เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
  3. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
  4. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
  4. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เสียงจากศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้