รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 2/11  
รางวัลที่ 3 ประเภท Oral Presentation สาขา Health Systems Research
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อ 26/04/2562

หัวข้อ: Association between SLCO1B1 gene and myopathy risk in patients receiving statin: a systematic review and meta-analysisผู้ได้รับ :เภสัชกรหญิงเสาวลักษณ์ ตุรงคราวี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 2 ประเภท Oral Presentation สาขา Economic Evaluation
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อ 26/04/2562

หัวข้อ: Cost-utility analysis of adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive early stage breast cancer in the Philippinesผู้ได้รับ :Ms. Anne Julienne Genuino (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Award
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ HPLC 2018 ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 02/08/2561

หัวข้อ: Development of Microfluidic Distance-Based Paper Device Immobilizing Polydiacetylene Sensor for DNA Measurementผู้ได้รับ :นางสาวบุญตา ฉัตร์วีระสกุล (ศาสตราจารย์ ดร.ลีณา สุนทรสุข อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Sustained Virological Response and Safety of Direct-Acting Antivirals for Hepatitis C Genotype 5 and 6: A Systematic Review And Meta-analysisผู้ได้รับ :Mr. Ong The Due (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Economic evaluation of terlipressin plus albumin for hepatorenal syndrome type I in Thailandผู้ได้รับ :เภสัชกรหญิงกันต์กมล กิจตรงศิริ (รองศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โดย/จาก: การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย เมื่อ 11/05/2561

หัวข้อ: Factors associated achievement of treating with anti-vascular endothelial growth factor drugs according to the treatment guidelineผู้ได้รับ :เภสัชกรหญิงเสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 2/11  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020