เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 5/16  
รางวัลที่ 1 ประเภท Best Poster Presentation Award สาขา Economic Evaluation - Cost-Utility Analysis of Molecular Testing for Tuberculosis Diagnosis in Suspected Pulmonary Tuberculosis in Thailand
โดย/จาก : The 10th HTAsiaLink Conference 2022 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2022-12-02
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวณัฐกานต์ จิตพิมพ์
รางวัลที่ 3 ประเภท Best Poster Presentation Award สาขา Evidence Synthesis - Systematic Review and Network Meta-Analysis of Novel Anti-Diabetic Agents in the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
โดย/จาก : The 10th HTAsiaLink Conference 2022 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2022-12-02
ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.พญ.ธนวรรณ คงมาลัย
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก - (Single Year Citation Impact 2022)
โดย/จาก : Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2022-11-04
ผู้ได้รับรางวัล : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก - (Single Year Citation Impact 2022)
โดย/จาก : Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2022-11-04
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก - (Career-long Citation Impact 2022)
โดย/จาก : Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2022-11-04
ผู้ได้รับรางวัล : ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข
รางวัล Nagai Award Thailand 2021 - Real-World Comparative Effectiveness and Safety of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants vs. Warfarin in a Developing Country
โดย/จาก : The Nagai Foundation, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2022-03-24
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
  หน้า 5/16  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้