หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สำหรับแพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, พยาบาล, นักวิทยาศาสตร์, นักเทคนิคการแพทย์, วิศวกร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เสียงจากศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020