เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 2/14  
รางวัลชนะเลิศ - One Health AMR Article Competition 2022-2023
โดย/จาก : International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) ประเทศเนเธอร์แลนด์
วันที่รับรางวัล : 2023-08-05
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวอิสริญาจ์ ศรีเศวตศุภรักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการในอุตสาหกรรมยา Pharma Quest 2023 (2023 Pharma Quest Competition)
โดย/จาก : CPHI South East Asia 2023 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-07-13
ผู้ได้รับรางวัล : 1) นายวุฒิชัย ตรรกภาคย์ภิญโญ 2) นายศุภวิชญ์ แต่สกุล 3) นางสาวรสิกา แขดวง
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA -
โดย/จาก : เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEN University Network : AUN) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-05-31
ผู้ได้รับรางวัล : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Best Poster Presentation Award - Hepatitis C Virus Inhibitor Activity from Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Extract
โดย/จาก : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2023-03-24
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวกนกวรรณ ชิตสมบัติ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี อาจารย์ที่ปรึกษา)
Nagai Award Thailand 2022 - Passive and iontophoretic transport of pramipexole dihydrochloride across human skin microchannels created by microneedles in vitro
โดย/จาก : The Nagai Foundation ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2023-03-23
ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์
รางวัลที่ 1 ประเภท Best Poster Presentation Award - Health Utilities in Patients with Chronic Hepatitis B: A Systematic Review and Meta-Analysis
โดย/จาก : The 10th HTAsiaLink Conference 2022 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2022-12-02
ผู้ได้รับรางวัล : Mrs. Nguyen Thi Ha
  หน้า 2/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้