รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 3/11  
รางวัล Complimentary Award for Oral Presentation
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research 2018 ประเทศไทย เมื่อ 21/02/2561

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :Mr. Wei Lin (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (Nagai Award Thailand For Research 2016)
โดย/จาก: The Nagai Foundation Tokyo ประเทศไทย เมื่อ 11/03/2559

หัวข้อ: Enhanced toxicity and cellular uptake of methotrexate-conjugated nanoparticles in folate receptor-positive cancer cells by decorating with folic acid-conjugated d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinateผู้ได้รับ :ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
รางวัล Honorable Mention for Oral Presentation (Natural Products)
โดย/จาก: งานประชุม The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I) ประเทศไทย เมื่อ 04/12/2558

หัวข้อ: Antioxidant activities and phytochemical screening of extracts from ten Phellinusmushroom speciesผู้ได้รับ :นางสาวปัญจพร สันทัดเลขา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลชนะเลิศ Student Poster Competition ISPE, Thailand Affiliate 2017
โดย/จาก: การประชุมวิชาการ International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE) Singapore Affiliate Conference and Exhibition Innovating for Next Generation Pharma Manufacturing ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ 24/08/2558

หัวข้อ: Development of microfluidic paper-based analytical devices for determination of antiviral drugผู้ได้รับ :นางสาวเอกอนงค์ พิรุณเกษตร (อาจารย์ ดร.นันทนา นุชถาวร อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Donnell D. Etzwiler International Scholars Award 2015
โดย/จาก: WHO Collaborating Center at the International Diabetes Center (IDC) at Park Nicollet ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 17/04/2558

หัวข้อ: โครงการ 2015 Etzwiler Scholars Programผู้ได้รับ :รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์
รางวัล Outstanding Poster Presentation Award
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเทศไทย เมื่อ 12/03/2558

หัวข้อ: In silico characterization of hHSP90 homology model derived from recent x-ray crystal structures of humanผู้ได้รับ :นายรวินศิวัช เดชาอนันตทรัพย์ (อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 3/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020