เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 12/15  
ชนะเลิศการนำเสนอแบบปากเปล่า - Effect of P-aminobenzoic acid pending on triblock polyester copolymer on the characteristics of polymer and nanoparticles
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2010-10-13
ผู้ได้รับรางวัล : นายจิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ (สาขา Pharmaceutics รศ.ดร.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ - In Vitro anti-dengue virus activity of Thai medicinal plant extracts.
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2010-10-13
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวนภัสนันน์ กล้าวิกย์การ (สาขา Pharmacology & Basic Sciences อ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี อาจารย์ที่ปรึกษา)
ชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ - The comparison of vaccine prices among the United States of America, South Africa, Norway and Thailand.
โดย/จาก : การประชุมวิชาการ The 1st Universiti Kebangsaan Malaysia- Mahidol University Joint Scientific Conference ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2010-10-13
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวณัฐวรรณ กล่อมทอง (สาขา Pharmacy Practice รศ.ดร.ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 2010 - Boosting oncolytic adenovirus potency with magnetic nanoparticles and magnetic force Mol Pharmaceut 2010; 7(4): 1069-1089.
โดย/จาก : Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2009-12-03
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล
ศิษย์เก่าดีเด่น 2009 International Alumnus of the Year -
โดย/จาก : University of Queensland, Australia ประเทศออสเตรเลีย
วันที่รับรางวัล : 2009-11-26
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์
The 1st runner up award. Young Women Researcher Award -
โดย/จาก : TWAS-TWOWS-SCOPUS Regional Young Women Scientist Symposium ประเทศมาเลเซีย
วันที่รับรางวัล : 2009-11-08
ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  หน้า 12/15  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้