เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชวิทยาจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22

อ่านแล้ว 283 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567  

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชวิทยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22” ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม จำนวน 280 คน

การประชุมครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายในคณะฯ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นภสัชกร แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาล บริษัทยา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลและให้ค่าแนะน่าการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะน่าไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม

สำหรับเนื้อหาการประชุมครอบคลุมเรื่อง An update key considerations for prescribing the oral contraceptive pills, Role of IL-23 Inhibitors in psoriasis management: Disease modifying effectม Probiotics for the treatment of gastrointestinal diseases, Agomelatine in generalized anxiety disorders, Update in pharmacogenomic and precision medicine of cancer treatment เป็นต้น

นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ด้านการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในโอกาสนี้ คณะฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้  จำกัด
4. บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
5. บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
6. บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
7. บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
9. บริษัท เซอร์เวียร์ ประเทศไทย 
10. บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว
ท้องผูกจากยา 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้