เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 13/15  
การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ISPOR Best Contributed Podium Presentation Awards) - “ Cost-utillity analysis of recombinant human erythropoietin in cancer patients with anemia induced by chemotherapy in Thailand“
โดย/จาก : International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) 3rd Asia-Pasific Conference ประเทศเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2009-09-09
ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
Top Ten Best Poster Award - ผลงานวิจัย เรื่อง “Variability of Free Radical Scavenging Activity and Total Flavonoid Content in Young Flowers of Siamese Neem Tree in Thailand”
โดย/จาก : International Herbal Conference 2009 ณ เมือง Bangalore ประเทศอินเดีย
วันที่รับรางวัล : 2009-02-26
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาววรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ในความดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์
FAPA Ishidate Awards 2008 - Development and manufacture of liposomes of antifungal drugs: from classical to novel techniques.
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 22 ประเทศสิงคโปร์
วันที่รับรางวัล : 2008-11-07
ผู้ได้รับรางวัล : ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
รางวัล Best Poster Award - “Quantification of bioactive constituents and determination of free radical scavenging activity in mangosteen fruit rind extracts”
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง GRAZ ประเทศ AUSTRIA ประเทศออสเตรีย
วันที่รับรางวัล : 2007-09-02
ผู้ได้รับรางวัล : นายวีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
FAPA Ishidate Awards 2006 - สาขา Pharmaceutical Industry
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2006-11-18
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
FAPA Ishidate Awards 2006 - สาขา Pharmaceutical Research
โดย/จาก : Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2006-11-18
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
  หน้า 13/15  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้