ติดต่อเรา
 การประชุมวิชาการภาควิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 15 Quality Matter: Insight pharmacopeia and pharmaceutical impurity
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-023-07-2567 จำนวน 11.0 หน่วยกิต
 
 
   
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ภายในประเทศจะต้องมีคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด การใช้ยาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีการตรวจสารปนเปื้อนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ความสำคัญของการควบคุมสารปนเปื้อนสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ความปลอดภัยของผู้บริโภค: การตรวจสอบสารปนเปื้อนช่วยในการรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการตรวจสอบและควบคุมสารปนเปื้อนที่อาจเป็นพิษหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2) ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์: สารปนเปื้อนอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ โดยอาจทำให้ลดประสิทธิภาพการรักษาหรือมีผลข้างเคียง การควบคุมสารปนเปื้อนช่วยให้ผลิตภัณฑ์คงความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ 3) ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์: การควบคุมสารปนเปื้อนอย่างเข้มงวดช่วยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ โดยระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในการมีสารปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์ 4) การดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ: หน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมายได้แก่ องค์การอาหารและยา ต้องการวิธีวิเคราะห์ที่ละเอียดถี่ถ้วนของสารปนเปื้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นทะเบียนและอนุมัติยา บริษัทยาและเภสัชกรต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สารปนเปื้อนตามข้อกำหนดเพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมาย ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 5) ความคงตัวของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ: สารปนเปื้อนสามารถมีผลต่อความคงตัวของสูตรยา การศึกษาความเสถียรภาพซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สารปนเปื้อน ช่วยในการกำหนดเงื่อนไขการเก็บรักษาและอายุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 6) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิต: การวิเคราะห์สารปนเปื้อนสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าในกระบวนการผลิต การระบุชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดปริมาณสารปนเปื้อน ในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมปริมาณสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ส่งผลให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป 7) เป็นมาตรฐานในการควบคุม: การควบคุมสารปนเปื้อนเป็นส่วนสำคัญของการใช้มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ ทำให้ผู้ผลิตมีข้อมูลและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจนในการผลิตผลิตภัณฑ์ และ 8) การบริหารความเสี่ยง: การเข้าใจประเภทและระดับของสารปนเปื้อนในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารปนเปื้อนในขั้นตอนการพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตล่วงหน้าจะทำให้บริษัทยาและเภสัชกรสามารถใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ป่วยและความสมบูรณ์ของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยาทั้งในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและในขั้นตอนการผลิต เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือในตลาดการค้าและผู้บริโภคในระยะยาว การวิเคราะห์และควบคุมสารปนเปื้อนเป็นกระบวนการสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

จากความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่ส่งผลต่อคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ “Quality Matter: Insight pharmacopeia and pharmaceutical impurity” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความสำคัญของการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชนิดและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการควบคุมสารปนเปื้อนในตำรายา เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สารปนเปื้อน การทดสอบความคงตัวเพื่อศึกษาสารปนเปื้อนในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดทำข้อกำหนดของสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เกณฑ์และแนวทางตาม ICH Q3A(R2), Q3B(R2) และ Q3D(R2) รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นของสารปนเปื้อนเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนยา การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้รอบด้านเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร โภชนเภสัช และเครื่องสำอางให้กับบุคคลภายในคณะ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 E-mail : supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 5,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- รายละเอียดประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสือเชิญประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12/6/2567 15:12น.
   


 
Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" target="_blank"> Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" border="0" alt=" Access Denied
Access Denied (authentication_failed)
Your username or password incorrect : General authentication failure due to bad user ID or authentication token. You will not be permitted access until your credentials can be verified.
This is typically caused by an incorrect username or password, but could also be caused by network authenticated problems.
Mahidol University will launch the new network authentication system on August 1, 2014. Please check the username required for accessing the university Internet, MU WiFi and VPN from August 1, 2014 onwards.

read more

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน (Network Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ Internet, MU WiFi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

For assistance, contact internet consult support team email consult@mahidol.ac.th or 02-849-6228,02-849-6229.
" /> ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C196-0008 ภญ. นิจรัตน์ นาคถ*** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online -
2 C196-0009 ภญ. วรารัตน์ ซื่อ*** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online -
3 C196-0024 นางสาว ธีรยาณี ไชยเ*** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C196-0004 ภก. วิชชุดา คงริ**** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
2 C196-0005 ภญ. ชนภัค เลิศ************ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
3 C196-0006 ภก. ธนภัทร สุขส****** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
4 C196-0012 ภก. นภัสดล ศักด******* ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
5 C196-0013 ภก. ภคกุล วิเช****** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
6 C196-0021 ภญ. กุลธิดา จิตร**** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
7 C196-0033 ภญ. ชวัลญา ทรงเ** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
8 C196-0039 ภญ. มยุรี ชัยช******* ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
9 C196-0040 ภญ. อัจฉรา ลิ้ม******** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
10 C196-0041 ภก. ธนานพ จิตต***** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
11 C196-0042 ภญ. ศิริพร กุมพ********* ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
12 C196-0043 ภก. อากรณ์ฤทธิ์ อัสว******* ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
13 C196-0044 ภญ. พิชญา ขจรส** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
14 C196-0050 ภญ. ขนิษฐา ชาญต***** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
15 C196-0051 ภญ. รัตนากร รุ่ง************ ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
16 C196-0055 ภญ. นฤภร วิชั****** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
17 C196-0057 ภญ. สวิตตา มธุร******** ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 online 5000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C196-0001 ภก. ปิญชาอัณณ์ หัสส***** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
2 C196-0002 ภญ. บุษยพรรณ ศิริ******** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
3 C196-0003 ภญ. ธวัลรัตน์ มิ่ง**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
4 C196-0007 ภก. นฤบดี ผดุง****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
5 C196-0010 ภก. ดนัย ศิริ******** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
6 C196-0011 ภก. ประพัฒน์ วาณิ******** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
7 C196-0014 ภญ. วันวิสาข์ สิริ****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
8 C196-0015 ภญ. พันธิตรา วัชร******** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
9 C196-0016 นางสาว สุภาพร มาตร******* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
10 C196-0017 ภญ. พัทธมน จินต********** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
11 C196-0018 ภญ. จัตวาศรี เซีย********* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
12 C196-0019 ภญ. อภัตรา บัณฑ**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
13 C196-0020 ภก. ธีรพัฒน์ ขวัญ****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
14 C196-0022 ภก. กานต์ วิมล********* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
15 C196-0023 ภญ. ปรารถนา สิริ****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
16 C196-0025 ภก. ธนภัทร์ อ้นส**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
17 C196-0026 ภก. ศิริพล เตชะ**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
18 C196-0027 ภก. ณภัทร ไชยว******* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
19 C196-0028 ภญ. นันท์ฐิตา ธนาร********* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
20 C196-0029 ภก. ศุภวิชญ์ แต่ส*** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
21 C196-0030 ภญ. รสิกา แขดว* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
22 C196-0031 ภญ. พิริยาพร พุทธ********** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
23 C196-0032 น.ต.หญิง ปรมาภรณ์ ธานี***** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
24 C196-0034 นางสาว สุภาวดี ทิมอ** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
25 C196-0035 นางสาว นิษฐิดา อาชี******* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
26 C196-0036 นางสาว มลฤดี จันท***** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
27 C196-0037 นางสาว สุดารัตน์ อรุณ**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
28 C196-0038 ภก. ภัทรพิสิฐ ศุภก*********** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
29 C196-0045 ภญ. กฤติกา นาคอ****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
30 C196-0046 ภก. เชิดศักดิ์ ปิยธ******* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
31 C196-0047 ภญ. เกศินี แสงจ***** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
32 C196-0048 ภญ. ชนิตา บวรศ*********** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
33 C196-0049 นางสาว สุภาวดี เทีย*** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
34 C196-0052 ภก. ชัยอนันต์ แซ่ฟ*** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
35 C196-0053 ภญ. พิรานันท์ ศรีป******* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
36 C196-0054 ภญ. วารี ลิมป********* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
37 C196-0056 ภญ. นาฏวดี สุขส****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
38 C196-0058 ภก. ไพบูลย์ วิถี** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
39 C196-0059 ภก. วีรวัฒน์ ศรีท*********** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
40 C196-0060 ภญ. นลินี เนีย********* (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
41 C196-0061 ภญ. ลลิตา ไชยว************ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
42 C196-0062 ภญ. พรทิพย์ วงศ์****** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
43 C196-0063 ภญ. ปัถยา รุจิ**** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
44 C196-0064 ภญ. พรธวัล เล้า************ (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THB
45 C196-0065 ภญ. ปนัดดา สำรา*** (online) ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
5000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์มือถือ 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th หรือ ภาควิชาเภสัชเคมี โทรศัพท์ 0-26448695 E-mail : headpypc@mahidol.ac.th
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ผลิตภัณฑ์นมจากพืชกับการใช้บริโภคทดแทนนมวัว
อ.ดร.ภญ. ธฤตา กิติศรีปัญญา ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ เป็นอะไรกันแน่?
ผู้ช่วยอาจารย์ ภก. ธีรวิชญ์ อัชฌาศัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศ...
โรคระบาดที่มากับน้ำท่วม (ตอนที่ 3) โรคฉี่หนู
ภญ รศ. ม.ล. สุมาลย์ สาระยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย...
ยาหอม..มรดกทางภูมิปัญญา ที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554