เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 11/15  
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) - Antifungal activity and stability of long term storage of turmeric cream preparations
โดย/จาก : ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย
วันที่รับรางวัล : 2012-10-11
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวมุกดา จันทร์เกษม (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) - Insecticidal activity and alkaloids composition of Stemona curtisii roots growing in Thailand
โดย/จาก : ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย
วันที่รับรางวัล : 2012-10-11
ผู้ได้รับรางวัล : นายสุเมธ คงเกียรติไพบูลย์ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) - Extraction and isolation of alpha-mangostin from Garcinia mangostana fruit rind
โดย/จาก : ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย
วันที่รับรางวัล : 2012-10-11
ผู้ได้รับรางวัล : นายภาณุพล คุ้มสุพรรณ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล The Best Abstracts ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) - Comparison of bioactive components content and free radical scavenging activities of Moringa oleifera leaves at two stages of maturity
โดย/จาก : ประชุมวิชาการ International Conference on Medicinal Plants 2012 “Scientification of Jamu: A Breakthrough Program from Plant to Medicine for Health Care” ประเทศอินโดนิเซีย
วันที่รับรางวัล : 2012-10-11
ผู้ได้รับรางวัล : นายบุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ (รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ - Structural Modifications of Virtual Lead Active on Alpha 7Nicotinic Acetylcholine as Anticancer Agents
โดย/จาก : งานประชุมวิชาการ 15th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry ประเทศกรีซ
วันที่รับรางวัล : 2012-05-27
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวภัทรพร ใจขาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี (รศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม - Clinical Skill Event Certificate of Recognition
โดย/จาก : งานประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 57” (57th International Pharmaceutical Students’ Federation world Congress) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2011-08-09
ผู้ได้รับรางวัล : นศภ.สุรสา นาคจินดา, นศภ.นภา ติยะวัฒน์วิทยา นศภ.ณัฏฐินี หวังคุณธรรม และ นศภ.กิตติศักดิ์ โภคา
  หน้า 11/15  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้