รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 11/11  
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Nagai Award Thailand 1999
โดย/จาก: Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 01/12/2541

หัวข้อ: “Chroman amide 12P inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment”ผู้ได้รับ :รศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ ภาควิชาเภสัชเคมี
FAPA Ishidate Awards 1994
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 19/11/2537

หัวข้อ: สาขา Pharmaceutical Researchผู้ได้รับ :ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์
FAPA Ishidate Awards 1992
โดย/จาก: Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 09/11/2535

หัวข้อ: สาขา Industrial Pharmacyผู้ได้รับ :ศ.ดร.อำพล ไมตรีเวช ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  หน้า 11/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020