รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 2/11  
รางวัล Best Poster Award
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ HPLC 2018 ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 02/08/2561

หัวข้อ: Development of Microfluidic Distance-Based Paper Device Immobilizing Polydiacetylene Sensor for DNA Measurementผู้ได้รับ :นางสาวบุญตา ฉัตร์วีระสกุล (ศาสตราจารย์ ดร.ลีณา สุนทรสุข อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Sustained Virological Response and Safety of Direct-Acting Antivirals for Hepatitis C Genotype 5 and 6: A Systematic Review And Meta-analysisผู้ได้รับ :Mr. Ong The Due (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Economic evaluation of terlipressin plus albumin for hepatorenal syndrome type I in Thailandผู้ได้รับ :เภสัชกรหญิงกันต์กมล กิจตรงศิริ (รองศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Factors associated achievement of treating with anti-vascular endothelial growth factor drugs according to the treatment guidelineผู้ได้รับ :เภสัชกรหญิงเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Complimentary Award for Oral Presentation
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research 2018 ประเทศไทย เมื่อ 21/02/2561

หัวข้อ: -ผู้ได้รับ :Mr. Wei Lin (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2559 (Nagai Award Thailand For Research 2016)
โดย/จาก: The Nagai Foundation Tokyo ประเทศไทย เมื่อ 11/03/2559

หัวข้อ: Enhanced toxicity and cellular uptake of methotrexate-conjugated nanoparticles in folate receptor-positive cancer cells by decorating with folic acid-conjugated d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinateผู้ได้รับ :ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
  หน้า 2/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020