้รับ :นศภ.สุรสา นาคจินดา, นศภ.นภา ติยะวัฒน์วิทยา นศภ.ณัฏฐินี หวังคุณธรรม และ นศภ.กิตติศักดิ์ โภคา
ชนะเลิศการนำเสนอแบบปากเปล่า
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 13/10/2553

หัวข้อ: Effect of P-aminobenzoic acid pending on triblock polyester copolymer on the characteristics of polymer and nanoparticlesผู้ได้รับ :นายจิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ (สาขา Pharmaceutics รศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย เมื่อ 13/10/2553

หัวข้อ: In Vitro anti-dengue virus activity of Thai medicinal plant extracts.ผู้ได้รับ :นางสาวนภัสนันน์ กล้าวิกย์การ (สาขา Pharmacology & Basic Sciences อ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 7/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020