รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 5/11  
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม เมื่อ 04/12/2556

หัวข้อ: A cost-utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseasesผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม เมื่อ 04/12/2556

หัวข้อ: Safety of intravitreal bevacizumab injection for neovascular age-related macular degeneration and diabetic macular edema: A systematic reviewผู้ได้รับ :นางสาวเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม เมื่อ 04/12/2556

หัวข้อ: Antimicrobial Activity of Krabao Oilผู้ได้รับ :นางสาวธัญรัตน์ เกษสถิตย์ และ นางสาวจันทร์จิรา ต้องไม้ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม เมื่อ 04/12/2556

หัวข้อ: Quantitative Analysis of Capsaicin from Capsicum Gel Productsผู้ได้รับ :นางสาวนรกมล สุขเจริญ (รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (PHARMA INDOCHINA VIII): ASEAN PHARMACY – INTEGRATION FOR DEVELOPMENT ประเทศเวียดนาม เมื่อ 04/12/2556

หัวข้อ: Alkaloids from the leaves of Antidesma Ghaesembillaผู้ได้รับ :นางสาวจุฑารัตน์ วัฒนคู (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Presentation Awards
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ Asian Federal Pharmaceutical Sciences (AFPS) 2013 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 22/11/2556

หัวข้อ: The Development, Physicochemical Characterisation and in Vitro Drug Release Studies of Pectinate Gel Beads Containing Thai Mango Seed Kernel Extractผู้ได้รับ :นายศรุต นิธิชาคกุล (รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 5/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020