รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 4/11  
รางวัล Outstanding Poster Presentation
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ The International Bioscience Conference 2014 and the 5th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2014: Achieving Sustainability through Integrated Science ประเทศไทย เมื่อ 30/09/2557

หัวข้อ: Biological activities of Momordica cochinchinensis oil seed extractผู้ได้รับ :นายหนุนพงศ์ เดชะคุปต์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลทุน Full Scholarship
โดย/จาก: International Summer Session (ISS) in Korean & Asian Studies ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ 14/08/2557

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :นายณภัทร สัตยุตม์ (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)
รางวัล The First Prize Oral Presentation of Science and Technology
โดย/จาก: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Nong Khai Campus International Conference 2014 ประเทศไทย เมื่อ 03/07/2557

หัวข้อ: Creative Economy: Research & Development to a Worthy Lifestyleผู้ได้รับ :Mr. Hendri Wasito (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เพชรกระจ่าง อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลเหรียญทองและรางวัล Honorable Mention กลุ่ม Protection of the Environment - Energy (Class V)
โดย/จาก: งานประกวดผลงานนวัตกรรม Geneva Invention ครั้งที่ 42 ประเทศสวิซเซอร์แลนด์ เมื่อ 02/04/2557

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :อาจารย์ ดร.มนตรี ยะสาวงษ์
รางวัล Poster Presentation
โดย/จาก: การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress ประเทศไทย เมื่อ 05/02/2557

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :นางสาวนภชา พิริยะชนานุสรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Poster Presentation
โดย/จาก: การประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress ประเทศไทย เมื่อ 05/02/2557

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :Mr. Muhammad Amin (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 4/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020