เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 2/12  
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน -
โดย/จาก : ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2020-08-10
ผู้ได้รับรางวัล : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน -
โดย/จาก : ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2020-08-10
ผู้ได้รับรางวัล : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
รางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Biotechnology (PPCP) - Anti-inflammatory activity of Schizophyllum commune extracts
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019 ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่รับรางวัล : 2019-11-15
ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
รางวัลที่ 3 Innovative Idea Competition - -
โดย/จาก : การประชุมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage: TSAJ) ประเทศญี่ปุ่น
วันที่รับรางวัล : 2019-10-26
ผู้ได้รับรางวัล : นายธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์
รางวัล Best Student Poster Presentation Award - Cost effectiveness analysis of Hepatitis A vaccination in Kerala state, India
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ Health Technology Assessment International Conference (HTAi) 2019 ประเทศเยอรมนี
วันที่รับรางวัล : 2019-06-19
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Yogesh Krisnarao Gurav (รองศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 1 ประเภท Poster Presentation - Cost-utility analysis of different renal replacement therapy modalities for end stage renal disease patients in Thailand
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2019-04-26
ผู้ได้รับรางวัล : แพทย์หญิงมณฑิรา อัศนธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 2/12  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้